small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем

rozemb dep

 

Завідувач відділу

Розенбаум Віктор Михайлович

доктор фізико-математичних наук,

 професор

 

Телефон: 38 (044) 4229619
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Верхній ряд:  н. с., к. т. н. Канєвський В. І., зав. від., д. ф.-м. н.,  проф. Розенбаум В. М.

нижній ряд  с. н. с., к. ф.-м. н. Гічан О. І., с.н. с., к. ф.-м. н. Корочкова Т. Є.,

 

 

У відділі працює 10 спеціалістів, серед них 2 доктори і 5 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, понад 390 наукових статей,  захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Теоретичне дослідження нерівноважних процесів поблизу границі розділу фаз електрод/електроліт, що викликані динамічними нестійкостями. Встановлення умов контролю нелінійної динаміки таких систем.

Моделюваннярозсіюваннясвітланадіелектричнихрезонаторахібагатошаровихвуглецевихнанотрубках.

Теоретична і математична фізика дифузійних процесів поблизу границі розділу фаз, контрольований транспорт на нанорівні, механізми функціонування броунівських моторів.

 

Основні результати за останні роки

Встановлено умови виникнення нестійкостей Хопфа, сідло-вузол та гомоклінної нестійкості у модельному електрокаталітичному процесі з потенціалозалежною адсорбцією/десорбцією електроактивних частинок та попередньою хімічною реакцією в дифузійному шарі Нернста на поверхні сферичного, циліндричного та плоского електродів.

В рамках методу Кірхгофа при апроксимації розсіюючої поверхні двовимірною функцією Вейєрштрасса розраховано середній коефіцієнт розсіяння світла фрактальною поверхнею. Встановлено, що врахування граничних умов суттєво змінює картину розсіяння: з’являються нові піки, величина та форма яких залежить від кута падіння.

Встановлено новий механізм виникнення направленого руху зарядженої наночастинки вздовж полярної підкладки, який зумовлений флуктуаціями похилої до поверхні зовнішньої сили з нульовим середнім значенням. Показано, що температурна залежність швидкості наночастинки є немонотонною з максимумом, що визначається областю дії приповерхневого симетричного та періодичного електростатичного потенціалу.

Запропоновано ряд нових аналітичних моделей броунівських моторів та сформульовані необхідні умови їх високоефективної дії: 1) адіабатичність процесу зміни потенціального рельєфу в часі (який може бути як адіабатично повільним, так і швидким); 2) зсув екстремумів потенціалу (безперервно або стрибкоподібно); 3) наявність ефективного механізму випрямлення нерівноважних флуктуацій, який реалізується при великих амплітудах потенціального профілю (що перевищують теплову енергію), а в адіабатично швидкому режимі – і певна асиметрична форма цього профілю. Отримані результати дають знання про закономірності перетворення енергії на нанорівні та про нерівноважні процеси, що протікають поблизу границі розділу фаз, і дозволяють будувати нанопристрої, що можуть виконувати корисні дії.

Встановлено, що фотозбуджувані дихотомні флуктуації розподілу електронної густини в протяжній молекулі, що знаходиться в електростатичному періодичному потенціалі полярної підкладки, призводять до направленого руху ансамблю по-різному орієнтованих молекул при симетричних електронних розподілах в молекулах на асиметричних підкладках, а також до розпливання ансамблю при асиметричних електронних розподілах в молекулах на симетричних підкладках.

 

Співробітники відділу

Розенбаум Віктор Михайлович , доктор фізико-математичних наук, завідувач

відділу, тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гічан Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Канєвський Василь Іванович, кандидат технічних наук, науковий співробітник

тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корочкова Таісія Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, старший

науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229619; e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Валентин Миколайович, інженер,

тел: 097 5604930; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Олександр Володимирович, провідний інженер

тел: +38 (044) 2393316; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мошківська Надія Михайлівна, провідний інженер

тел: +38 (044) 4249451; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Покровський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел: + 38 (044) 424 94 62;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севериновська Ольга Валеріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. В.И. Каневский, В.М. Розенбаум. Рассеяние света на цилиндрических наночастицах: границы применимости приближения Релея-Ганса-Дебая // Оптика и спектроскопия. – 2014. – Т. 117, № 2. – С. 315-318.

2. Т.Е. Корочкова, В.А. Машира, Н.Г. Шкода, В.М. Розенбаум. Молекулярный насос, функционирующий вследствие флуктуаций внутримембранного потенциала // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 3/6(69). – C. 31-36.

3. В.В. Потоцкая, О.И. Гичан. Роль омических потерь в возникновении динамических неустойчивостей в модельной электрохимической системе с цилиндрическим электродом в потенциостатических условиях // Электрохимия. – 2014. – Т. 50, № 11. – С. 1123-1134.

4. O.I. Gichan, V.V. Pototskaya. Bulk concentration and dynamic stability of a model electrochemical system with a preceding chemical reaction // Electrochim. Acta. – 2013. – V. 112. – Р. 957-966.

5. V.M. Rozenbaum, I.V. Shapochkina, T.E. Korochkova. Adiabatic Brownian ratchets with the inclusion of inertia. // Pis’ma v Zhurnal Eksperimental’noі i Teoreticheskoі Fiziki. – 2013. – V. 98, № 9. – P. 637–641. [JETP Letters. – 2013. – V. 98, № 9. – P. 568-572].

6. M.L. Dekhtyar, V.M. Rozenbaum. Symmetry interplay in Brownian photomotors: from a single-molecule device to ensemble transport // J. Chem. Phys. – 2012. – V. 137, N 12. – P. 24306-1-6.

7. В.В. Потоцкая, О.И. Гичан. Об устойчивости модельного электрокаталитического процесса с изотермой адсорбции Фрумкина, происходящего на сферическом электроде // Электрохимия. – 2012. – 48, № 2. – С.171-180.

8. V.M. Rozenbaum, T.Ye. Korochkova, A.A. Chernova, M.L. Dekhtyar. Brownian motor with competing spatial and temporal asymmetry of potential energy // Phys. Rev. E. – 2011. – V. 83, N5. – P.051120-1-10.

9. V.M. Rozenbaum. Mechanical motion in nonequilibrium nanosystems / “Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications” by Eds. A. P. Shpak and P. P. Gorbyk // Springer: London, 2009. – P.35–44.

10. V.M. Rozenbaum, А.А. Chernova. Near-surface Brownian motor with synchronously fluctuating symmetric potential and applied force // Surf. Sci. – 2009. – V. 603, N 22. – P.3297–3300. 

 

 

 

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

38967Photo

  

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.