small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем

8dep 2

 

Завідувач відділу

Розенбаум Віктор Михайлович

доктор фізико-математичних наук,

 професор

 

Телефон: 38 (044) 4229619
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Верхній ряд: зав.від., д.ф.-м.н., проф. Розенбаум В.М., пров.н.с., д.ф.-м.н. Покутній С.І., с.н.с., к.ф.-м.н. Гічан О.І., с.н.с., к.х.н. Громовий Т.Ю., с.н.с., к.ф.-м.н. Корочкова Т.Є. Нижній ряд: пров.інж. Машира В.О., пров.інж. Мошківська Н.М., м.н.с. Місчанчук О.В., с.н.с., к.т.н. Канєвський В.І., інж. Терець А.Д.

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 2 доктори і 4 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 13 книг, понад 400 наукових статей,  захищено 2 докторські та 4 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Теоретична і математична фізика дифузійних процесів поблизу границі розділу фаз, контрольований транспорт на нанорівні, механізми функціонування броунівських моторів.

Теоретична фізика локальних електронних станів в квазіатомних наносистеах.

Теоретична квантова оптика і оптична спектроскопія електронних, екситонних та біекситонних станів в гетерогенних атомоподібних наносистемах.

Теоретичне дослідження нерівноважних процесів на межі фаз електрод/електроліт. Встановлення умов контролю та прогнозування нелінійної поведінки таких систем.

Дослідження фізико-хімічних особливостей процесу адсорбції в наносистемах методом десорбційної мас-спектрометрії.

Моделювання розсіювання світла на діелектричних резонаторах і багатошарових вуглецевих нанотрубках.

 

Основні результати за останні роки

Розроблено теорію броунівських моторів, що описує температурно-частотне керування величиною та напрямком швидкості ретчет-ефекту. З'ясовано механізм виникнення додаткових ділянок немонотонності частотної залежності середньої швидкості та додаткових точок зупинки ретчету, що обумовлено конкуренцією між характерними часами системи.

Розроблено модель зворотньо-поступального молекулярного фотомотора типу «гість-господар», що складається з молекул барвника та кавітанда. Під дією надкороткого лазерного імпульсу молекула барвника здійснює зворотньо-поступальний рух, що супроводжується збільшенням часу життя флуоресценції.

Розроблено теорію просторово непрямих екситонних станів (ПНЕС) в наносистемах, що містить напівпровідникові (германієві) та діелектричні (оксида алюмінію) квантові точки (КТ). Показано, що спектри міжзонного поглинання (випромінювання) наносистем складаються з енергетичних зон, які формуються переходами електрона між квазістаціонарними і стаціонарними станами, а спектри внутрізонного поглинання - із зон, які обумовлені переходами електрона між стаціонарними станами.

Розроблено теорію взаємодії ПНЕС із світлом в наносистемах. Показано, що на резонансній частоті ПНЕС значення поляризуємостей, а також перетинів поглинання, зумовлених оптичним поглинанням на поверхневих ПНЕС, набувають гігантських значень на чотири порядки більших, ніж аналогічні значення в монокристалах напівпровідників та діелектриків.

Розроблено теорію фотолюмінесценції нанокристалів перовскитів (НКП). Показано, що загальна релаксація НКП виглядає як каскадний фотоперехідний процес в якому загальний ефективний час життя релаксації після фотозбудження є згорткою експоненціальних спадів для кожного переходу в каскаді. Запропоновано механізми формування спектрів міжзонного поглинання та фотолюмінесценції, а також механізми уповільнення випромінювання фотолюмінесценції в НКП.

Теоретично досліджено тунелювання електронів через потенціальний бар'єр, що розділяє подвійні КТ германію. Показано, що тунелювання електронів через потенційний бар'єр призводить до розщеплення електронних станів та виникнення зони локалізованих над поверхнею поділу (КТ - кремнієва матриця) електронних станів.

Показано вплив масопереносу на виникнення періодичних коливань струму та бістабільності у модельному електрокаталітичному процесі з попередньою гомогенною хімічною реакцією у дифузійному шарі Нернста для різних коефіцієнтів дифузії частинок, що беруть участь у хімічній реакції. Розкрито вплив коефіцієнтів дифузії електроактивних та неактивних частинок на появу таких динамічних нестійкостей.

Вперше отримано точний аналітичний вираз для імпедансу Герішера приелектродного шару обмеженої товщини для різних коефіцієнтів дифузії частинок, що беруть участь у гомогенній хімічній реакції першого порядку.

Розроблено просту математичну модель, що описує природу фазового кута дифузійного імпедансу Варбурга приповерхневого шару обмеженої товщини. Показано, що дифузія призводить до запізнення по фазі поверхневої концентрації частинок відносно струму. Зсув фази між струмом та поверхневою концентрацією є функцією відношення товщини дифузійного шару Нернста до осцилюючої довжини.

При здійсненні порівняльного електродинамічного аналізу двох підходів нанополірування поверхні кварцу (при прямому освітленні та при повному внутрішньому відбитті) визначено, що за рахунок явища повного внутрішнього відбиття, за інших рівних умов, вектор Пойнтінга над виступами поверхні, у випадку освітлення поверхні з боку кварцу, під критичним кутом повного внутрішнього відбиття, підвищується приблизно в 8 разів.

 

Співробітники відділу

Розенбаум Віктор Михайлович , доктор фізико-математичних наук, завідувач

відділу, тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гічан Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Канєвський Василь Іванович, кандидат технічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корочкова Таісія Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, старший

науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229619; e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Валентин Миколайович, інженер,

тел: 097 5604930; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Машира Василь Олександрович, провідний інженер.

тел.:+38 (044) 4229619; e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Олександр Володимирович, молодший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 2393316; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мошківська Надія Михайлівна, провідний інженер

тел: +38 (044) 4249451; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Покутній Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник,

тел.: тел.:+38 (044) 4229619, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Андрій Дмитрович, інженер,

тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. I.V. Shapochkina, T.Ye. Korochkova, V.M. Rozenbaum, A.S. Bugaev, L.I. Trakhtenberg. Temperature-frequency controlling the characteristics of a pulsating Brownian ratchet with slightly fluctuating potential energy. // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2021. – V. 24, No. 1. – P. 71 – 83.

2. V.M. Rozenbaum, T.Ye. Korochkova, I.V. Shapochkina, L.I. Trakhtenberg. Exactly solvable model of a slightly fluctuating ratchet. Phys. Rev. E. – 2021. – V. 104, No. 1. - P. 014133-1-12.

3. S. Yakunin, J. Chaaban, B.M. Benin, I. Cherniukh, C. Bernasconi, A. Landuyt, Y. Shynkarenko, S. Bolat, C. Hofer, Y. E. Romanyuk, S. Cattaneo, S.I. Pokutnyi, R.D. Schaller, M.I. Bodnarchuk, D. Poulikakos, M.V. Kovalenko. Radiative lifetime-encoded unicolour security tags using perovskite nanocrystals // Nature Communications. – 2021. –V.12. – P. 981.

4. S.I. Pokutnyi, Y.N. Kulchin, V.P. Dzyuba. Indirect Excitons and Polarization of Dielectric Nanoparticles // Journal of Physical Chemistry C. – 2019. – V. 123, No. 42. – P. 26031 – 26035.

5. S. I. Pokutnyi. Polarizability of germanium quantum dots with spatially separated electrons and holes, The European Physical Journal Plus. – 2020. – V. 135, No.1 – P.74.

6. S.I. Pokutniy. Optical absorption by a nanosystem with dielectric quantum dots // The European Physical Journal Plus – 2020. – V. 135, No.5. - P. 398.

7. O.I. Gichan, V.V. Pototskaya. Mass transport and dynamical instabilities in a model electrocatalytic process with a preceding chemical reaction // Electrochimica Acta. – 2020. – V. 363. – 137228.

8. В.В. Потоцька, О.І. Гічан, А.О. Омельчук. Закономірності сумісного розряду іонів. Теорія електрохімічного синтезу // Доповіді НАНУ.- 2021.- № 3. – С. 48-54.

9. N.N. Kriklya, T.Y. Gromovoy, N.O. Mchedlov-Petrossyan. 4,5-Dinitrosulfonefluorescein and related dyes: Kinetics of reversible rupture of the pyran ring and their interaction with lysozyme // Coloration Technol. –2021. – 137. – P. 658– 667.

10. V.I. Kanevskii, S.O. Kolienov. Theoretical analysis of the influence of spatial-spectral characteristics of a quartz surface on the field contrast during photochemical polishing // Journal of Modern Optics. – 2020. – V. 67. No. 14. – P. 1254-1258 .

11. V.I. Kanevskii, S.O. Kolienov, V.I. Grygoruk, O.U. Stelmakh. Electrodynamic features of the optimal near-field above the rough quartz surface in the photochemical polishing methods // Journal of Modern Optics. – 2021. - V 68, No. 15. – P. 798-805.

12. B.M. Gorelov, O.V. Mischanchuk, N.V. Sigareva, S.V. Shulga, A.M. Gorb, O.I. Polovina, V.O. Yukhymchuk. Structural and dipole-relaxation processes in epoxy–multilayer graphene composites with low filler content // Polymers. – 2021. – V. 13. – P. 3360.

 

 

Новини

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

 

 На сайті SCImago Journal & Country Rank оновлено рейтинги періодичних видань

 

Детальніше...

 

 Інформація про платформу "Наука та бізнес"

 

Детальніше...

 

 Програма імені Фулбрайта, попри трагічні події російсько-української війни, підтверджує свою присутність в Україні, продовжує діяльність та приймає заявки від українських конкурсантів на здобуття стипендій для навчання, стажування та проведення досліджень у США!

До 30 червня 2022 року триває подання аплікаційного пакету документів на участь у конкурсі FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING ASSISTANT (FLTA) Program на 2023-2024 академічний рік. 

 

Детальніше...

 

 Інформація про програми Товариства імені Макса Планка

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM  

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)