small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Монографії, книги, підручники

 

 

 

Хімія. Микола Тимофійович Картель. Бібліографія вчених України. – Київ, Академперіоди-ка. – 2018.

 

ISBN 978-966-360-107-6 

 

У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності визначного вченого в галузі фізичної хімії та фізико-хімічної медицини, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена Національної академії наук України М.Т. Картеля. Хронологічні покажчики друкованих праць та авторських свідоцтв і патентів знайомлять з науковим доробком вченого.

 

Функціональні біо- та наноматеріали медичного призначення: монографія / С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, П.П. Горбик, І.В. Уварова. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 480 с.

 

ISBN 978-617-7582-77-8 

 

У монографії наведено загальні характеристики біо- та наноструктурних обʼєктів, медико-біологічні підгалузі нанотехнологій, основні напрями біо- і наномедицини, яка застосовує результати цих технологій у медичному приладобудуванні при створенні різних пристроїв та препаратів, а також для обробки контрольних даних про стан здоровʼя та для діагностики. Визначено місце біо- і наноматеріалів у загальному матеріалознавстві, сформульовано головні вимоги до них, схарактеризовано основні концепції та методології хімічного конструювання магніточутливих нанокомпозитів із багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів, а також явища біомагнетизму і роль біоген-них магнітних наночастинок. Йдеться, крім того, про широкий спектр застосування магніт-них технологій, і в т.ч із використанням природних магнітних властивостей живих організмів і впливу їхніх власних магнітних полів на біохімічні процеси, мембранне транс-портування та міжклітинну взаємодію, які відбуваються у цих організмах. Монографія розрахована на широке коло науковців, інженерів-практиків, викладацький корпус, студентів, аспірантів та докторантів профільних ВНЗ, які спеціалізуються у різних галузях матеріалознавства і застосування біо- і наноматеріалів у медицині.

 

 

Нанохимия в решении проблем эндо- и экзоэкологии: учебно-теоретическое издание / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Л.А. Суворова; [под ред. Н.Т. Картеля]. - Ставро-поль: Издательство «Зебра», 2017. - 316 с

 

ISBN 978-5-9907747-8-0 

 

У монографії систематизовано основні види нанорозмірних ефектів за участю міжфазной води, локалізованої на межі розділу фаз з твердими адсорбентами, біополімерами, клітин-ними і надклітинними структурами, виявленими переважно з використанням методу низь-котемпературної ЯМР-спектроскопії. Детально вивчені властивості води, яка формує клас-терні структури, розмір яких не перевищує 100 нм. Показано вплив кластеризованої води на біологічну активність нанорозмірних оксидів. Розглянуто основні типи використовуваних в даний час біосорбентів і біологічно активних добавок. Наведено результати по використан-ню нанокремнеземів для лікування різних типів захворювань. Книга є науковим посібником для студентів і аспірантів медичних, біологічних і хі-мічних спеціальностей, а також фармацевтів і лікарів.

 

 

УДК 538.971

ББК  22.37

Ф 48 

 

Физика и химия поверхности. Книга II. Химия поверхности (в 3-х томах) / Под ред. Картеля Н.Т. и Лобанова В.В. – Киев: Институт химии поверхности им. А.А.Чуйко НАН Украины; ООО «НПП «Интерсервис», 2018.

 

 

Т.1. – 2018. – 636 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-842-9 

 

 

 

 

Т.2. – 2018. – 476 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-843-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3. – 2018. – 720 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-844-3 

 

 

У другій книзі (в 3-х томах) видання «Фізика і хімія поверхні» викладено сучасні уявлення про хімію поверхні твердого тіла відповідно до паспорта затвердженої ВАК України спеціальності 01.04.18 «фізика і хімія поверхні». У першому томі висвітлено хімічна термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, структурно-адсорбційні характеристики мате-ріалів, основні положення макроскопічної теорії поверхні, адсорбції і каталізу, а також описані термодинамічні та структурні властивості наносистем. У другому томі книги безпосередньо розглянуті хімія поверхні кремнезему, алюмосилікатів і вуглецевих матеріалів і фотохімічні процеси на твердофазной поверхні. Третій том присвячений медико-біологічним проблемам поверхні і опису хімічних і фізичних методів дослідження поверхні твердих тіл. Книга призначена для аспірантів, викладачів, наукових співробітників і фахівців, що займаються фундаментальними і прикладними аспектами поверхні твердого тіла, міжфазної явищами, а також дослідженнями в галузі фізики, хімії та технології квантово-розмірних систем.

 

Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект (монографія) / Чекман І.С., Сирова Г.О., Ка-закова О.О., Горчакова Н.О., Беленічев І.Ф., Загородний М.І., Левашова О.Л., Чаленко Н.М., Поготова Г.А., Довгань Р.С., Нагорна О.О. − Х.: ТОВ «Планета-принт», 2017. – 139 с.

 

ISBN 978-617-7229-75-8 

 

В монографії висвітлені проблеми для дослідження відомих та нових лікарських засобів і можливі шляхи їх вирішення за допомогою методів, які використовує квантова медична хімія. Узагальнено дані літератури про походження квантової медичної хімії, квантової фар-макології та їх зв‘язок з іншими науками та значення у медичній та фармацевтичній практиці. Вченими кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; кафедри фармакології, патологічної фізіології, клінічної фармакології, клінічної фармації та аптечної технології Київського медичного університету Української асоціації народної медицини; кафедри медичної та біоорганічної хімії Харківського національного медичного університету; а також Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України проведені дослідження по вивченню квантово-хімічних і кванто-во-фармакологічних властивостей препаратів різних хімічних груп та механізму їх фарма-кологічної дії: адреноміметиків, альфа- і бета-адреноблокаторів, ацетилхоліну, дигоксину, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, карбамазепіну, метаболітних, нестероїдних, стероїдних препаратів, похідних ксантину та інших медикаментів.

 

 

Бричка С.Я. Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок. Видавничий дім «Кий», 2016, 258 с, ум. арк. 16

 

ISBN 978-617-7177-10-3 

 

В книзі відсутнє резюме

 

 

Комп’ютерні технології в матеріалознавстві / Лобанов В.В., Теребінська М.І., Бойко Т.В., Безносик Ю.О. / Київ: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка; Національний технічний уні-верситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016. - 212 с. (13,0 ум. друк. арк.)

 

ISBN 978-617-696-541-1 

 

У навчальному посібнику викладені основні сучасні положення розрахункових схем квантової хімії. Зважаючи на відсутність у навчальному плані студентів-хіміків достатньої фізико-математичної підготовки, посібник містить декілька розділів (розділи 1-3), в яких наведені початкові відомості про електромагнітне випромінювання, постулати квантової механіки та необхідні для подальшого засвоєння матеріалу дані щодо будови воднеподібного атома. Розділи з четвертого по тринадцятий включно присвячені опису необхідної для систематичного засвоєння методології квантової механіки молекул. Чотирнадцятий розділ дає коротку інструкцію щодо умов роботи з однією з найбільш поширених на даний час кванто-вохімічних програм - GAMESS US. В останніх двох розділах викладені результати розрахунків особливостей перетворення молекулярного кисню на поверхні кристалічного кремнію, які ілюструють можливості застосування викладених в попередніх розділах положень квантової хімії. Навчальний посібник розрахований на студентів хімічних факультетів університетів і хімікотехнологічних вищих учбових закладів, аспірантів, наукових та науково-технічних співробітників і викладачів фізичної та квантової хімії.

 

 

Optics and Spectroscopy of Exciton States in Quasi-Zero-Dimensional Nanosystems Sergey I. Pokutnyi, Yuri N. Kulchin, Vladimir P. Dzyuba, and Wlodzimierz Salejda. Nova Science Publish-ers, New York. – 2016. – 177 p.

 

ISBN 978-1-63484-493-2 

 

У цій монографії авторів розглядаються експериментальні і теоретичні дослідження фізичних характеристик наночасток, відповідальних за специфічні оптичні властивості діелек-тричних нанокомпозитів. В ході теоретичного опису і пояснень експериментальних даних, автори розглядають наночастинки як багаточасткову квантову систему зарядів, які поєднують в собі елементи багатоатомних молекул, квантових структур і об'ємного кристала. Крім того, представлено теоретичний опис нелінійності. Теорія включає в себе нелінійний коефіцієнт пропускання, поглинання і розсіяння низької інтенсивності ви-промінювання в діелектричних наноструктурах і передбачає, що нелінійність має фотоініційованого характер. В цілому, ця монографія містить багатий набір важливих результатів, що стосуються поточних досліджень в галузі теоретичної та експериментальної оптики і спектроскопії наносистем. Багато питань, порушені в цій книзі, практично раніше не розглядалися в літературі. У зв'язку з цим, автори впевнені, що ця книга буде корисна і сприятиме подальшому прогресу у вивченні нанофізики.

 

Семенцов Ю.І., Рево С.Л., Іваненко К.О Терморозширений графіт / Під редакцією академік НАН України М.Т. Картель. НАН України М.Т. Картеля. Київ: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. -241 с., іл. 156, табл. 66, бібл. 266 назв. (14,9 ум. др.арк.)

 

ISBN 978-617-696-477-3 

 

В книзі розглянуто науково обґрунтовані способи одержання й очищення інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) та термічно розширеного графіту (ТРГ) шляхом окиснення й термічної обробки природного графіту. Надані результати досліджень структурних особливостей ІСГ та ТРГ. Проаналізовано основні методи формування суцільних матеріалів з порошку ТРГ, їх фізико-хімічні та електрофізичні характеристики, сфери використання. Розглянуто також основні методи отримання модифікованих форм ТРГ їх адсорбційні характеристики та сфе-ри застосування. Викладено фізико-хімічні основи формування нанокомпозиційних матері-алів ТРГ-вуглець та полімер-ТРГ, результати дослідження їх мікроструктури та її впливу на фізико-механічні, фізико-хімічні, електрофізичні та інші властивості композитів, включаю-чи перколяційні ефекти. Запропоновані можливі шляхи практичного використання одержаних матеріалів. Монографія призначена для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів і наукових співробітників у області фізико-хімічного матеріалознавства, фізичної хімії, фізики конден-сованого стану, фізико-хімії поверхні, матеріалознавства вуглецево-графітових матеріалів.

УДК 544.032.65 : 621.315.59

ББК 22.379

В 26

 

Венгер Є.Ф., Семчук О.Ю., Гаврилюк О.О. Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах / НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. - К.: Академперіодика, 2016. - 236 с.

 

ISBN 978-966-360-323-0

 

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу лазерного випромінювання на конденсоване середовище. Основну увагу приділено вивченню особливостей електричних, оптичних і теплових процесів, зумовлених лазерним опроміненням поверхні напівпровідників та нестехіометричних плівок на основі оксиду кремнію. Зокрема, побудовано кінетику взаємодіючих квазічастинок у напівпровідниках у полі інтенсивного лазерного випромінювання, досліджено процес лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiO2, вивчено властивості нанокомпозитної плівки SiO2(Si). Для студентів, аспірантів фізичних факультетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики твердого тіла та лазерної фізики.

T1 1

 

T2

УДК 538.971

Физика и химия поверхности. Книга I.

Физика поверхности (в 2-х томах) 

/ Под ред. М.Т. Картеля, В.В. Лобанова

- Киев: Институт химии поверхности

им. А.А. Чуйко НАН Украины;

ООО "Интерсервис", 2015.

Т.1.- 2015.- 588 с.

ISВN 978-617-696-302-8

Т.2.- 2015.- 522 с.

ISВN 978-617-696-305-9

У книзі I (в 2-х томах), що є першою книгою видання «Фізика і хімія поверхні», викладено сучасні уявлення фізики поверхні твердого тіла відповідно до паспорта спеціальності 01.04.18 «фізика і хімія поверхні». Розглянуто фізичні властивості та особливості нуль-, одно-, дво-, і тривимірних квантово-розмірних систем, складених із атомів неорганічних елементів або карбону, та їх відмінності від властивостей масивних зразків.

Книга призначена для аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються фізикою та хімією твердого тіла, міжфазними явищами та дослідженнями в галузі технології квантово-розмірних систем.

УДК 615.246.2

Геращенко І.І. Ентеросорбенти: лікарські

засоби і дієтичні добавки (науково-довідкове

видання). – К.: Ін-т хімії поверхні

ім. О.О. Чуйка НАН України, 2014. – 248 с.

ISBN 978-966-02-7172-2

У першому розділі довідника наведені теоретичні відомості з адсорбції, обговорюються фізико-хімічні основи лікувальної дії ентеросорбентів та питання, що стосуються фармацевтичного аналізу сорбентів. У другому, спеціальному, розділі розглядаються ентеросорбенти – сертифіковані лікарські засоби і дієтичні добавки, які представлені на фармацевтичному ринку України, а також окремі зарубіжні препарати. Джерелом для анотацій на кожний препарат послужили офіційні документи МОЗ України, наукові монографії, періодична література та інтернет-ресурси. Видання розраховане на фармацевтів та лікарів, що прагнуть до науково обґрунтованого призначення ентеросорбентів. Книга може бути цікавою і для хіміків – фахівців у галузі адсорбційних явищ. Корисну інформацію знайдуть для себе особи, котрі бажають поліпшити власне здоров’я шляхом вживання дієтичних добавок.

 Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena book cover

 

V.M. Gun’ko, V.V. Turov.

Nuclear Magnetic Resonance

Studies of Interfacial Phenomena. -

New York: 

Taylor & Francis, 2013. - 1072 p.

This book describes the applications of important new NMR spectroscopic methods to a variety of useful materials and compares them with results from other techniques such as adsorption, differential scanning calorimetry, thermally stimulated depolarization current, dielectric relaxation spectroscopy, infrared spectroscopy, optical microscopy, and small-angle and wide-angle x-ray scattering. The text explores the application of NMR spectroscopy to examine interfacial phenomena in objects of increasing complexity,beginning with unmodified and modified silica materials. It then describes properties of various mixed oxides with comparisons to individual oxides and also describes carbon materials such as graphite and carbon nanotubes.

 

 

П.П. Горбик, М.П. Турелик,

С.В. Горобець, О.Ю. Горобець,

І.В. Дем’яненко. 

Біофункціоналізовані

наноматеріали і нанокомпозити: 

наукові основи та напрями

застосування. 

Навчальний посібник

(електронне видання НМУ

№Е 12/13-090). - 

Киев: НТТУ (КПІ), 2013. - 480 с.

 
 nanomat

УДК 539.1.074+539.2.621-022.532

Наноматериалы и нанокомпозиты в

медицине, биологии, экологии

/ Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна.

(Составители Горбик П.П., Туров В.В.) -

Киев: Наукова думка, 2011. - 444 с.

 

ISВN 978-966-00-1113-7

У монографії розглянуто низку актуальних проблем фізико-хімії наноматеріалів, нанокомпозитів та супрамолекулярних структур, призначених для використання у галузях медицини, біології, екології. Наведено результати розробок нанокомпозитів на основі високодисперсного кремнезему і магнетиту, сорбційних матеріалів, захисно-стимулюючих сумішей для рослин у початковий період росту, структур для використання в "електромагнітній" екології, дослідження впливу низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на біологічні системи різного рівня організації тощо. Проаналізовано процеси формування пірогенних наноструктурних оксидів в умовах промислової виробничої лінії. Обговорюється методика діагностики ока з використанням інноваційної технології ІЧ-трансілюмінації біонаносистем.

Для фахівців галузей нанохімії, нанофізики, матеріалознавства, хімії та фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.

 

 phys cours

УДК 544(075.8)

Картель М., Лобанов В.,

Гороховатська М. 

Курс фізичної хімії

(лекції, лабораторний практикум та

задачі). - 

Київ: Академперіодика, 2011. - 382 с.

 

ISBN 978-966-2465-71-6

У підручнику викладені основні розділи фізичної хімії: хімічні термодинаміка та рівновага, теорія розчинів, фазові рівноваги, явища переносу, хімічна кінетика та каталіз, поверхневі явища та адсорбція, електрохімія, хімія високих енергій. Подано визначення основних понять фізичної хімії наносистем. Книга містить детальний опис лабораторних робіт з класичних напрямків фізичної хімії, а також велику кількість задач та вправ, класифікованих по темам відповідних лекцій.

Підручник розрахований на студентів хімічних факультетів університетів і хіміко-технологічних, біологічних та медичних вищих учбових закладів, аспірантів, наукових та науково-технічних співробітників і викладачів фізичної хімії.

 

 biofunc

УДК 539.2:541:302

П.П. Горбик, С.В. Горобець,

М.П. Турелик, 

В.Ф. Чехун, А.П. Шпак.

Біофукціоналізація наноматеріалів

і нанокомпозитів. - 

Київ: Наукова думка, 2011. - 294 с.

 

ISBN 978-966-00-1104-5

Посібник є впровадженням результатів новітніх наукових досліджень: нанотематики, виконаних в НАН України, у навчальний процес вітчизняної вищої школи. Наведені актуальні приклади синтезу та застосування біофункціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів у медицині, біології біотехнології. Наукові дані, цикл лабораторних робіт та методичні вказівки можуть бути використані при формуванні навчальних програм за відповідними спеціальностями та їх виконанні. Теоретичне висвітлення та опис основних експериментальних стадій створення магніточутливих нанокомпозитів з функціями медико-біологічних нанороботів спрямовані на одержання навичок у галузі нанотехнологій.

Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців хімічних, біологічних та суміжних технологічних і медичних спеціальностей.

 

 clast water

УДК 538.95+541.45А459

В.В. Туров, В.М. Гунько.

Кластеризация воды и пути ее

использования. - 

Киев: Наукова думка, 2011. - 313 с.

 

ISBN 987-966-00-1116-8

У монографії систематично викладено результати досліджень кластерного стану води, який реалізується в гетерогенних системах, сформованих твердою та рідкою фазами в заморожених розчинах з границями розділу тверде тіло-рідина в мезо- и мікропористих твердих тілах, агрегатах наночастинок оксидів або між структурними елементами біомакромолекул и органел в клітинних об'єктах. Основні результати одержані методами низькотемпературної 'Н ЯМР спектроскопії, ЯМР-кріопорометрії, термічного аналізу, адсорбції и ІЧ-спектроскопії. Ретельно вивчено ефекти самоорганізації водно-органічних систем в обмеженому просторі зв'язаних між собою пор різного розміру чи пустот між елементами дегідратованих біополімерних, білкових і клітинних структур. Знайдені ефекти враховано при розробці принципів підвищення адсорбційної ємності накопичувачів горючих газів, створенні нових засобів спрямованої доставки лікарських препаратів та селективних адсорбентів - носіїв лікарських речовин, стимуляторів активності клітинного метаболізму и композитів - аналогів природної кісткової тканини.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів вищої школи, які цікавляться вивченням явищ, що відбуваються на межі розділу фаз.

 

 med phys

УДК 577.3(075.8)

Л.А. Булавін, Л.Г. Гречко,

Л.Б. Лерман, А.В. Чалий.

Медична фізика: підручник. У 4 т.

Т.1. 

Динамічні та статистичні моделі. -

Київ: Видавничо-поліграфічний центр

«Київський університет»,

2011. - 478 с.

 

ISBN 978-966-439-259-1

Розглянуто динамічні системи і досліджено нелінійний осцилятор із квадратичною та кубічною нелінійностями. Описано методи розв'язання нелінійних диференціальних рівнянь і сформульовано відповідні теореми. Викладено елементи якісної теорії диференціальних рів­нянь, подано класифікацію особливих точок і введено поняття стійкості з відповідними тео­ремами. Розглянуто граничні цикли і таке важливе явище, як біфуркація. Досліджено автоколивання в нелінійних динамічних системах, синхронізацію та виникнення хаосу. Вивчено математичні моделі, які слід розуміти як системи нелінійних диференціальних рівнянь, що відповідають певним процесам і широко використовуються в біології та медицині. Продемонстровано принцип побудови математичних моделей у біології, біофізиці та медицині, а також сфери їх застосування.

Для аспіратів і науковців, які починають свою професійну діяльність із вивчення медич­ної фізики, і всіх, кого цікавить сучасний стан викладених проблем.

 

 m b ef

УДК 001. 8: 539. 21: 574

В.П. Терещенко, Н.Т. Картель.

Медико-биологические эффекты

наночастиц: реалии и прогнозы. -

Киев: Наукова думка, 2010. - 240 с.

 

ISBN 978-966-00-1077-2

У монографії вміщено оригінальні результати аналітичних розробок та авторських експериментальних досліджень медкко-біологічних ефектів наночастинок. Для інтерпретації наукових фактів широко використовується багаторічний досвід дослідження впливу на людський організм техногенних полютантів у малих дозах низької інтенсивності, які є наслідком Чорнобильської катастрофи. Книга адресована широкій аудиторії дослідників - лікарів, біологів, фармакологів та хіміків.

 

 bef clin

Доклиническое изучение

энтеросорбентов. 

Методические рекомендации. -

Київ: ТОВ «ДІА», 2010. - 55 с.

   
 water betw

УДК53.01+538.95+541.45/.459/.8+

544.01/.03/.72.05/.722/.723/.744+

57.012/.013

В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик.

Вода на межфазной границе. -

Киев: Наукова думка, 2009. - 694 c.

 

ISBN 978-966-00-1005-2

У монографії систематизовано особливості поведінки води на різних межах поділу в широкому температурному діапазоні на основі досліджень оксидних, вуглецевих, полімер­них і гібридних адсорбентів, біоматеріалів, біомакромолекул, клітин, мікроорганізмів, тка­нин, насіння тощо з використанням спектральних (ЯМР, ІЧ, УФ, РФА), релаксаційних (термостимульована деполяризація, діелектрична релаксаційна спектроскопія), адсорбційних (адсорбція низькомолекулярних сполук, полімерів, біомакромолекул), десорбційних (термопрограмована десорбція МС та ТГ/ДТА), кореляційних (фотон-кореляційна спектроскопія, електрофорез), квантово-хімічних та інших методів.

Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться явищами на межах поділу.

 

 

Sol-Gel Methods for Materials Processing

/Eds. Plinio Innocenzi, Yuriy L. Zub,

Vadim G. Kessler. - 

Dordrecht: Springer, 2008. - 505 р.

 

ISBN 978-1-4020-8521-5

Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Sol-Gel Approaches to Materials for Pollution Control, Water Purification and Soil Remediation Kyiv. Ukraine 25-27 October 2007. Series: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. The book offers a wide and updated overview of the most advanced sol-gel methods for materials processing and at the same time presents several case studies concerning possible solutions for environmental issues. General articles on sol-gel from the invited speakers and focused research articles allow getting inside sol-gel applications on this very important field.

 

 

Физико-химия наноматериалов

и супрамолекулярных структур.

Том 1. 

/Под. ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика.

- Киев: Наукова думка, 2007.-431 с.

 

ISBN 978-966-00-0654-6

Книга містить наукові статті, що охоплюють широке коло проблем фізико-хімії наносистем і супрамолекулярних структур. Особлива увага приділяється вивченню взаємодії медико-біологічних нанокомпозитів на основі кремнезему і магнетиту з компонентами біологічних середовищ; процесам самоорганізації водно-органічних систем в нанорозмірному просторі пористої структури твердих тіл; умовам іммобілізації на поверхні наноструктур біополімерів та антиоксидантів без втрати їхніх нативних властивостей. Описані методики хімічної функціоналізації наноматеріалів, зокрема мезопористих кремнеземних наностуктурних плівок. Розглянуті питання синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей фотоактивних структур із розвинутою поверхнею, нанотрубок і вуглецевих наноструктурних матеріалів. Узагальнені результати досліджень в галузі хімії супрамолекулярних структур на поверхні високодисперсного кремнезему, що містять біомолекули. Приділено увагу питанням теоретичного моделювання поверхневих структур та різних фізико-хімічних процесів на поверхні з використанням аналітичних підходів та обчислювальних методів. Для спеціалістів в галузі нанохімії, нанофізики, хімії і фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням. Стане в нагоді студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

 

 

Физико-химия наноматериалов

и супрамолекулярных структур.

Том 2. 

/Под. ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика.

- Киев: Наукова думка, 2007.-440 с. 

 

ISBN 978-966-00-0654-6

У монографії розглядається широке коло проблем фізико-хімії наносистем і супрамолекулярних структур. В першому томі увага приділяється вивченню особливостей взаємодії медико-біологічних нанокомпозитів на основі кремнезему і магнетиту з компонентами біоло­гічних середовищ; процесам самоорганізації водно-органічних систем у нанорозмірному просторі пористої структури твердих тіл; оптимізації умов іммобілізації на поверхні наноструктур біополімерів та антиоксидантів без втрати їхніх нативних властивостей. Описані методики хімічної функціоналізації наноматеріалів, зокрема, мезопористих кремнеземних наностуктурних плівок. Розглянуті питання синтезу та результати дослідження фізико-хімічних властивостей фотоактивних структур із розвинутою поверхнею. Другий том присвячено теоретичному моделюванню різних фізико-хімічних процесів за участю поверхні з використанням аналітичних підходів та обчислювальних методів, узагальненню результатів досліджень в галузі хімії, фізики і технології нанотрубок та вуглецевих наноструктурних матеріалів, супрамолекулярних структур на поверхні високодисперсного кремнезему, що містить біомолекули. Для спеціалістів у галузі нанохімії, нанофізики, хімії і фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням. Стане в нагоді аспірантам, а також викладачам і студентам відповід­них спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

УДК 544.183

Лобанов В.В., Стрижак П.Є.

Курс лекцій з теорії хімічного

зв’язку та основ хемосорбції. - 

Київ: Наукова думка, 2007. - 284 с.

 

ISBN 978-966-00-0653-9

У курсі лекцій викладено теорію хімічного зв'язку в молекулах і твердих тілах та теоретичні аспекти адсорбції на поверхні твердих тіл. Детально розглянуто підходи до опису міжмолекулярних взаємодій.

Для широкого загалу читачів - хіміків і фізиків: науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів старших курсів, що вивчають або цікавляться квантовою хімією чи адсорбцією на поверхні твердих тіл. Книгу можна використовувати як навчальний посібник при вивченні курсів „Хімічний зв'язок і будова молекул", „Хімія твердого тіла", „Теорія адсорбційних процесів".

 

 

Surface chemistry in biomedical and

environmental science

/ Ed. J.P. Blitz, V. M. Gun’ko. -

Dordrecht: Springer, 2006. - 444 р.

 

ISBN 978-1-4020-4741-1

This volume details work presented at the NATO Advanced Research Workshop entitled “Pure and Applied Surface Chemistry and Nanomaterials for Human Life and Environmental Protection” held in Kyiv, Ukraine, September 14-17, 2005. A total of 39 selected works have been compiled detailing research in three categories all related to the surface chemistry of nanomaterials: fundamentals, biomedical applications for human life, and environmental protection.

 

 

УДК 544.723

Чуйко А.А., Горлов Ю.И,

Лобанов В.В. 

Строение и химия поверхности

кремнезема /Под ред. П.П. Горбика.

-Киев: Наукова думка, 2006. - 354 с.

 

ISBN 966-00-0800-7

У монографії узагальнено результати основних праць наукового спадку О.О. Чуйка у галузі хімії поверхні дисперсних кремнеземів та великий масив літературних даних з цієї проблеми. Детально розглянуто структуру й властиво­сті кристалічних та аморфних фаз, основні методи синтезу найбільш розпов­сюджених дисперсних форм, будову поверхні, гідроксильного та гідратного покриву, природу адсорбційних центрів, механізми адсорбції та хемосорбції полярних молекул, реакції хімічного модифікування поверхні кремнезему. На основі розвинутого авторами підходу до розгляду елементарних перетворень у поверхневому шарі оксидів з єдиних позицій проаналізовано великий обсяг екс-периментальних даних, запропоновано несуперечливе пояснення закономірно-стей перебігу хімічних реакцій на поверхні SiO2 і наведено їх тлумачення. Стане в нагоді студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, інженерам та технологам, які є фахівцями в галузі хімії, фізики та технології поверхні твердого тіла, адсорбції, гетерогенного каталізу і хроматографії.

 

 

УДК 536:669 ББК 22.379

Козырев Ю.Н., Рубежанская М.Ю.,

Чуйко А.А. 

Структурные особенности

эпитаксиальных гетероструктур с

квантовыми точками Ge на Sі. - 

Киев.: Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України,

2004. - 89 с.

 

 ISBN 966-8002-54-8

Рассмотрены вопросы получения и исследования гетероструктур с квантовыми точками Gе на подложках Si(100) и Si(111) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Изложены технологические особенности эпитаксиального роста и исследования структуры монослоев Si1-хх методом дифракции быстрых электронов. Показано, что применение промежуточных слоев Si1-хх позволяет регулировать размеры и плотность распределения квантовых точек по поверхности подложки. Для специалистов в области нанофизики и наноэлектроники, физической химии поверхности и конденсированного состояния, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

 

 1127

УДК (615 + 544.7) : 546.284.31

Медицинская химия и клиническое

применение диоксида кремния

/ Под ред. О.О. Чуйко. -

Киев: Наукова думка, 2003. - 416 с.

 

ISBN 966-00-0185-1

Монографія є першим узагальненням результатів фундаментальних фізико-хімічних і біо-медичних досліджень адсорбційних взаємодій високодисперсного кремнезему з біоактивними молекулами, біополімерами, біомембранами, клітинами, мікроорганізмами, вірусами. Викладено наукові принципи й окреслено сфери клінічного застосування кремнезему у вигляді індивідуального й композитних лікувальних засобів детоксикаційної, антимікробної, гемостатичної та антиатеросклеротичної дії. Описано властивості й структуру реакційних центрів поверхні Sі02, що зумовлюють специфічну взаємодію з біооб'єктами. Схарактеризовано методи модифікування поверхні з метою підвищення селективності адсорбційних взаємодій. Проаналізовано основні закономірності змін термодинамічних та кінетичних характеристик адсорбції. Обґрунтовано причини фармакологічної дії препарату і дози його використання. Детально викладено технології лікування токсикоінфекційних захворювань, гнійно-запальних процесів, хвороб серцево-судинної системи, патологій іншого походження.

Для фізикохіміків, біохіміків, фармакологів, медиків, які працюють у галузі створення й застосування нових лікарських засобів еферентної терапії.

 

 

УДК 536:669 ББК 34.2

Горбик П.П., Чуйко А.А.,

Бакунцева М.В.

Системы с развитой поверхностью и

фазовыми переходами

/ ИХП НАН Украины. Сер.

Проблемы поверхности. -

Киев: Наукова думка, 2003. - 403 с.

 

 ISBN 966-00-0058-8

На прикладах систем з розвиненою поверхнею і фазовими переходами провідник - високотемпературний надпровідник, напівпровідник - метал, діелектрик -суперіонік узагальнено результати фундаментальних і приклад­них експериментальних досліджень в напрямку створення широкого класу матеріалів з динамічно керованими за допомогою зовнішніх впливів елект­рофізичними характеристиками.

Монографія видана за сприяння Державного фонду фундаментальних досліджень України (проект 04.07/00035).

Для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспіран­тів і студентів, які спеціалізуються в галузях фізики, хімії і технології повер­хні, фізичного та хімічного матеріалознавства.

 

 

V.M. Rozenbaum, S.H. Lin.

Spectroscopy and Dynamics of

Orientationally Structured Adsorbates. -

Published by World Scientific

Publishing Co. Pte. Ltd, 2002. - 205 р.

The book covers a variety of questions related to orientational mobility of polar and nonpolar molecules in condensed phases, including orientational states and phase transitions in low-dimensional lattice systems and the theory of molecular vibrations interacting both with each other and with a solid-state heat bath. Special attention is given to simple models which permit analytical solutions and provide a qualitative insight into physical phenomena. A detailed and rigorous treatment offered by the book is intended mostly for specialists and graduate students in solid state theory and surface physics. It may likewise be attractive for scientists studying the properties of impurity subsystems incorporated in a solid-state bulk or adsorbed on a solid surface, as for instance, intercalated compounds. The researchers in academic institutions or industry who are not strictly surface-oriented but are interested in the subjects mentioned can also take advantage of the material, as a special emphasis on methodological essentials and mathematical tools is provided, thus saving a reader from seeking them elsewhere in the literature. On the other hand, to make the book readable also for neophytes in surface science, the authors tried to keep possibly lucid presentation form throughout the main material (with specific mathematical facets put away into appendices) and to offer a wealth of references on orientational surface structures and vibrational excitations in them. The book is supported by two indices; besides an alphabetical listing of subjects and authors, cross-references will enable a reader to easily access the information both on principal concepts involved and on specific adsorbate compositions.

 

 

 

УДК 539.192; 541.183

Химия поверхности кремнезема 

/Под ред. А.А.Чуйко. - Киев:

УкрИНТЭИ, 2001. - Т.1, Ч.1. - 736 с. 

 

Химия поверхности кремнезема

/Под ред. А.А.Чуйко. - Киев:

УкрИНТЭИ, 2001. - Т.1, Ч.2. -500 с.

 

ISBN 966-7505-08-1

В монографии обобщены результаты экспериментальных и теоретических исследований по химии поверхности монокристаллических и дисперсных оксидов на основе кремния. Описаны получения чистых и допированных алюминием, титаном, железом, хромом кремнеземов и способы модификации их поверхности. Изложены оригинальные методики исследования свойств, полученных эффективных и высокоселективных сорбентов. Представлена самосогласованная квантовохимическая модель поверхности кремнезема, позволяющая предвидеть структуру первичных адсорбционных комплексов, оценить энергетику преобразования молекул на поверхности твердого телаи определить свойства образующихся поверхностных соединений. Приведены примеры использования новых материалов в различных областях промышленности, техники, науки, а также в фармакологии и медицине.

Книга будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям, научным работникам, а также инженерам-технологам, занимающимся химией поверхности, адсорбцией, катализом и межфазными явлениями.

 

 

УДК 539.192; 541.183

В.В. Лобанов, Ю.И. Горлов,

А.А. Чуйко, В.М. Пинчук,

Ю.С. Синекоп, Ю.И. Якименко. 

Роль электростатических

взаимодействий в адсорбции на

поверхности твердых оксидов. - 

Киев: ВЕК+, 1999. - 240 с.

 

ISBN 966-7140-10-5

Монография посвящена выяснению влияния внешнего электрического и электростатического поля поверхностного слоя ионного кристалла на структуру адсорбционных комплексов, а также исследованию их роли в протекании физико-химических процессов на границе раздела твердое тело - газ. Показано, что учет распределения приповерхностного электро­статического поля позволяет предсказать структуру первичных адсорбци­онных комплексов, оценить энергетику преобразований молекул на по­верхности твердого тела и определить свойства образующихся поверхностных соединений.

 

 

УДК 539.192 + 541.183

В.В. Лобанов.

Квантовохимическое исследование

электростатических свойств 

поверхности кремнезема и цеолитів. -

Киев: ТОРГМАРК, 1998 г. - 237 с.

 

ISBN 5-7763-4544-8

(Монография/Национальный

технический университет Украины

«КПИ»).

Описаны теоретические методы, используемые при рассмотрении электронного строения поверхности твердых оксидов, а также результаты их применения для изучения электростатических аспектов адсорбции на поверхности дисперсных кремнеземов и цеолитов.

 

 

Adsorption on New and Modified Inorganic

Sorbents /Ed. A. Dabrowski, V.A. Tertykh. -      

Elsevier, 1996. – V.99. – 926 p.  

 

ISBN: 978-0-444-82179-9

There has been a lack of authoritative, current information on the structure, investigation and preparation of inorganic sorbents, their numerous applications as well as the adsorption from gaseous and liquid phases on new and chemically modified inorganic solids. This volume deals with the above-mentioned themes and presents 34 up-to-date comprehensive and critical reviews written by well-recognized authorities. The sorbents discussed are primarily mineral ones. Each contribution treats a problem critically by showing its development, presenting documentation on the state-of-the-art and identifying subjects for further research.

The book will be of interest to researchers in academic institutes and industrial laboratories engaged in the fields of surface chemistry, inorganic chemistry, adsorption, ion-exchange, catalysis, chromatography and spectroscopy of the surface phenomena, as well as to students attending graduate and postgraduate courses.

 

 

УДК546.22' 181.1+546.23' 181.1

Воронин Б.М., Приходько Г.П.,

Кириллов С.А. 

Слоистые соединения в системах

металл – фосфор – халькоген. - 

Киев: Наукова думка, 1992. - 208 с.

 

ISBN 5-12-002820-7

В монографии рассмотрен сравнительно новый класс слоистых соединений, образующихся в системах металл—фосфор—халькоген. Изложены данные о методах их синтеза, структуре, физических и химических свойствах. Значительное внимание уделено особенностям химического и электрохимического интеркалированяя подобных соединений различными ионами и молекулами. Обсуждаются вопросы практического использования соединений внедрения, в частности при создании новых химических источников тока.

Для специалистов, интересующихся вопросами химии и физики твердого тела, а также преобразования аккумулирования энергии.

 

 

УДК541.183+539.192

Чуйко А.А., Горлов Ю.И.

Химия поверхности кремнезема.

Строение поверхности, активные

центры, механизмы сорбции. - 

Киев: Наукова думка, 1992. - 248 с.

 

ISBN 5-12-002568-4

В монографии обобщены обширный литературный материал и результаты собственных исследований авторов в области химии поверхности дисперсных кремнеземов. Рассмотрены строение поверхностного слоя SiO2, топография его гидроксильного покрова и природа активных центров. Большое внимание уделено анализу электронной структуры фрагментов поверхности и адсорбционных комплексов полярных молекул, энергетике комплексообразования, изучению на молекулярном уровне элементарных актов поверхностных процессов. На этой основе с единых позиций анализируется строение гидратного покрова, а также механизмы адсорбционных взаимодействий, ре- и дегидратации и элементарных химических превращении в поверхностном слое кремнезема.

Для научных работников, инженеров-технологов, студентов и аспирантов, занимающихся вопросами химии поверхности твердых веществ, адсорбции и катализа.

 

 

УДК 536.3 : 535.342 + 536.758 :

541.183

Огенко В.М., Розенбаум В.М.,

Чуйко А.А.

Теория колебаний и переориентаций

поверхностных групп атомов. - 

Киев: Наукова думка, 1991. - 352 с.

 

ISBN 5-12-001438-0

Монография посвящена систематическому изложению теории колебаний и переориентаций групп атомов, адсорбированных на поверхности или входящих в структуру поверхности твердого тела, но содержащих инородные атомы. Исследуются колебательные и ориентационные состояния этих объектов в силовом поле подложки при учете взаимодействия с фононами подложки и дипольного взаимодействия между полярными группами атомов. Рассматривается теория ориентационных фазовых переходов и экситонных возбуждений в упорядоченных и неупорядоченных двухмерных дипольных системах. Подробно обсуждаются теоретические методы изучения основных состояний взаимодействующих диполей с поворотной степенью свободы и колебательных спектров многочастичных систем, характеризующихся пространственной и ориентационной неупорядоченностью элементов.

Для специалистов по физике твердого тела. химической физике и химиков, занимающихся изучением химически-активных поверхностных центров, а также студентов соответствующих специальностей.

 

 

УДК 541.183

Тертых В.А., Белякова Л.А.

Химические реакции с

участием поверхности кремнезема.

- Киев: Наук. думка, 1991. - 264 с.

 

ISВN 5-12-002328-2

В монографии рассмотрено современное состояние исследований закономерностей и механизма химических реакций с участием поверхности дисперсных кремнеземов. Проанализированы особенности протекания хемосорбционных процессов в зависимости от состояния гидратного покрова, природы активных центров, электронного и геометрического строения модифицирующих поверхность реагентов. Обсуждены перспективные пути получения и физико-химические свойства основных классов функциональных органокремнеземов.

Для исследователей и технологов, работающих в области химии поверхности, адсорбции, катализа, хроматографических методов анализа, спектроскопии поверхностных явлений.

 

 

УДК 546.26 . 162

И.Г. Черныш, И.Е.Карпов,

Г.П. Приходько, В.М. Шай.

Физико-химические свойства

графита и его соединений. - 

Киев: Наукова думка, 1990. - 200 с.

 

ISBN 5-12-001430-5

В монографии рассмотрены способы синтеза донорных и акцепторных соединений интеркалирования графита, ковалентных соединений графита, способы получения термографенита, характерные особенности исследования их физико-химических свойств. Проведено сопоставление механизмов и кинетики газо-, жидкофазного, а также электрохимического интеркалирования графита и физико-химических свойств соединений интеркалирования графита и термографенита. Изложены сведения по ИК-, КР-спектроскопии, импедансной спектроскопии, циклической вольтамперометрии и кривим заряжения. Проанализированы результаты исследований химических, рентгеноструктурных, электрофизических, магнитных оптических свойств соединений графита. Рассмотрены примеры применения соединений графита в преобразователях энергии в качестве новых катализаторов для получения на их основе многофункциональных композиционных материалов и др.

Для широкого круга специалистов, работающих в области физики и химии поверхности, электрохимии, физической химии и материаловедения.

 

   
 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць