small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія хемосорбції

 

Завідувач лабораторії

Тьортих Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380 44 422-96-73
Факс: + 380 44 424-35-67

E - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

                  tertykh@voliacable.сom

 

У лабораторії працює 9 спеціалістів, серед них 1 доктор та 7 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 2 книги, окремі глави в 9 колективних монографіях, 250 наукових статей, отримано 39 патентів на винаходи, захищено 1 докторську та 16 кандидатських дисертацій.

Напрямки досліджень

Вивчення закономірностей процесів хемосорбції у поверхневому прошарку дисперсних оксидів, хімічне та геометричне модифікування твердих тіл, розробка методів іммобілізації активних сполук на неорганічних матрицях, дослідження рівноваги адсорбції із розчинів, формування на поверхні неорганічних носіїв високоорганізованих функціональних шарів, синтез наночастинок металів в неорганічних чи органічних поруватих нанореакторах. Практична направленість робіт пов’язана із розробкою специфічних адсорбентів на основі модифікованих оксидів, іммобілізованих каталізаторів, активних наповнювачів полімерних систем, хемо- та біосенсорів, нанокомпозитів різного призначення.

Основні результати за останні роки

Pозpоблено нові методи активації повеpхні функціональних оpганокpемнеземів, придатні для іммобілізації широкого кола органічних лігандів та біологічно активних сполук. На основі хімічно модифікованих кремнеземів створено високоємні та специфічні адсорбенти для вилучення і концентрування йонів і молекул, ефективні гетеpогенні каталізатоpи процесів окиснення.

Здійснено іммобілізацію йонену на поверхні частинок вихідного та хімічно модифікованого кремнеземів безпосередньо в момент утворення полімеру (in situ іммобілізація). Адсорбенти, що містять в поверхневому шарі четвертинні атоми азоту та комплексотвірні групи, синтезовано шляхом ковалентного зв’язування з амінокремнеземами полігексаметиленгуанідіну та його амідів з деякими органічними кислотами Одержані адсорбенти виявляють яскраво виражені аніонообмінні властивості, зокрема високу сорбційну здатність по відношенню до йонів MoO42–, WO42–, Cr2O72–, VO3, AsO43–, PO43– та AuCl4 . Розроблено методику сорбційно-рентгенофлуоресцентного визначення мікрокількостей молібдену, вольфраму та ванадію з використанням для їхнього попереднього концентрування кремнеземів з хімічно іммобілізованими похідними полігексаметиленгуанідину.

Встановлено умови формування наночастинок металів (Au, Ag, Pd, Pt) на поверхні та в порах хімічно модифікованих кремнеземів із прищепленими кремнійгідридними та аміногрупами. Розроблено підходи до регулювання розмірами (3–20 нм) іммобілізованих на поверхні наночастинок срібла, золота і паладію. Зокрема, показано перспективність використання для цих цілей впорядкованих кремнеземних матриць з різним діаметром мезопор та застосування прийомів мозаїчного модифікування поверхні для створення гідрофобного оточення поблизу центрів, що мають виражені відновлювальні властивості. Встановлено, що кремнеземи з нанесеними наночастинками паладію вже при вмісті 0.5 мас. % металу під дією молекулярного кисню забезпечують як повне перетворення СО в СО 2, так і повну конверсію метану при відносно невисоких температурах.

Встановлено, що співвідношення вмісту органофільних та хімічно активних груп в поверхневому шарі модифікованих кремнеземних наповнювачів суттєво впливає на структуроутворення і властивості наповнених композитів, утворених при кополімеризації акрилатних та вінілових мономерів. Досліджено роль прищеплених до поверхні кремнезему аміногруп при формуванні наповнених епоксиполімерів. Створено нанокомпозити на основі 2‑гідроксіетилметакрилату та високодисперсного кремнезему із різним ступенем модифікування метильними, вінільними чи кремнійгідридними групами. Розроблено методи активації граничних шарів вуглецевих нанотрубок та досліджено властивості наповнених ними полістіролу та полігідроксіетилметакрилату.

Запропоновано та захищено патентами України методи формування композитних гранул з регульованим в широких межах часом вивільненням диклофенаку та диклофенаку натрію за рахунок використання модифікованих кремнеземів із заданою природою поверхні, матриць з різною пористою структурою та шляхом створення біосумісних нанокомпозитів з хітозаном. Встановлено, що аморфний стан адсорбованого на гідратованій поверхні кремнезему диклофенаку натрію сприяє збільшенню швидкості його розчинення.

Співробітники лабораторії

Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук,

головний науковий співробітник, тел.:+380 44 4229673;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Больбух Юлія Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Будняк Тетяна Миколаївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Козакевич Роман Борисович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коробейник Аліна Володимирівна, доктор філософії Університету в Брайтоні

(Велика Британія), науковий співробітник, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузема Павло Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поліщук Лілія Миколаївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Процак Ірина Станіславівна,  кандидат хімічних наук, провідний інженер,

тел.:+380 44 4249468, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севостьянов Станіслав Володимирович, провідний інженер, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Публікації останніх років

1. A.V. Korobeinyk, R.L.D. Whitby, S.V. Mikhalovsky. High temperature oxidative resistance of polyacrylonitrile-methylmethacrylate copolymer powder converting to a carbonized monolith // Eur. Polym. J. 2012. - V.48, N1. P.97104.

2. A.V. Korobeinyk, R.L.D. Whitby, J.P. Salvage, S.V. Mikhalovsky. Exfoliated production of single- and multi-layer graphenes and carbon nanofibres from the carbonisation of a co-polymer // Carbon. – 2012. V.50, N5. P.2018‑2025.

3. А.Д. Дадашев, В.А. Тертых, Э.С. Яновская, К.В. Рябченко, К.В. Янова, В.С. Кутянина. Комплексообразующие свойства производных полигексаметиленгуанидина, химически закрепленных на поверхности кремнезема // Ж. неорг. химии. – 2012. – Т. 57, № 4. – С.547–553.

4. N.A. Ivashchenko, W. Gac, V.A. Tertykh, V.V. Yanishpolskii, S.A. Khainakov, A.V. Dikhtiarenko, S. Pasieczna-Patkowska, W. Zawadzki. Preparation, characterization and catalytic activity of palladium nanoparticles embedded in the mesoporous silica matrices // World J. Nano Sci. Eng. 2012. V.2. P.117125.

5. Y. Bolbukh, V. Tertykh, P. Klonos, P. Pissis. DSC-study of polyhydroxyethylmethacrylate filled with modified silicas // J. Therm. Anal. Calorim . – 2012. V.108, N3. P.1111-1119.

6. Т.М. Будняк, Е.С. Яновська, В.А. Тьортих, В.І. Вознюк. Адсорбційні властивості композиту сокирницький кліноптілоліт-поліанілін щодо аніонів елементів V та VI груп Періодичної системи Д.І. Менделєєва // Доповіді НАН України. 2011. №3. C.141‑145.

7. N. Ivashchenko, V. Tertykh, V. Yanishpolskii, S. Khainakov, A. Dikhtiarenko. Controlled reduction of palladium nanoparticles on surface of chemically modified silicas // Materialwiss. Werkstofftech.2011. V.42, N1. P.6469.

8. K.V. Katok, V.A. Tertykh, V.V. Yanishpolskii, A.V. Ragulya, V.P. Klimenko, D.O. Klymchuk. Synthesis and investigation barium titanate nanoparticles covered with silica shell // J. Therm. Anal. Calorim. 2010. V.101, N2. P.725728.

9. Р.Б. Козакевич, Ю.М. Больбух, В.А. Тьортих, В.В. Янишпольський. Спосіб виготовлення композитних гранул лікарських засобів на основі хітозану з регульованим вивільненням активних речовин // Патент України на винахід №92571, зареєстровано 10.11.2010, Бюл. №21, 2010 р.

10. E.S. Yanovska, A.D. Dadashev, V.A. Tertykh. Inorganic anion-exchanger based on silica with grafted polyhexamethyleneguanidine hydrochloride // Functional Materials. – 2009. V. 16, N1. P.105109.

11. Р.Б. Козакевич, Ю.М. Больбух, В.А. Тьортих. Десорбція диклофенаку натрію з композитів кремнезем‑хітозан // Фармацевтичний журнал. – 2009. №3. C.103111.

12. Yu.M. Bolbukh, G.S. Gun’ko, G.P. Prikhod’ko, V.A. Tertykh. Multiwalled carbon nanotubes/polystyrene composites // J. Nanostruct. Polym. Nanocomp. – 2009. V. 5, N1. P.1422.

13. В.А. Тертых, К.В. Каток, В.В. Янишпольский. Восстановление наночастиц золота в поверхностном слое модифицированного кремнезема // Ж. физ. химии. – 2008. – T.82, №9. – C.1619–1623.

14. V.A. Tertykh, L.M. Polishchuk, E.S. Yanovska, A.D. Dadashev. Concentration of anions by silica adsorbents with immobilized nitrogen-containing polymers // Ads. Sci. Technol. - 2008. V.26, N1-2. P.5968.

15. Y.M. Bolbukh, P.O. Kuzema, V.A. Tertykh, B. Gawdzik. Effect of surface hydride, vinyl and methyl groups on thermal stability of modified silica-divinylbenzene-di(methacryloyloxymethyl)naphthalene nanocomposites // Int. J. Polym. Mater. – 2007. V.58, N8. P.803‑823.

Вибори директора

 21 листопада 2017 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від діючого директора Інституту академіка НАН України М.Т. Картеля. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 21 листопада 2017 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 135 осіб, з них на Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 109 осіб, що становить 80,7% . Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 135 бюлетенів, участь в голосуванні взяло 108 наукових працівників, в урні виявлено 108 бюлетенів, залишилося нерозданими 27 бюлетенів.

За кандидатуру М.Т. Картеля проголосувало 88 осіб, проти – 19 осіб, недійсних бюлетенів – 1.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 72 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 54 голоси.

Таким чином, КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

Голова Оргкомітету, головуючий на Зборах чл.-кор. НАН України В.В. Туров.

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів А.М.Дацюк