small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Новини

INNO-WINGS 2023

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

 

Розробка рецептур зубних паст відбувалася разом із представниками АПКУ (Іван Шершенюк), Т-LAB Professional (Наталія Гур'єва, Ольга Коншина),  ТМ «Продукти долголетия» (Дмитро Пронь), ТОВ «Натуральні Ессенції» (Ірутє Склярова, Інесса Крашевець-Любченко), Spa-Vita-Product (Віта Ведмеденко), Zelenaha  (Наталія Курінна).

За результатами досліджень було розроблено рецептури зубних паст з оптимізованими абразивними властивостями та профілактичним ефектом. Обґрунтовано вибір складу композиції пасти, яка забезпечує оптимальні структуроутворюючі властивості та функціональне призначення. Як абразив та носій біоактивних речовин було запропоновано комбінацію глина/нанокремнезем. З урахуванням будови поверхневого шару зубів велике значення для ефективності зубної пасти має розмір і твердість частинок абразивних компонентів пасти.  Абразивні властивості зубної пасти можна регулювати підбором співвідношення глинистий мінерал/нанокремнезем з частинками у мікро- та нано-діапазонах.

Досліджено взаємодію комбінації глина/нанокремнезем із поверхнево-активними речовинами на основі кокосової (Cocoamidopropyl Betaine) та олії какао (Sodium Cocoabutteramphoacetate), а також глюкотаїнами.

Досліджено вплив наноструктурованих компонентів, які входять до  складу пасти, на взаємодію з поверхнею зубної емалі та зубного каменю.

У результаті досліджень і тестових випробувань було розроблено рецептури зубних паст для дітей та дорослих з оптимізованими абразивними властивостями та лікувально-профілактичним ефектом, а також технологію виробництва.

 

 

Recently, the International Exhibition of Inventions and Technologies INNO-WINGS 2023, organized by the Center for Scientific and Educational Innovations in Lublin, was held in the city of Lublin (Republic of Poland) at Arena Lublin. Scientists from Poland, USA, India, Ireland, Norway, Italy and Ukraine took part in the event. The latest solutions in the fields of technology and medicine were shown at the exhibition.

The Institute of Surface Chemistry successfully presented the team of developers of the project "Toothpaste with micronanoparticles", which is confirmed by the award (bronze medal) https://innowings.pl/innowings-2023/

The development of toothpaste recipes took place together with representatives of APKU (Ivan Shershenyuk), T-LAB Professional (Natalia Hurieva, Olga Konshyna), TM "Produkty dolgoletiya" (Dmytro Pron'), LLC "Natural Essences" (Irute Sklyarova, Inessa Krashevets- Lyubchenko), Spa-Vita-Product (Vita Vedmedenko), Zelenaha (Natalia Kurinna).

According to the research results, toothpaste formulations with optimized abrasive properties and preventive effect were developed. The selection of the composition of the paste, which provides optimal structure-forming properties and functional purpose, is substantiated. A combination of clay/nanosilica was proposed as an abrasive and carrier of bioactive substances. Taking into account the structure of the surface layer of the teeth, the size and hardness of the particles of the abrasive components of the paste are of great importance for the effectiveness of the toothpaste. The abrasive properties of the toothpaste can be adjusted by selecting the clay mineral/nanosilica ratio with particles in the micro- and nano-ranges. The interaction of the clay/nanosilica combination with surface-active substances based on coconut (Cocoamidopropyl Betaine) and cocoa oil (Sodium Cocoabutteramphoacetate), as well as glucotains, was studied. The effect of nanostructured components included in the paste on the interaction with the surface of tooth enamel and tartar was studied. As a result of research and tests, formulations of toothpastes for children and adults with optimized abrasive properties and therapeutic and preventive effects, as well as production technology, were developed.

Новини

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

11-12 October, 2023, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (11 October)

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (19 October)

clipboard-list-outlineZoom invitation link

Zoom Instruction Zoom Instruction

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Discord Instruction Discord Instruction

38967Photo

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць