small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем

rozemb dep

 

Завідувач відділу

Розенбаум Віктор Михайлович

доктор фізико-математичних наук,

 професор

 

Телефон: 38 (044) 4229619
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Верхній ряд:  н. с., к. т. н. Канєвський В. І., зав. від., д. ф.-м. н.,  проф. Розенбаум В. М.

нижній ряд  с. н. с., к. ф.-м. н. Гічан О. І., с.н. с., к. ф.-м. н. Корочкова Т. Є.,

 

 

У відділі працює 10 спеціалістів, серед них 2 доктори і 5 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, понад 390 наукових статей,  захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Теоретичне дослідження нерівноважних процесів поблизу границі розділу фаз електрод/електроліт, що викликані динамічними нестійкостями. Встановлення умов контролю нелінійної динаміки таких систем.

Моделюваннярозсіюваннясвітланадіелектричнихрезонаторахібагатошаровихвуглецевихнанотрубках.

Теоретична і математична фізика дифузійних процесів поблизу границі розділу фаз, контрольований транспорт на нанорівні, механізми функціонування броунівських моторів.

 

Основні результати за останні роки

Встановлено умови виникнення нестійкостей Хопфа, сідло-вузол та гомоклінної нестійкості у модельному електрокаталітичному процесі з потенціалозалежною адсорбцією/десорбцією електроактивних частинок та попередньою хімічною реакцією в дифузійному шарі Нернста на поверхні сферичного, циліндричного та плоского електродів.

В рамках методу Кірхгофа при апроксимації розсіюючої поверхні двовимірною функцією Вейєрштрасса розраховано середній коефіцієнт розсіяння світла фрактальною поверхнею. Встановлено, що врахування граничних умов суттєво змінює картину розсіяння: з’являються нові піки, величина та форма яких залежить від кута падіння.

Встановлено новий механізм виникнення направленого руху зарядженої наночастинки вздовж полярної підкладки, який зумовлений флуктуаціями похилої до поверхні зовнішньої сили з нульовим середнім значенням. Показано, що температурна залежність швидкості наночастинки є немонотонною з максимумом, що визначається областю дії приповерхневого симетричного та періодичного електростатичного потенціалу.

Запропоновано ряд нових аналітичних моделей броунівських моторів та сформульовані необхідні умови їх високоефективної дії: 1) адіабатичність процесу зміни потенціального рельєфу в часі (який може бути як адіабатично повільним, так і швидким); 2) зсув екстремумів потенціалу (безперервно або стрибкоподібно); 3) наявність ефективного механізму випрямлення нерівноважних флуктуацій, який реалізується при великих амплітудах потенціального профілю (що перевищують теплову енергію), а в адіабатично швидкому режимі – і певна асиметрична форма цього профілю. Отримані результати дають знання про закономірності перетворення енергії на нанорівні та про нерівноважні процеси, що протікають поблизу границі розділу фаз, і дозволяють будувати нанопристрої, що можуть виконувати корисні дії.

Встановлено, що фотозбуджувані дихотомні флуктуації розподілу електронної густини в протяжній молекулі, що знаходиться в електростатичному періодичному потенціалі полярної підкладки, призводять до направленого руху ансамблю по-різному орієнтованих молекул при симетричних електронних розподілах в молекулах на асиметричних підкладках, а також до розпливання ансамблю при асиметричних електронних розподілах в молекулах на симетричних підкладках.

 

Співробітники відділу

Розенбаум Віктор Михайлович , доктор фізико-математичних наук, завідувач

відділу, тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гічан Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Канєвський Василь Іванович, кандидат технічних наук, науковий співробітник

тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корочкова Таісія Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, старший

науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229619; e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Валентин Миколайович, інженер,

тел: 097 5604930; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Олександр Володимирович, провідний інженер

тел: +38 (044) 2393316; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мошківська Надія Михайлівна, провідний інженер

тел: +38 (044) 4249451; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Покровський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел: + 38 (044) 424 94 62;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севериновська Ольга Валеріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. В.И. Каневский, В.М. Розенбаум. Рассеяние света на цилиндрических наночастицах: границы применимости приближения Релея-Ганса-Дебая // Оптика и спектроскопия. – 2014. – Т. 117, № 2. – С. 315-318.

2. Т.Е. Корочкова, В.А. Машира, Н.Г. Шкода, В.М. Розенбаум. Молекулярный насос, функционирующий вследствие флуктуаций внутримембранного потенциала // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 3/6(69). – C. 31-36.

3. В.В. Потоцкая, О.И. Гичан. Роль омических потерь в возникновении динамических неустойчивостей в модельной электрохимической системе с цилиндрическим электродом в потенциостатических условиях // Электрохимия. – 2014. – Т. 50, № 11. – С. 1123-1134.

4. O.I. Gichan, V.V. Pototskaya. Bulk concentration and dynamic stability of a model electrochemical system with a preceding chemical reaction // Electrochim. Acta. – 2013. – V. 112. – Р. 957-966.

5. V.M. Rozenbaum, I.V. Shapochkina, T.E. Korochkova. Adiabatic Brownian ratchets with the inclusion of inertia. // Pis’ma v Zhurnal Eksperimental’noі i Teoreticheskoі Fiziki. – 2013. – V. 98, № 9. – P. 637–641. [JETP Letters. – 2013. – V. 98, № 9. – P. 568-572].

6. M.L. Dekhtyar, V.M. Rozenbaum. Symmetry interplay in Brownian photomotors: from a single-molecule device to ensemble transport // J. Chem. Phys. – 2012. – V. 137, N 12. – P. 24306-1-6.

7. В.В. Потоцкая, О.И. Гичан. Об устойчивости модельного электрокаталитического процесса с изотермой адсорбции Фрумкина, происходящего на сферическом электроде // Электрохимия. – 2012. – 48, № 2. – С.171-180.

8. V.M. Rozenbaum, T.Ye. Korochkova, A.A. Chernova, M.L. Dekhtyar. Brownian motor with competing spatial and temporal asymmetry of potential energy // Phys. Rev. E. – 2011. – V. 83, N5. – P.051120-1-10.

9. V.M. Rozenbaum. Mechanical motion in nonequilibrium nanosystems / “Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications” by Eds. A. P. Shpak and P. P. Gorbyk // Springer: London, 2009. – P.35–44.

10. V.M. Rozenbaum, А.А. Chernova. Near-surface Brownian motor with synchronously fluctuating symmetric potential and applied force // Surf. Sci. – 2009. – V. 603, N 22. – P.3297–3300. 

 

 

 

 

List of upcoming conferences

Захист дисертації