small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Аспірантура, Докторантура

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л отримав ліцензію на продовження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія,  хімія поверхні»
 • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

 

pdf icon Наказ про створення докторантури в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2022 року, а зарахування  - 1 листопада 2022 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Ліцензований обсяг складає 10 осіб з кожної спеціальності при прийомі в аспірантуру Інституту.

 

Освітньо-наукова програма «Хімія» (рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 10 Природничі науки, спеціальність - 102 Хімія, Фізична хімія, хімія поверхні) акредитована відповідно до рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 16(59) від 30.09.2021 р.)pdf icon Сертифікат

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Презентація дослідницької пропозиції за обраною науковою спеціальністю

 

 

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://cgo.org.ua/ 

 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури


1.    Заява на ім'я керівника Інституту (зразок заяви).

2. Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений відділом кадрів Інституту;

5. Медична довідка про стан здоров'я за формою №86/о

6. Копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче В2 (при наявності);

7. Ксерокопія публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);

8. Дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обгрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог (ВИМОГИ);

9. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

10. Копію паспорта (сторінки 1-2 і сторніка з відомостями про місце реєстрації) або інший документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України "Про громадянсьво України")

 

 
Примітка:     Під час подання заяви вступник до аспірантури пред'являє особисто оригінали таких документів:

 

1. Паспорт;

2. Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 102 "Хімія", спеціалізації "Фізична хімія, хімія поверхні" (2017)

 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

 

організація та забезпечення освітнього процесу

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2021 рік 

 

logo-you-tube-2 Відеопрезентація Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 - Хімія в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

  

  


 

Навчання в рамках освітньо-наукових програм аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі.

Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, фонд якої складає 15613 примірників навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання. Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право.

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "Хімія, фізика та технологія поверхні", збірнику наукових праць «Поверхня». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

 

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

pdf icon СПИСОК докторантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

 

Науковий доробок аспірантів Інституту хімії поверхні ІМ. о.о. чУЙКА нАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК уКРАЇНИ 
 1. pdf icon Діхтярук Євген Вікторович, аспірант ІІ курсу
 2. pdf icon Гребельна Юлія Валеріївна, аспірантка ІІІ курсу
 3. pdf icon Чернюк Оксана Анатоліївна, аспірантка ІІІ курсу
 4. pdf icon Єлагіна Наталія Володимирівна, аспірантка ІV курсу
 5. pdf icon Корнійчук Наталія Михайлівна, аспірантка ІV курсу

 

clipboard-list-outlineАнкети для опитування аспірантів

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

pdf icon Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  у сфері вищої освіти

 


 

pdf icon Випускники (хімічні науки), які залишились працювати у відділах Інституту, після закінчення аспірантури Інституту

pdf icon Молоді вчені Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, які успішно захистили дисертаційні роботи і працюють зараз в закордонних наукових установах

pdf icon Викладачі професійних дисциплін та вчені Інституту, які беруть участь в освітній діяльності закордоном

pdf icon Закордонні вчені, які виступали з лекціями, в т.ч. для аспірантів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

  


 

Договори про освітнє, науково-технічне співробітництво

pdf icon ТОВ "Житомирбіопродукт" (2016 рік)

pdf icon Ужгородський національний університет (2016 рік)

pdf icon Вінницький державний педагогічний університет (2017 рік) 

pdf icon ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017 рік)

pdf icon Вінницький технічний університет (2017 рік) 

pdf icon Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2017 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (2019 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (про організацію і проведення практики студентів)(2019 рік) 

pdf icon Національний авіаційний університет (про проведення практики студентів) (2019 рік) 

Нормативно-правове забезпечення:

Нормативна база

 

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Етичний кодекс вченого

 

Нормативно-правове забезпечення ІХП НАНУ

 

 1. Кодекс академічної доброчесності
 2. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. Положення про академічну мобільність
 4. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 5. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 6. Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 7. Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 8. Положення про педагогічну практику
 9. Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 10. Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 11. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 12. Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 13. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 14. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 15. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 16. Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 17. Антикорупційна програма
 18. Положення про комісію з наукової етики при вченій раді
 19. Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 20. Положення про бібліотеку
 21. Положення про науково-організаційний відділ
 22. Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 23. Положення про апеляцiйну комiсiю
 24. Положення про приймальну комісію
 25. Положення про стипендіальну комісію
 26. Статут Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
 27. Положення про Раду молодих вчених
 28. Положення про службу охорони праці
 29. Положення про службу пожежної безпеки
 30. Положення про підрозділ з питань цивільного захисту

 

програма візиту експертної групи

Під час акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Фізична хімія, хімія поверхні" (ID ЄДЕБО 49830) зі спеціальності «102 Хімія» за третім рівнем вищої освіти в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України (наказ Національного агенства із забезпечення якості освіти № 1217-Е від 3 червня 2021 року) в період з 17  червня по 19 червня 2021 р.

 

День 1 Відкрита зустріч із представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

 

Дата: 17.06.2021

Час:   17.00-17.45

Місце: Відеоконференція Zoom

Параметри входу: ZoomLogo3

     Meeting ID: 762 9062 4785

     Passcode: 2020

 

pdf icon Програма візиту експертної групи

pdf icon Відомості про самооцінювання освітньої програми "Фізична хімія, хімія поверхні" Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук УкраїниЗ приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)
Відповідальна за аспірантуру/докторантуру: 

 

 

 Сулим Ірина Ярославівна

кандидат хімічних наук, старший дослідник


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 iryna sulym

Новини

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

11-12 October, 2023, Kyiv

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць