small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем

 

 

Завідувач відділу

Лобанов Віктор Васильович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380(44) 424 94 72
Факс: + 380(44) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 10 спеціалісти, серед них 1 доктор і 8 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 2 монографії, 2 підручники для вищої школи, 266 наукових статей, захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Моделювання сучасними методами квантової хімії:

– властивостей молекулярних форм діоксиду силіцію – фулереноподібних молекул та нанотрубок;

– механізму утворення оксидного шару при взаємодії молекулярного кисню або води з поверхнею кристалічного силіцію;

- взаємодії поверхні кремнезему з розчинами електролітів;

– фізико-хімічних характеристик упорядкованої системи локальних дефектів графеноподібних кластерів та вуглецевих нанотрубок (ВНТ);

– аномальної дифузії адсорбованих молекул на поверхні ізольованих наночастинок та в системах на їх основі;

– механізму утворення та властивостей квантових точок германію на поверхні Si(001).

Розробка методу побудови стехіометричних моделей мінімального розміру наночастинок бінарних сполук, що зберігають ознаки кристалічності та відтворюють симетрію елементарних комірок відповідних твердих тіл.

Структурна модифікація нанорозмірних багатошарових систем оптимізацією параметрів епітаксійного росту з метою розширення впливу міжзонних переходів на фоточутливість та фотоперетворення експерименталоно отриманих зразків.

Дослідження методами атомно-силової мікроскопії морфології епітаксійно вирощених ансамблів квантових точок германію на грані Si(001), їх електричних та оптичних властивостей.

 

Основні результати за останні роки

Розрахунки методом функціоналу густини (B3LYP, 6-31G**) засвідчили про залежність частоти, форми та інтенсивності нормальних коливань атомів, які входять до складу адсорбційних комплексів молекули кисню на гранях Si(111) і Si(100), від хімічного оточення, що дозволило, з використанням дослідних даних, ідентифікувати низку поверхневих структур, які приводять до утворення оксидного ізолюючого шару на поверхні кристалічного силіцію.

Систематичні дослідження просторової будови та електронної структури наносистем на основі діоксиду кремнію, а саме фулереноподібних молекул складу (SiO2)N та (SiO2)N(H2O)N/2 продемонстрували стабільність структур обох типів (рис. 1). Енергія зв’язку для повністю координованих молекул (SiO2)N знаходиться в інтервалі експериментально досяжних енергій і для молекули (SiO2)60 лежить на 0,38 еВ вище розрахованого значення енергії зв’язування для β‑кристобаліту та на 0,6 еВ нижче, ніж для w-кремнезему. Базуючись на цьому, показана можливість експериментального одержання згаданих структур.

 

Рис. 1. Рівноважна структура сфероподібних молекул діоксиду кремнію (SiО2)N2O)N/2.

Розрахунки методом функціоналу густини (B3LYP, 6-31G**) засвідчили, що основний електронний стан вуглецевих нанокластерів С54 – С216 ідеальної гексагональної форми не синглетний, а відповідає вищим мультиплетам. Їхня рівноважна просторова будова така, що кон’югована система зовнішнього циклічного ланцюга становить відносно самостійну систему, яка слабко спряжена з центральною частиною кластера. Розподіл молекулярного електростатичного потенціалу для основного електронного стану розглянутих кластерів має значну анізотропію.Для спектра одноелектронних рівнів енергії характерно те, що деякі МО, розподілені по зв’язкам зовнішнього циклічного ланцюга, залишаються вакантними, хоча відповідні їм енергії виявляються нижчими енергії фрон-тальних зайнятих МО. Магнітний момент кластерів, які мають лише зиґзаґоподібні краї, визначається наявністю в них двокоординованих атомів вуглецю із сильно локалізованими на них електронними станами.

Розрахунки енергій з використанням рівноважної просторової структури конфігурацій, утворених при взаємному обміні атомів германію поверхневого димера =Ge–Ge= з атомами кремнію поверхневих димерів =Si–Si= грані Si(001) показали, що вони незначно відрізняються від вихідної конфігурації з чистим германієвим димером. Це служить непрямим доказом можливості дифузійного впровадження адсорбованих атомів германію у кремнієву підкладинку з одночасним виходом із неї атомів Si і утворенням змішаних поверхневих =Si–Ge= димерів.

Теоретичне відтворення зсувів ліній рентгенофотоелектронних спектрів адсорбційних комплексів в залежності від розміщення атомів Ge відносно поверхні дозволило пояснити великі енергії утворення структур Ge•Si(001), 2Ge•Si(001) та Ge2•Si(001).

Методом DFT, B3LYP, 6-31G** з’ясовано, що взаємодія диметилкарбонату (ДМК) з поверхнею кремнезему відбувається через утворення шестичленного циклічного перехідного стану із розривом силоксанового зв’язку та збільшення кількості прищеплених до поверхні метоксильних груп. Взаємодія молекули ДМК відбувається з меншим енергетичним ефектом при участі у реакції атомів кремнію, які оточені більшою кількістю силіцій-кисневих тетраедрів. Наступна атака молекули DMC відбувається на атом кремнію, що знаходиться поряд із атомом кремнію, до якого прищеплена метоксильна група.

На основі проведених розрахунків встановлено, що в сильно кислому середовищі на поверхні кремнезему ймовірне утворення катіонної форми силанольної групи за рахунок перенесення протона від іона гідроксонію до атома кисню силанольної групи. Константа депротонування катіонної форми силанольної групи залежить від природи аніона і зростає за абсолютною величиною при збільшенні його радіуса. Розглянуті моделі дають змогу розрахувати значення точки нульового заряду поверхні кремнезему, що відповідає експериментально отриманим значенням.

Розрахунки з використанням розроблених моделей гідратованих лужних сполук для молекулярного та іонного станів за участю молекул води та силанольних груп поверхні кремнезему засвідчили про, можливість депротонування силанольної групи. Обчислені величини зміни вільної енергії Гіббса використано для визначення констант іонного обміну, які збільшуються в ряду Li < Na < K, що корелює з експериментальними величинами адсорбції.

Визначено точкові групи симетрії мінімальних моделей стехіометричних наночастинок бінарних неорганічних сполук АВ, АВm та АmВm. Запропоновано класифікацію наночастинок щільноупакованих, каркасних, шаруватих, ланцюгових та острівних твердих тіл, які зберігають ознаки кристалічності і належать до неповно-, повно-, та гіпервалентних структур, за просторовою будовою, структурним та структурно-валентним типом. Виконано аналіз можливості застосування методів квантової хімії для передбачення структурної стабільності молекулярних моделей твердих тіл.

В структурах з нанокластерами (НК) Ge, які вирощені на шарі оксиду кремнію при низьких температурах, встановлено існування двох оптично індукованих усталених станів з більш високими і більш низькими значеннями поверхневої провідності, в порівнянні з рівноважним станом. Результат фотоіндукованих змін залежить від енергії фотонів із-за різних типів електронних переходів, які мають місце в Ge-НК/SiO2/Si структурах. Залишкова фотопровідность спостерігається після збудження електрон-діркових пар в Si(001) підкладинки при міжзонному поглинанні в Si (рис. 2).

Рис. 2. Спектри латеральної фотопровідності при 50 К: гетероструктур з НК Ge на поверхні SiOx (крива 1); структури з НК Ge, модифікованої осадженням Si (крива 2); структури з шаром Si товщиною 25 нм осадженим на верхній частині НК Ge (крива 3).

 

Доведено, що надлишкова провідність обумовлена просторовим розділенням носіїв струму макроскопічними полями в збідненому приповерхневому шарі Si. Міжзонні переходи в НК Ge створюють локалізовані дірки безпосередньо в Ge, що призводить до оптично індукованого просторового перерозподілу захоплених позитивних зарядів між рівнями міжфазної границі SiO2/Si і локалізованих станів НК Ge, які підвищують зміну електростатичного потенціалу в підкладинці Si і, отже, зменшення поверхневої провідності при стаціонарному фотозбудженні. Отримані результати показують, що дірка захоплена на НК Ge і міжфазними станами, має значний вплив на поверхневий транспорт в структурах Ge-НК/SiO2/Si. Встановлена можливість оптичного контролю перемикання між різними режимами системи провідності, яка може бути використана для конструкції пристроїв оптичної пам'яті (рис. 3).

 

Рис. 3. Зонна діаграма структури Ge-НК/SiO2/Si. Стрілками показані міжзонні електронні переходи в с-Si і НК Ge (а); коливання електростатичного заряду в площині поверхні р-Si підкладинки (б).

 

 

Співробітники відділу

Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник, тел.:+380(44) 4249472; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Варавка Олена Володимирівна, технік, тел.:+380(44) 4229660

Гребенюк Анатолій Георгійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229660;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дем'яненко Євгеній Миколайович, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229660;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кремень Оксана Сергіївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380(44) 4229635;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Теребінська Марія Іванівна, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229632;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ткачук Ольга Іванівна, кандидат хімічних наук, молодщий науковий співробітник,

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Філоненко Оксана В’ячеславівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Смірнова Олеся Валентинівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229630;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цендра Оксана Михайлівна, кандидат хімічних наук,  науковий співробітник

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. O.I. Tkachuk, M.I. Terebinskaya, V.V. Lobanov, A.V. Arbuznikov. Influence of the Localization of Ge atoms within the Si(001)(4x2) surface layer on semicore one-electron states // Computation. -  2016. - V.4, N1. - 14.

2. V.P. Shkilev. Feynman-Kac equations for random walks in disordered media // Math. Model. Nat. Phenom. - 2016. - V. 11, N3. -  2016. - P. 1–13. DOI: 10.1051/mmnp/201611301

3. V. Lysenko, S. Kondratenko, Ye. Melnichuk, V. Lobanov, M. Terebinska, Yu. Kozyrev. Photoelectric properties of Si/Ge heterostructures with nanoscale objects // (Proceedings) International conference Advanced materials and technologies. - (21-23 October 2015, Tbilisi, Georgia). - P. 143-147.

4. A.A. Kravchenko, V.S. Kuts, M.D. Tsapko, T.V. Krupskaya, V.V. Turov. Mechanisms of the hydration of A-300 aerosol with adsorbed chlorides of alkali metals in an organic medium // Russ. J. Phys. Chem. A. – 2015. - V. 89, N 5. – P.786–792.

5. O.V. Filonenko, V.S. Kuts, M.I. Terebinska, V.V. Lobanov. Quantumchemical calculation of 29Si NMR spectrum of silicon dioxide fullerene-like molecules // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2015. - V. 6., N 2. - P. 263-268.

6. E. Demianenko, M. Ilchenko, A. Grebenyuk, V. Lobanov, O. Tsendra. A theoretical study on ascorbic acid dissociation in water clusters // J. Molec. Modeling. – 2014. – V. 20, N 3. - P.2128(1-8).

7. O. Tsendra, A.Michalkova Scott, L. Gorb, A.D. Boese, F. Hill, M. Ilchenko, D. Lesz-czynska, J. Leszczynski. Adsorption of nitrogen-containing compounds on the (100) α-quartz surface: Ab initio cluster approach // J. Phys. Chem. C – 2014. – V. 118, N6. – P. 3023–3034.

8. М.І. Теребінська. Частоти нормальних коливань адсорбційних комплексів молекулярного кисню на грані Si(111), розраховані в кластерному наближенні // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 15, № 2, 2014. – С. 258 – 263.

9. V.P. Shkilev. Comment on “Anomalous versus Slowed-Down Brownian Diffusion in the Ligand-Binding Equilibrium” // Biophys. J. – 2014. – V.106, N11. - 2541–2543.

10. A.A. Mykytiuk, S.V.Kondratenko, V.S. Lysenko, Yu.N. Kozyrev Photocurrent spectroscopy of Ge nanoclusters grown on oxidized silicon surface // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. – 2014. – Vol. 9126: Nanophotonics. – P. 212-216.

11. E.M. Demianenko, A.G. Grebenyuk, V.V. Lobanov, V.A. Tertykh, I.S. Protsak, Yu.M. Bolbukh, R.B. Kozakevych. Quantum chemical study on interaction of dimethyl carbonate with polydimethylsiloxane // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 5. – С.473-479.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць