small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ хемосорбції та гібридних матеріалів

 

Завідувач відділу

Тьортих Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380 44 422-96-73
Факс: + 380 44 424-35-67

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

                  tertykh@voliacable.сom

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 2 доктори та 7 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 3 книги, окремі глави в 12 колективних монографіях, 330 наукових статей, отримано 40 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

Напрямки досліджень

Вивчення закономірностей процесів хемосорбції у поверхневому прошарку дисперсних оксидів, хімічне та геометричне модифікування твердих тіл, в тому числі із застосуванням темплатних і золь-гель методів, розробка методів іммобілізації активних сполук на неорганічних матрицях, дослідження рівноваг адсорбції із розчинів. Практична направленість робіт пов’язана із розробкою специфічних адсорбентів на основі модифікованих оксидів, гетерогенних каталізаторів, активних наповнювачів полімерних систем, хемо- та біосенсорів, нанокомпозитів.

Основні результати за останні роки

Здійснено синтез наночастинок благородних металів (Pd, Ag, Pt, Au), іммобілізованих на хімічно модифікованих кремнеземних матрицях з визначеними структурними характеристиками і природою поверхні. Розроблено підходи до регулювання розмірів іммобілізованих на поверхні наночастинок за рахунок використання кремнеземів з різним вмістом прищеплених кремнійгідридних груп, варіюванням концентрації йонів відповідного металу в розчині та шляхом застосування матриць з різними параметрами пористої структури. Встановлено, що модифікування у реакторі з псевдорозрідженим шаром забезпечує одержання наноматеріалів з високим вмістом гідридсилільних груп за відсутності каталізаторів та з мінімальним впливом на морфологію агрегатів пірогенного кремнезему.

Досліджено адсорбційні характеристики і кінетичні властивості комплексотвірних та йонообмінних хімічно модифікованих кремнеземів, одержаних з використанням одностадійної реакції Манніха для іммобілізації органічних лігандів фенольного типу, закріпленням гуанідинвмісних полімерів, здійсненням окиснювальної полімеризації аніліну і формуванням шару йонену на поверхні частинок кремнеземів безпосередньо в момент утворення полімеру (in situ іммобілізація).

Встановлено значне зменшення швидкості десорбції диклофенаку натрію при використанні, як носіїв, високодисперсних хімічно модифікованих кремнеземів. Встановлено, що варіюючи пористу структуру і природу поверхні кремнеземного носія та при використанні матриці на основі хітозану, властивості якого можна змінювати шляхом введення зшиваючого реагенту, протонування чи депротонування аміногруп полімеру, вдається контролювати ступінь вивільнення лікарської речовини в оточуюче середовище в широких часових межах. Створено дисперсні композити на основі вихідної і модифікованих форм пірогенного кремнезему та орнідазолу, що характеризуються різним ступенем вивільнення активної речовини.

Методами зшивання адсорбованого біополімеру та з використанням ковалентної іммобілізації і золь-гель перетворень синтезовано композити мінеральний носій-хітозан. Показано, що створені на основі силікагелю, кліноптілоліту, сапоніту і хітозану органомінеральні композиції виявляють кращі адсорбційні властивості щодо металовмісних оксоаніонів порівняно із адсорбцією катіонів з водних розчинів. Шляхом прищеплення фосфінової кислоти по аміногрупам хімічно модифікованого кремнезема за допомогою карбонілдіімідазолу одержано новий фосфоровмісний адсорбент, що ефективно поглинає йони урану(VI) з кислого середовища, сорбційна рівновага встановлюється протягом часу, а кінетика сорбції відповідає моделі псевдодругого порядку.

Показано, що композити кремнезема з хітозаном і каррагінаном виявляють відносно високі значення сорбційної ємності щодо барвників відповідно аніонного і катіонного типів, володіють задовільними кінетичними характеристиками, що підтверджує можливість їх ефективного застосування у процесах очистки технологічних розчинів.

Досліджено люмінесцентні властивості продуктів піролізу одержаних золь-гель методом кремнеземвмісних композитів з деякими органічними прекурсорами.

Показано, що використання для хімічної модифікації поверхні пірогенних кремнеземів сумішей поліорганосилоксанів з алкілкарбонатами дозволяє здійснювати хемосорбційні процеси вже при відносно помірних температурах і одержувати модифіковані кремнеземи з високим вмістом прищеплених органічних груп. Доведено можливість розщеплення силоксанового зв’язку Si-O під дією диметилкарбонату як у органосилоксані, так і на поверхні кремнезему.

З використанням золь-гель та темплатного методів розроблено методики одностадійного синтезу мезопоруватих кремнеземів з комплексотвірними та йонообмінними (амінними, амонійними, тіольними, тіосечовинними і фосфоновими) групами. Із застосуванням електронної та атомно-силової мікроскопії вивчено морфологію одержаних матеріалів, методами коливальної та твердотільної ЯМР спектроскопії встановлено склад і будову їх поверхні. Вивчено сорбційні властивості синтезованих матеріалів щодо йонів деяких важких і благородних металів та актиноїдів.

Реакцією гідролітичної співконденсації Si(OC2H5)4 з відповідними функціональними алкоксисиланами в аміачному середовищі одержано сферичні частинки органокремнеземів (середній діаметр 150-300 нм) з різними функціональними (фтор-, азот- та сірковмісними) групами в поверхневому шарі. З використанням подібного підходу на поверхню магнітних частинок Fe3O4 нанесено біфункціональні модифікуючі шари, що містять групи ≡Si(CH2)3NH2/≡SiCH3 та ≡Si(CH2)3NH2/≡SiC3H7-н. Створено нанокомпозити з магнітним ядром та оболонкою із одержаного темплатним методом мезопористого кремнезему з аміно- і меркаптопропільними групами. Синтезовані композити мають високу сорбційну ємність до йонів срібла, свинцю та міді. Встановлено, що включення церію в структуру однорідномезопористих кремнеземів з кислотними функціональними групами підвищує ефективність таких матеріалів в процесах дегідратації етанолу.

Встановлено основні чинники, що впливають на величину зв’язування уреази та холінестерази і збереження їх активності при іммобілізації в полісилоксанових матрицях, на поверхні мезопоруватого кремнезему і функціоналізованого магнетиту. Одержано препарати іммобілізованої уреази з високим (50-90%) ступенем зв’язування ферменту та збереженням його активності на рівні 50-70%.

Реакцію гідролітичної поліконденсації три- і тетраалкоксисиланів використано для формування сорбційно активних органосилоксанових шарів на поверхні плоских керамічних мембран на основі Al2O3.З використанням міцелярних темплатів та методу Штобера одержано моно- та біфункціональні полісилоксанові матеріали з комплексотвірними групами та вивчено чинники, що впливають на їх структурно-адсорбційні характеристики. Одержані гібридні органо-неорганічні матеріали перспективні як високоємні сорбенти в складі поверхневого шару керамічних мембран.Співробітники відділу

Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук,

головний науковий співробітник, тел.:+380 44 4229673;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Будняк Тетяна Миколаївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дударко Оксана Анатоліївнакандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229630; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Козакевич Роман Борисович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коробейник Аліна Володимирівна, доктор філософії Університету в Брайтоні

(Велика Британія), науковий співробітник, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мельник Інна Василівнадоктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229609;

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Михаловський Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, професор (Університет в Брайтоні),

провідний науковий співробітник, тел.:+38 (044) 2882173; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поліщук Лілія Миколаївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Столярчук Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229630; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севостьянов Станіслав Володимирович, молодший науковий співробітник, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Томіна Вероніка Володимирівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229609, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Публікації останніх років

1. О. Dudarko, N. Kobylinska, B. Mishra, V.G. Kessler, B.P.Tripathi, G.A. Seisenbaeva, Facile strategies for synthesis of functionalized mesoporous silicas for the removal of rare-earth elements and heavy metals from aqueous systems // Micropor. Mesopor. Mat. – 2021. - V.315. - 110919.

2. P. Kuzema, Yu. Bolbukh, V. Tertykh, Fluorination of silylated nanosilicas using c-C4F8 radiofrequency plasma // Appl. Nanosci. - 2020. – V.10, N8. – P. 2495-2510.

3. I.V. Melnyk, V.V. Tomina, N.V. Stolyarchuk, O.V. Bespalko, M. Vaclavikova, Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane bearing N- and S-complexing groups to create solid phase adsorbents // Appl. Nanosci. - 2020. – V.10, N8. – P. 2813-2825.

4. T. Budnyak, M. Blachnio, A. Slabon, A. Jaworski, V. Tertykh, A. Derylo-Marczewska, A. Marczewski, Chitosan coated silica as effective and sustainable material for Acid Orange 8 dye capturing: effect of temperature in adsorption equilibrium and kinetics // J. Phys. Chem., C. - 2020. - V.124, N28. - P. 15312–15323.

5. E. Arkhangelsky, V. Inglezakis, V. Gitis, A.V. Korobeinyk, Nanoparticles as a powerful tool for membrane pore size determination and mercury removal, Chapter 3 in book: “Nanotechnology in Water and Wastewater Treatment. Theory and Applications”, A. Ahsan, A.F. Ismail (eds.), Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2019. - P. 63-86. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813902-8.00003-4

6. P. Kuzema, Y. Bolbukh, A. Lipke, M. Majdan, V. Tertykh, Luminescent sol-gel glasses from silicate-citrate-(thio)ureate precursors // Colloids and Interfaces. – 2019. - V.3, N1. - 11.

7. R. Kozakevych, A. Korobeinyk, Yu. Bolbukh, V. Tertykh, L. Mikhalovska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Preparation and characterization of nanocomposite polyvinyl chloride films with NO-generating activity // Appl. Nanosci. – 2019. - V.9, N5. - P. 801-808.

8. I.V. Melnyk, M. Vaclavikova, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler (eds.), Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health: From Synthesis to Applications, Elsevier, Amsterdam, 2019, 288 p. ISBN 978-0-12-815875-3 https://doi.org/10.1016/C2017-0-02516-8

9. M. Blachnio, T. Budnyak, A. Derylo-Marczewska, A. Marczewski, V. Tertykh, Chitosan-silica hybrid composites for removal of sulfonated azo dyes from aqueous solutions // Langmuir. – 2018. - V.34, N 6. - P. 2258-2273.

10. T. Budnyak, A. Gładysz-Płaska, A. Strizhak, D. Sternik, I. Komarov, M. Majdan, V. Tertykh, Imidazole-2yl-phosphonic acid derivative grafted onto mesoporous silica surface as a novel highly effective sorbent for uranium(VI) ions extraction // ACS Appl. Mater. Interfaces. – 2018. - V. 10, N 7. – P. 6681–6693.

11. A. Vasin, D. Kysil, L. Lajaunie, G. Rudko, V.S. Lysenko, S. Sevostyanov, V. Tertykh, Yu. Piryatinski, M. Cannas, L. Vaccaro, R. Arenal, A. Nazarov, Multiband light emission and nanoscale chemical analyses of carbonized fumed silica // J. Appl. Phys. – 2018. - V. 124, N10. – 105108.

12. I. Protsak, I.M. Henderson, V. Tertykh, Wen Dong, Zi-Chun Le, Cleavage of organosiloxanes with dimethyl carbonate: a mild approach to graft-to-surface modification // Langmuir. – 2018, V.34, N33. - P. 9719-9730.

13. N.V. Stolyarchuk, H. Kolev, M. Kanuchova, R. Keller, M. Vaclavikova, I.V. Melnyk, Synthesis and sorption properties of bridged polysilsesquioxane microparticles containing 3 mercaptopropyl groups in the surface layer // Colloids Surf. A. – 2018. - V.538. - P. 694-702.

14. I.V. Melnyk, R,P. Pogorilyi, Yu.L. Zub, M. Václavíková, K. Gdula, A. Dąbrowski, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler, Protection of thiol groups on the surface of magnetic adsorbents and their application for wastewater treatment // Sci. Rep. – 2018. - V. 8. – 8592.

15. O. Dudarko, S. Barany, Synthesis and characterization of sulfur-containing hybrid materials based on sodium silicate // RSC Advances. – 2018. - V.8, N65. – P. 37441–37450.

16. D. Kołodyńska, T.M. Budnyak, Z. Hubicki, V.А. Tertykh, Sol-gel derived organic-inorganic hybrid ceramic materials for heavy metal removal, Chapter 9 in book: Sol-gel Based Nanoceramic Materials: Preparation, Properties and Applications, Mishra A.K. (ed.), Springer: Cham, Switzerland, 2017. - P. 253–274.

17. I.S. Protsak, V.A. Tertykh, E.M. Pakhlov, A. Derylo-Marczewska, Modification of fumed silica surface with mixtures of polyorganosiloxanes and dialkyl carbonates // Prog. Org. Coat. – 2017. - V.106. - P. 163–169.

18. V.V. Tomina, N.V. Stolyarchuk, I.V. Melnyk, Yu.L. Zub, T.F. Kouznetsova, V.G. Prozorovich, A.I. Ivanets, Composite sorbents based on porous ceramic substrate and hybrid amino- and mercapto-silica materials for Ni(II) and Pb(II) ions removal // Sep. Purif. Technol. – 2017. - V.175. - Р. 391-398.

19. T.M. Budnyak, A.V. Strizhak, A. Gładysz-Płaska, D. Sternik, I.V. Komarov, D. Kołodyńska, M. Majdan, V.А. Tertykh, Silica with immobilized phosphinic acid-derivative for uranium extraction // J. Hazard. Mater. – 2016. – V.314. – Р. 326–340.

20. A.D. Dadashev, V.А.Tertykh, E.S. Yanovska, K.V. Yanova, New approach to synthesis of silica with chemically bound guanidine hydrochloride for preconcentration of metal ions // Am. J. Analyt. Chem. – 2016. - V.7, N5. - Р. 411-420.

Лабораторія оксидних нанокомпозитів


 

 

Завідувач лабораторії

Борисенко Микола Васильович

кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-72 
Факс: + 380 44 424-35-67 
E-mail: borysenko@yahoo.com

 

В лабораторії працює 7 спеціалістів, серед них 6 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 300 наукових статей, отримано 20 патентів на винаходи, захищено 8 кандидатських дисертацій.

Напрямки досліджень

Хімічні реакції хлоридів, оксохлоридів та ацетилацетонатів перехідних металів з дисперсним кремнеземом; синтез оксидних наночастинок і шарів Zr, Ti, Cr, Ni, Co, Fe, Cu, Ce, Eu, Ho/Yb, Er/Yb на поверхні кремнеземних матриць; фазові перетворення нанесеної металоксидної фази на поверхні кремнезему в процесі синтезу, гідролізу та прокалювання; золь–гель процес отримання допованого кварцового скла та нанокомпозитів; оптичні властивості скляних та склокерамічних систем, допованих перехідними та рідкісноземельними металами. Рентгенодифракційні дослідження слабко кристалічних оксидів металів. Розробка антикорозійних пігментів та захисних антимікробних покриттів стійких до біообростання на основі високодисперсних модифікованих кремнеземів, вуглецевих матеріалів та полімерних біоцидів.

Основні результати за останні роки

Розроблено метод синтезу препаративних партій нанокомпозитів складу CuO/SiO2 та CeO2/SiO2 з використанням як прекурсорів ацетилацетонатів металів. Метод дозволяє отримувати наночастинки моноклінної модифікації CuO, тенориту з розміром кристалітів ~80 нм та їх вмістом в CuO/SiO2 2,1–6,1 мас. %, а також рентгеноаморфного та кристалічного CeO2 з розміром частинок 3–25 нм. Встановлено, що поріг визначення кристалічної фази CeO2 методом РФА становить 12–15% і не залежить від методу синтезу нанокомпозитів (молекулярне нашарування або просочення). В концентраційному інтервалі 12–23% CeO2 і при термообробці нанокомпозитів при 550 °C утворюються наночастинки діоксиду церію 3–4 нм. Підвищення температури призводить до спікання кремнезему і агломерації CeO2, при цьому наночастинки укрупнюються до 16–25 нм.

Запропоновано новий варіант золь-гель синтезу зразків ксерогелів та кварцового скла, легованих наночастинками оксидів перехідних металів, який передбачає введення металвмісних високодисперсних кремнеземів, як наповнювачів та допантів у алкоксидно-формовані золі. Такі матеріали можуть застосовуватися як високотемпературні світлоперетворювачі, світлофільтри, каталізатори, адсорбенти і т.д. Отримане золь-гель способом леговане скло має високу оптичну однорідність та містить ~ 0,3 % мас. ОН-груп. Легуючі добавки до кварцового скла – наночастинки ZrO2, CeO2, Fe2O3, Eu2O3, Cr2O3 і CuO приводять до збільшення показника заломлення в порівнянні з чистим кварцовим склом.

З використанням модифікованих оксидами металів кремнеземів розроблені пластичні мастила, які відрізняються високою механічною стабільністю і термостійкістю (Патент України № 99227) та нові антикорозійні пігменти для захисту металів, що не містять шестивалентний хром (US Patent Application US20070088111 A1, US20130071682 A1).

Співробітники лабораторії

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Галабурда Марія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Горніков Юрій Іванович, провідний інженер,

тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Алла Григорівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 97 4460382, +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. I.Ya. Sulym, P. Veteška, R. Klement, Z. Hajdúchová, J. Lokaj, A. Gatial, M.V. Borysenko, M. Janek, D.V. Gryn, M.S. Yakhnenko, A.P. Naumenko. Structural, optical and lumines cence features of Er3+/Yb3+ co-doped sol-gel silica glasses // Functional Materials. – 2021. – V. 28, N. 1. – P. 14–21.

2. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, V.M. Bogatyrov, M.V. Galaburda, A.V. Bodnaruk, V.M. Kalita, O.A. Syvolozhskyi, V.V. Vilchinskyi. Electric properties of Ni-C and Co-C core–shell nanoparticles in polymer matrix // Molecular Crystals and Liquid Crystals – V. 718(1). – 2021/07/19 – P. 132–141.

3. M. Chodkowski, I.Ya. Sulym, K. Terpiłowski, D. Sternik. Surface properties of silica–MWCNTs/PDMS composite coatings deposited on plasma activated glass supports // Applied Sciences. – 2021. – V. 11. – 9256.

4. M. Nazarkovsky, B. Czech, A. Żmudka, V. Bogatyrov, O. Artiushenko, V. Zaitsev, T. Saint-Pierre, R. Rocha, J. Kai, Yu. Xing, W. Gonçalves, A. Veiga, M. Rocco, S. Safeer, M. Galaburda, V. Carozo, R. Aucélio, R. Caraballo-Vivas, O. Oranska, J. Dupont. Structural, optical and catalytic properties of ZnO-SiO2 colored powders with the visible light-driven activity // J. Photochem. Photobiol., A.– 2021/12/1. – V. 421. – P. 113532.

5. M. Galaburda, V. Bogatyrov, D. Sternik, O. Oranska, M. Borysenko, I. Škorvánek, E. Skware, A. Deryło-Marczewska, V. Gun’ko. Magneto-sensitive carbon-inorganic composites based on particleboard and plywood wastes // Chemistry journal of Moldova. – 2021. V. 16(1) – P. 68–78.

6. I. Sulym, M. Wiśniewska, L. Storozhuk, K. Terpilowski, D. Sternik, M. Borysenko, A. Derylo-Marczewska. Investigation of surface structure, electrokinetic and stability properties of highly dispersed Ho2O3–Yb2O3/SiO2 nanocomposites // Applied Nanoscience. – 2021/2/13 – P. 1–12.

7. А.G. Dyachenko, O.V. Ischenko, O.V. Goncharuk, M.V. Borysenko, O.V. Mischanchuk, V.M. Gun’ko, D. Sternik, V.V. Lisnyak. Preparation and characterization of Ni–Co/SiO2 nanocomposite catalysts for CO2 methanation // Applied Nanoscience. – 2021/1/28. – P. 1–11.

8. S. Rogalsky, J.-F. Bardeau, L. Lyoshina, O. Tarasyuk, O. Bulko, O. Dzhuzha, T. Cherniavska, V. Kremenitsky, L. Kobrina, S. Riabov. New promising antimicrobial material based on thermoplastic polyurethane modified with polymeric biocide polyhexamethylene guanidine hydrochloride // Materials Chemistry and Physics. – 2021/7/15. – V. 267. – 124682.

9. K. Kulyk, L. Azizova, J.M. Cunningham, L. Mikhalovska, M. Borysenko, S. Mikhalovsky. Nanosized copper (ii) oxide/silica for catalytic generation of nitric oxide from S-nitrosothiols // Journal of Materials Chemistry B – 2020. – V8, N19. – P. 4267-4277. 

 

 

Лабораторія фотоніки оксидних наносистем

 

 

Завідувач лабораторії

Смірнова Наталія Петрівна

кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник

Телефон: + 38 (044) 422 96 98
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

 

В лабораторії працює 9 спеціалістів, серед них 3 доктори, 4 кандидати наук та 1 аспірант. Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 5 колективних монографіях, 250 наукових статей, отримано 5 патентів на винаходи, захищено 6 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

 • синтез та дослідження структури, хімії поверхні, фотоелектрохімічних та фотокаталітичних властивостей мезопористих плівок на основі оксидів елементів IV групи та змішаних оксидних систем
 • вивчення механізмів фотоіндукованих процесів переносу електрону, протону та енергії в поверхневому шарі напівпровідникових композитів та при окисно-відновлювних перетворення органічних та неорганічних сполук.
 • розроблення нових нанорозмірних антимікробних матеріалів широкого спектру дії та кон’югованих нанобіотехнологічних протипухлинних препаратів з низькою токсичністю на основі наночастинок срібла, золота, міді в колоїдах та суспензіях дисперсного кремнезему
 • вивчення реакцій фоторозкладу органічних сполук у розчині (канцерогенні поліацени, барвники, антибіотики) та у газовій фазі (спирти, кетони); фотовідновлення неорганічних токсичних іонів (Cr(VI), Hg(II), Cu(II)).
 • дослідження стану інкорпорованих іонів перехідних та рідкоземельних металів в неорганічних матрицях (гелевому склі та боратах) методами стаціонарної та кінетичної фото- та радіолюмінесценції, оптичного поглинання та ЕПР.
 • синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей змішаних оксидів та шаруватих подвійних гідроксидів, створення фотокаталізаторів на їх основі.

Практична направленість робіт пов’язана з розробкою наноматеріалів, що мають перспективу застосування як фотокаталізатори, електроди для електрохімічних сенсорів, супергідрофільні поверхні, здатні до самоочищення, орнаментальні покриття, оптичні елементи в пристроях для запису інформації, підкладки для МАЛДІ, ІЧ-, Раманівської, флуоресцентної спектроскопії, біосенсори, антимікробні покриття, бактерицидні середовища, системи для діагностики та протипухлинні препарати.

 

Основні результати за останні роки

Розроблено методи низькотемпературного золь-гель синтезу пористих нанорозмірних напівпровідникових оптично прозорих, хімічно та термічно стабільних плівок на основі діоксиду титана та його бінарних композицій з оксидами кремнію, заліза, цирконію, цинку шляхом сумісного гідролізу відповідних алкоксидів в присутності темплатних агентів. Структурні та оптичні властивості плівок охарактеризовані методами СЕМ, АСМ, малокутової дифракції рентгенівських променів, електронної спектроскопії та адсорбції-десорбції гексану.

Запропоновано методику отримання наночастинок Ag/Au з використанням триптофану (Trp) як відновника йонів металів і стабілізатора наночастинок. Показано, що синтезовані Ag/Au/Trp наночастинки (5-15 нм розміром) формують стабільні агрегати із середнім розміром 370-450 нм. Встановлено, що Ag/Au/Trp наночастинки in vivo виявляють низьку гепатотоксичність і нефротоксичність.

Розчини колоїдного нанорозмірного срібла, гетерогенної системы Ag/SiO2 та біметалічні наночастинки Ag/Au,синтезовані фотохімічно, в колоїдних розчинах та пористих плівках кремнезему у формі сплаву та структур ядро/оболонка демонструють високу антимікробну активність по відношенню до ряду мікроорганізмів, присутніх в приміщеннях лікарень, та зберігають стабільність протягом кількох місяців.

Синтезовано високодисперсні Zn-Al змішані оксиди цитратним методом та термічним розкладом Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів (ШПГ), одержаних методом співосадження. Досліджена можливість їх реконструкції в ШПГ у водних суспензіях. Встановлено, що при гідратуванні оксидних систем, синтезованих цитратним методом, відбувається часткове перетворення змішаних оксидів у кристалічну фазу ШПГ. У випадку оксидів, одержаних при термообрабці Zn-Al ШПГ, досягається практично повне відновлення структури ШПГ. Вивчено вплив ультразвукової обробки, часу перемішування та присутності в оксидних системах оксиду магнію на процес гідратування Zn-Al змішаних оксидів. Досліджено кристалічну структуру, морфологію і текстурні властивості змішаних оксидів і продуктів їх гідратування, а також їх здатність до поглинання світла в УФ діапазоні.

Показано, що введення оксидів Zr та Si в структуру ТіО2 на стадії золь-гель синтезу покращує термічну стійкість, уповільнює спікання плівок та стабілізує нанокристалічну структуру з розвиненою пористістю. Каталітична активність мезопористих плівок TiO2 та TiO2/ZrO2 в процесі фотоокиснення парів етанолу збільшується із ростом питомої поверхні та кислотності поверхні зразків. Збільшення фотокаталітичної активності цирконій-вмісних плівок у порівнянні з немодифікованим TiO2 відбувається внаслідок анодного зсуву потенціалу (положення) валентної зони (встановлено із прямих фотоелектрохімічних досліджень).

Доведено можливість інкапсулювання наночастинок золота, срібла та міді за допомогою триптофану в розчинах та на поверхні дисперсного кремнезему. Амінокислота виконує подвійну функцію - ефективного відновника йонів золота та стабілізатора наночастинок Au. Йони срібла та міді відновлюються до нейтрального стану за допомогою хімічних відновників, після чого молекули триптофану стабілізують утворені наночастинки, сорбуючись на їх поверхні. Знайдено ефект гігантського комбінаційного розсіювання світла триптофаном поблизу наночастинок Сu в кремнеземних композитах та гасіння флуоресценції. Доведено хімічний механізм гігантського посилення ряду коливань молекул триптофану завдяки утворенню донорно-акцепторного комплексу та координації молекули до наночастинки через карбокси- та аміногрупи.

Дослідження монокристалічних та аморфних рентгенолюмінофорів – тетраборату літію (ТБЛ), легированого іонами Cu, Ag. Mn, Eu та Ce, методами фото-; радіо- та термолюмінесценції показало, що валентний та координаційний стан легуючих йонів та їх випромінювальна здатність визначаються структурою ТБЛ. Встановлено, що чутливість до γ-випромінювання у ТБЛ:Cu в 5 разів вища, ніж у промислового термолюмінесцентного дозиметру LiF:Mg,Ti(HarshowUSA), а висока чутливість нелегованого ТБЛ до теплових нейтронів зумовлює перспективність пари ТБЛ - ТБЛ:Cu для селективної дозиметрії в змішаних гамма-нейтронних полях.

 

Співробітники лабораторії

Смірнова Наталія Петрівнакандидат хімічних наук,

завідувач лабораторії, тел.:+38 (044) 4249465; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вітюк Надія Василівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Добродзій Тетяна Василівна, кандидат фізико-математичних наук,

молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229698;

 e-mail:

Єременко Ганна Михайлівнадоктор хімічних наук, провідний науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захаренко Тетяна Миколаївна, провідний інженер, тел.:+38 (044) 4229698;

e-mail:

Ліннік Оксана Петрівнадоктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Муха Юлія Петрівна, доктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Петрик Ірина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аспіранти

Крамар Анастасія Сергіївна, тел.:+38 (044) 4229698;

 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. I.O. Shmarakov, Iu.P. Mukha, V.V. Karavan, O.Yu. Chunikhin, M.M. Marchenko, N.P. Smirnova, A.M. Eremenko. Tryptophan assisted synthesis reduces bimetallic gold/silver nanoparticle cytotoxicity and improves biological activity // Nanobiomedicine – 2014. – V. 1. – P. 01 – 10.

2. N. Ostapenko, Yu. Ostapenko, O. Kerita, D. Peckus, V. Gulbinas, A. Eremenko, N. Smirnova, N. Surovtseva Luminescence features of nanocomposites of silicon-organic polymer/porous SiO2 and TiO2 films // Synthetic Metals – 2014. - V. 187. - P. 86 – 90.

3. A. Naumenko, Iu. Gnatiuk, N. Smirnova, A. Eremenko. Characterization of sol–gel derived TiO2/ZrO2 films and powders by Raman spectroscopy// Thin Solid Films. – 2012 – V. 520, N 14. – P.4541–4546.

4. O. Linnik, I. Petrik, N. Smirnova, V. Kandyba, O. Korduban, A. Eremenko, G. Socol, N. Stefan, C. Ristoscu, I.N. Mihailescu, C. Sutan, V. Malinovski, V. Djokic, D. Janakovic. TiO2/ZrO2 thin films synthesized by PLD in low pressure N-, C- and/or O-containin ggases: structural, optical and photocatalytic properties // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. – 2012. – V. 7, N 3. – Р.1343–1352.

5. N.V. Gaponenko, V.S. Kortov, N. P. Smirnova, T.I. Orekhovskaya, I.A. Nikolaenko, V.A. Pustovarov, S.V. Zvonarev, A.I. Slesarev, O.P. Linnik, M.A. Zhukovskii, V.E. Borisenko. Sol-Gel derived structures for optical design and photocatalytic application // Microelectronic Engineering. – 2012. –V. 90. – Р.131–137. doi:10.1016 90

6. A.M. Eremenko, N.P. Smirnova, I.P. Mukha, A.P. Naumenko, N.M. Belyi, and S. Hayde. Effect of gold nanoparticles on an aerosil surface on the fluorescence and Raman spectra of adsorbed tryptophan // Theor.  Exp. Chem. – 2012. –V. 48, N 1. – Р.49–55.

7. Г.Н. Старух, Е.И. Оранская, С.И. Левицкая. Реконструкция смешанных оксидов в слоистые двойные гидроксиды // Укр. хим. журн. – 2014. – Т. 80, N 9. – С. 32–40.

8. Г.І. Корчак, О.В. Сурмашева, А.І. Міхієнкова, Г.М. Єременко, Ю.П. Муха, Н.П. Смірнова. Спосіб одержання розчинів нанорозмірного срібла // Патент України на корисну модель № 67484  від 27.02.2012.

9. Г.І. Корчак, О.В. Сурмашева, А.І. Міхієнкова, Г.М. Єременко, Ю.П. Муха, Н.П. Смірнова.  Антимікробний композит // Патент України на корисну модель № 67536 від 27.02.2012.

10. A. Eremenko, N. Smirnova, Iu. Gnatiuk, O. Linnik, N. Vityuk, Yu. Mukha, A. Korduban. Silver and gold nanoparticles on sol-gel TiO2, ZrO2, SiO2 // Surfaces: Optical Spectra, Photocatalytic Activity, Bactericide Properties / Chapter in Book 3: Composite Materials. – 2011. – P.2 – 32.

11. Yu. Gnatyuk, N. Smirnova, O. Korduban, A. Eremenko. Effect of zirconium in corporation on the stabilization of TiO2 mesoporous structure. // Sur. Interface Anal. – 2010. – V. 42. – P.1276–1280.

12. I. Mukha, А. Eremenko, G. Korchak, А. Michienkova. Physicochemical properties and antibacterial action of stabilized silver and gold nanostructures on the surface of disperse silica // Journal of Water Resources and Purification.– 2010. – V. 2. – P.131– 136.

13. G.V. Krylova, Yu.I. Gnatyuk, N.P. Smirnova, A.M. Eremenko, V.M. Gunko. Ag nanoparticles deposited onto silica, titania and zirconia mesoporous films synthesized by sol-gel template method // J. Sol-Gel Sci. Technol. – 2009. – V 50. – P.216–228.

 

Відділ хімічного дизайну поверхні

                                  

 

Завідувач відділу
Бєлякова Людмила Олексіївна
доктор хімічних наук, професор

 


Телефон: + 38 (044) 424 94 57,

           +38(044) 422 96 12
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 8 спеціалістів, серед них 1 доктор і 4 кандидати наук. До складу відділу входить лабораторія нанохімії функціональних покриттів (зав. лаб. к. х. н. Плюто Ю.В.,). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 книгу, окремі глави в 8 колективних монографіях, 300 наукових статей, отримано 25 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Дослідження хімічної функціоналізації поверхні кремнеземів, хімії поверхні та фізико-хімічних властивостей синтезованих кремнеземних матеріалів. Спрямоване конструювання активних центрів сорбції іонів та молекул у поверхневому шарі дисперсних кремнеземів для одержання специфічних і селективних функціональних матеріалів. Вивчення різноманітних сорбційних процесів, що здійснюються за участю поверхні високодисперсних оксидів.

 

Основні результати за останні роки

Запропоновано хімічні підходи щодо функціоналізації високодисперсних кремнеземів для одержання специфічних сорбентів токсичних оксіаніонів, компонентів пестицидів, ароматичних органічних сполук, для капсулювання лікарських і біологічно активних речовин, одержання рН-чутливих кремнеземних матеріалів.

Синтезовано мезопористі кремнеземи, внутрішня та зовнішня поверхня яких повністю покрита прищепленими функціональними групами β-циклодекстрину, які сорбують із високою швидкістю нітрат-, ортофосфат- та ортоарсенат-аніони, а також ароматичні органічні сполуки з водних розчинів. Завдяки механічній міцності, гідролітичній, хімічній та термічній стійкості, а також кінетичним параметрам сорбції ці β-циклодекстринвмісні кремнеземи можна застосовувати багаторазово для поглинання та концентрування токсичних домішок, а також їх експрес-аналізу. Доведено визначальну роль комплементарності активних центрів поверхні і сорбуємих речовин в поліпшенні кінетичних і рівноважних параметрів сорбції.

Запропоновано методи хімічної іммобілізації індикаторних кислотно основних азобарвників (метилового червоного і алізаринового жовтого) на поверхні кремнеземних носіїв. Доведено, що індикаторні азобарвники, закріплені на поверхні кремнезему, зберігають здатність до переходу кольору при зміні рН середовища. Одержані хімічно стійкі рН чутливі матеріали є перспективними у процесах контролю кислотності середовища чи селективного розпізнавання органічних сполук.

Досліджено міцелоутворення цетилтриметиламоній броміду в присутності азобарвників. Показано, що міцелярні агрегати з розчиненими азобарвниками можуть бути використані як темплати у золь гель синтезі кремнеземних матеріалів типу МСМ 41 з метою регулювання їх структурних параметрів. Здійснено темплатний золь гель синтез мезопористих кремнеземів типу МСМ 41 у присутності алізаринового жовтого та метилового червоного як котемплатів та силанів, одержаних на їх основі, як структуроутворюючих компонентів. Встановлено, що синтезовані матеріали мають вдосконалені структурні характеристики та є перспективними для сорбції кислотних барвників з водних розчинів.

Досліджено кислотно-основні властивості нанокристалічних діоксидів титану і церію. Визначено константи рівноваги реакцій протонування, іонізації та взаємодії функціональних груп оксидів з іонами фонового електроліту. Одержані кількісні характеристики адсорбції амінокислот, біогенних амінів, дезоксирибонуклеїнової кислоти та її компонентів (основ, нуклеозидів і нуклеотидів) з водних розчинів на поверхні діоксидів титану і церію. Кількісні параметри адсорбції розраховані із застосуванням положень теорії комплексоутворення на поверхні. Цей підхід дозволяє характеризувати адсорбційні процеси як утворення комплексних сполук на поверхні оксидних сорбентів. Встановлено, що ступінь взаємодії нуклеїнових основ і нуклеозидів визначається наявністю функціональних груп: молекули, до складу яких входять амінні та кетонні групи, сорбуються краще, ніж сполуки з одним типом замісників у гетероциклічному кільці. Вони утворюють на поверхні оксидів зовнішньосферні комплекси, компоненти яких поєднані водневими зв’язками. Нуклеотиди та нуклеїнова кислота, які містять фосфатні залишки, сорбуються на поверхні оксидів з утворенням зовнішньо- і внутрішньосферних комплексів, що формуються за рахунок іонних і ковалентних зв’язків.

 

Співробітники відділу

Бєлякова Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, завідувач відділу,

тел.: +38 (044) 4249457, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ляшенко Діана Юріївна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.: +38 (044) 4229611 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Маркітан Oльга Вікторівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.: +38 (044) 4229668, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роїк Надія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +38 (044) 4229691, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Трофимчук Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник,

тел.: +38 (044) 4229691, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Співробітники лабораторії нанохімії функціональних покриттів

Плюто Юрій Володимирович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії

тел.: +380-44-424-90-27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наседкін Дмитро Борисович, провідний інженер

тел.: +380-44-422-96-53; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шаранда Людмила Федорівна, науковий співробітник,

тел.: +380-44-422-96-53;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. N.V. Roik, L.A. Belyakova. Mesoporous silica nanoparticles equipped with surface nanovalves for pH-controlled libera tion of doxorubicin // Interface Focus. – 2016. – V. 6. – P. 1–10.

2. N.V. Roik, L.A. Belyakova. pH-Sensitive supramolecular assembles of β-cyclodextrin and 2-aminodiphenylamine in water medium: structure, solubility and stability // J. Sol. Chem. – 2016. – V. 45. – P. 818–830.

3. I.M. Trofymchuk, N.V. Roik, L.A. Belyakova. Sol-gel synthesis of ordered β-cyclodextrin-containing silicas // Nanoscale Res. Let. - 2016. - V. 11. - P. 174-185.

4. N.V. Roik, L.A. Belyakova, I.M. Trofymchuk, M.O. Dziazko, O.I. Oranska. Mesoporous silicas with covalently immobilized β-cyclodextrin moieties: synthesis, structure, and sorption properties // J. Nanopart. Res. - 2017. - V. 19. - P. 317-332.

5. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko. Adsorption of antitumor antibiotic doxorubicin on MCM-41-type silica surface // Ads. Sci. Technol. – 2017. - V. 35. - P. 86-101.

6. I.M. Trofymchuk, N.V. Roik, L.A. Belyakova. Structural variety and adsorptive properties of mesoporous silicas with immobilized oligosaccharide groups // Nanoscale Res. Let. - 2017. - V. 12. - P. 307-320.

7. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko, I.M. Trofymchuk. New mesoporous materials with surface supramolecular centers for methyl red sorption // Chem. J. Moldova. - 2017. - V. 12. - P. 87-101.

8. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko. Optically transparent silica film with pH sensing properties: influence of chemical immobilization and presence of β cyclodextrin on protolytic properties of alizarin yellow // Sens. Actuators B. - 2018. - V. 273. - P. 1103-1112.

9. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko, O.I. Oranska. Influence of azo dyes additives on structural ordering of mesoporous silicas // Appl. Nanosci. - 2019. - V. 10. - P. 1-10.

10. N.N. Vlasova, O.V. Markitan. Surface complexation modeling of biomolecule adsorptions onto titania // Colloids Interfaces. – 2019. – V. 3. – P. 28–43.

11. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko. Selective sorptive removal of Methyl Red from individual and binary component solutions by mesoporous organosilicas of MCM-41 type // Envir. Sci. Pollut. Res. – 2021. – V. 99. - P. 59-71.

12. N.V. Roik, L.A. Belyakova, M.O. Dziazko. Solubilization of azo dyes by cetyltrimethylammonium bromide micelles as structure control factor at synthesis of ordered mesoporous silicas // J. Mol. Liq. - 2021. - V. 328. - P. 115451.

13. О.В. Маркитан, Н.Н. Власова. Адсорбция дезоксирибонуклеиновой кислоты на поверхности нанокристаллических диоксидов титана и церия // Коллоид. журнал. – 2021. – Т. 83. – С. 436–442.

14. Н.Н. Власова, О.В. Маркитан. Адсорбция аминокислот на поверхности диоксида титана // Журн. физ. химии. – 2021. – Т. 95. – С. 140–146.

15. N.V. Roik, M.O. Dziazko, I.M. Trofymchuk, O.I. Oranska. Role of amphiphilic organic additives in design of silica materials with ordered mesoporous structure // J. Porous Mat. – 2021. https://doi.org/10.1007/s10934-021-01167-0.

 

 

 

 

Відділ хімії поверхні гібридних матеріалів

 


 

Завідувач відділу
      Телефон: + 38 (044) 422 96 09
Факс: + 38 (044) 424 35 67
   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 16 спеціалістів, серед них 1 доктор наук, 9 кандидатів наук і 1 аспірант. До складу відділу входить лабораторія хемосорбції (зав. лаб. д.х.н., проф. Тьортих В.А.). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 книгу, окремі глави в 4 колективних монографіях, 170 наукових статей, захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

Розробка наукових засад спрямованого синтезу гібридних органо-неорганічних матеріалів з використанням золь-гель та темплатного методів і мультикомпонентних систем. Такі гібридні матеріали представляють значний практичний інтерес для сорбційних технологій (селективне вилучення йонів токсичних та благородних металів, рідкісноземельних та радіоактивних елементів; вибіркове поглинання з пари та газів молекул органічного походження, екоаналітичної хімії (контроль якості харчових продуктів, питної води), хроматографії (білків тощо), хімо- і біосенсорики (медична діагностика), каталізу (створення селективних каталізаторів з суперкислотними центрами), біотехнології (ферментативні каталізатори).

 

Основні результати за останні роки

З використанням золь-гель та темплатного методів розроблено методики одностадійного синтезу мезопоруватих кремнеземів з комплексотвірними та іонообмінними групами (амінними, тіольними, амонійними, тіосечовинними та фосфоновими) в поверхневому шарі. Методами силової та електронної мікроскопії встановлено морфологію одержаних гібридних органо-неорганічних матеріалів; методами коливальної та твердотільної ЯМР спектроскопії показано склад, будову структурних одиниць та особливості поведінки поверхневого шару. Вивчено сорбційні властивості синтезованих матеріалів щодо йонів деяких важких, благородних металів та актиноїдів. Показано, що такі сорбенти відносно легко регенеруються без суттєвих змін в їх структурі і поверхневому шарі.

Реакцією гідролітичної співполіконденсації тетраетоксисилану з відповідними трифункціональними силанами в аміачному середовищі (модифікований метод Штобера) одержано сферичні частинки діоксиду кремнію (середній діаметр 150-300 нм) з різними функціональними групами в поверхневому шарі: гідрофобними фторовмісними групами, аміно- та сірковмісними комплексотвірними групами. Показано, що при використанні 1Н, 1Н, 2Н, 2Н-перфлуорооктилтриетоксисилану результат реакції гідролітичної поліконденсації (утворення гелю або частинок) залежить від концентрації аміаку у вихідному розчині. Встановлено, що у випадку аміногруп розмір отриманих частинок залежить від геометричних розмірів і основності функціональної групи, а також порядку введення компонентів та часу перемішування суспензії. Показано, що кремнеземні сфери з фторвмісними групи поглинають бензол, з амінними групами сорбують іони нікелю(II) та міді(II) з водних розчинів, з тіольними групами - іони срібла(I).

За розробленою методикою на основі реакції гідролітичної поліконденсації тетраетоксисилану та відповідних трифункціональних силанів на поверхню магнітних частинок Fe3O4 нанесено біфункціональні шари складу ≡Si(CH2)3NH2/≡SiCH3 та ≡Si(CH2)3NH2/≡SiC3H7-н. Утворення в поверхневому шарі наночастинок магнетиту каркаса полісилоксанових зв'язків та присутність зв'язаних з ним функціональних груп (1.6-2.2 ммоль/г) підтверджується результатами ІЧ спектроскопії та кислотно-основного титрування. Наявність в поверхневому шарі поряд з амінними метильних (або н-пропільних) груп сприяє підвищенню сорбційної ємності зразків щодо сироваткового альбуміну людини. Одержані порошкоподібні матеріали зберігають свої магнітні властивості і перспективні для використання в медичній практиці.

Встановлено основні чинники, які впливають на величину зв’язування уреази та холінестерази, збереження активності цих ферментів при іммобілізації в полісилоксанових матрицях, на поверхні мезопоруватого кремнезему та магнетиту, що містять функціональні групи. Запропоновано варіант одностадійної іммобілізації уреази на непористих полісилоксанових носіях з використанням реакції гідролітичної поліконденсації алкоксисиланів, що передбачає внесення нативного ферменту у вихідний реакційний розчин алкоксисиланів. Подальший перебіг реакції гідролітичної поліконденсації обумовлює включення ферменту в утворену поліорганосилоксанову матрицю. Іммобілізація уреази відбувається з високим рівнем зв’язування ферменту (50-90%), а його біологічна активність зберігається на рівні 50-70%.

Реакцію гідролітичної поліконденсації три- і тетрафункціональних силанів використано для формування активного шару на поверхні плоских керамічних мембран (на основі Al2O3). Методика передбачає одержання високодисперсного золю шляхом кислотного гідролізу тетраетоксисилану і 3-меркаптопропілтриметоксисилану. Встановлено, що при співвідношенні у модифікуючому золі реагуючих компонентів «тетраетоксисилан/3-меркапопропілтриметоксисилан», рівного 1:1 (мол.), на поверхні плоских керамічних мембран спостерігається утворення наночастинок розміром 70 нм. ІЧ спектроскопією підтверджено наявність в наночастинках полісилоксанового каркасу, а також присутність комплексотвірних тіольних груп. Також такі мембрани були функціоналізовані полісилоксановими і полісілсесквіоксановими шарами, що містять 3-амінопропільні групи. Мікрофотографії, отримані за допомогою СЕМ, свідчать про формування на поверхні мембран полісилоксанового шару товщиною 0,35 нм і полісілсесквіоксанового шару товщиною 4,4 нм. Дані ІЧ спектроскопії підтверджують наявність полісилоксанового каркасу і функціональних груп, введених в ході синтезу. Вимірювання крайового кута змочування поверхні мембран показало, що гідрофільність активного шару практично не залежить від типу використовуваного структуруючого агенту (тетраетоксісилан або 1,2-біс(триетоксісіліл)етан), а при введенні метильних груп гідрофобність поверхневого шару збільшується.

 

Співробітники відділу

Дударко Оксана Анатоліївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229630; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мельник Інна Василівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229609;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назарчук Галина Іванівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229630; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Слєсаренко Валерія Василівна, провідний інженер,

тел.:+38 (044) 4229630, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Столярчук Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 4229630; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Томіна Вероніка Володимирівна, провідний інженер,

тел.:+38 (044) 4229609, e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

 

Аспірант

Бойко Юлія Володимирівна, тел.:+38 (044) 4229630, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії хемосорбції

Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук,

головний науковий співробітник, тел.:+380 44 4229673;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Больбух Юлія Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Будняк Тетяна Миколаївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Козакевич Роман Борисович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коробейник Аліна Володимирівна, доктор філософії Університету в Брайтоні

(Велика Британія), науковий співробітник, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузема Павло Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поліщук Лілія Миколаївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249468; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Процак Ірина Станіславівна,  кандидат хімічних наук, провідний інженер,

тел.:+380 44 4249468, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севостьянов Станіслав Володимирович, провідний інженер, тел.:+380 44 4249468;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. R.P. Pogorilyi, I.V. Melnyk, Y.L. Zub, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler. Immobilization of urease on magnetic nanoparticles coated by polysiloxane layers bearing thiol- or thiol- and alkyl-functions // J. Mater. Chem. B. – 2014. – 2. – Р.2694-2702

2. R.P. Pogorilyi, I.V. Melnyk, Y.L. Zub, S. Carlson, G. Daniel, P. Svedlindh, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler. New product from old reaction: uniform magnetite nanoparticles from iron-mediated synthesis of alkali iodides and their protection from leaching in acidic media // RSC Advances. – 2014. – 4. – Р.22606-22612.

3. O.A. Dudarko, C. Gunathilake, V.V. Sliesarenko, Yu.L. Zub, M. Jaroniec. Microwave-assisted and conventional hydrothermal synthesis of ordered mesoporous silicas with P-containing functionalities // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2014. - 459. - P.4-10.

4. G.I. Nazarchuk, I.V. Melnyk, Yu.L. Zub, O.I. Mokridina, A.I. Vezentsev. Mesoporous silica containing ≡Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5 functional groups in the surface layer // Journal of Colloid аnd Interface Science. – 2013. – 389. – P.15–120.

5. V.V. Sliesarenko, O.A. Dudarko, Y.L. Zub, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler, P. Topka, O. Šolcova. One-pot synthesis of mesoporous SBA-15 containing protonated 3-aminopropyl groups // J. Porous Mater. – 2013. - V. 20. - P. 1315-1321.

6. R.P. Pogorilyi, I.V. Melnyk, Y.L. Zub, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler, M. M.Shcherbatyik, A. Košak, A. Lobnik. Urease adsorption and activity on magnetite nanoparticles functionalized with monofunctional and bifunctional surface layers //Journal of Sol-Gel Science and Technology. – 2013. - V.68, №3. - P. 447-454.

7. I.V. Melnyk, Y.L. Zub. Preparation and characterisation of magnetic nanoparticles with bifunctional surface layer ≡Si(CH2)3NH2/≡SiCH3 (or ≡SiC3H7–n) // Microporous and Mesoporous Materials. – 2012. – V.154. – P.196–199.

8. I.V. Melnyk, V.P. Goncharyk, N.V. Stolyarchuk, L.I. Kozhara, А.S. Lunochkina, Yu.L. Zub, B. Alonso. Dy3+ sorption from water solutions by mesoporous silicas functionnalized by phosphonic acid groups // Journal of Porous Materials. – 2012. – V.19. – P.579–585.

9. I.V. Melnyk, M. Fatnassi, T. Cacciaguerra, Y.L. Zub and В. Alonso. Spray-dried porous silica microspheres functionalised by phosphonic acid groups // Microporous and Mesoporous Materials. – 2012. – V.152. – P.172–177.

10. V.V. Tomina, G.R. Yurchenko, A.K. Matkovsky, Yu.L. Zub, A. Kosak, A. Lobnik. Synthesis of polysiloxane xerogels with fluorine-containing groups in the surface layer and their sorption properties // Journal of Fluorine Chemistry. 2011. – 132. – Р.1146–1151.

11. Yu.L. Zub, N.V. Stolyarchuk, M. Barczhak, A. Dabrowski. Surface heterogeneity of polysiloxane xerogels functionalized by 3-aminopropyl group // Appl. Surf. Sc. – 2010. – V.256. – Р.5361–5364.

12. Г.И. Добрянская, В.П. Гончарик, Л.И. Кожара, Ю.Л. Зуб, A. Дабровский. Комплексообразование с участием ионов Hg(II) на поверхности полисилоксановых ксерогелей, функционализированных 3-меркаптопропильными группами // Координационная химия. – 2009. – Т. 35 – С.268–275.

13. I.V. Melnyk, Y.L. Zub, E. Véron, D. Massiot, T. Cacciagarra, B. Alonso. Spray-dried mesoporous silica microspheres with adjustable textures and pore surfaces homogenously covered by accessible thiol functions // J. Mater. Chem. – 2008. – 18. – P.1368–1382.

14. Yu.L. Zub, I.V. Melnyk, M.G. White, B. Alonso. Structural features of surface layers of bifunctional polysiloxane xerogels containing 3-aminopropyl groups and 3-mercaptopropyl groups // Ads. Sci. Technol. – 2008. – V. 26, No ½. – P.119–133.

 

 

 

 

Відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем

 

 

Завідувач відділу

Лобанов Віктор Васильович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380(44) 424 94 72
Факс: + 380(44) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 10 спеціалісти, серед них 1 доктор і 8 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 2 монографії, 2 підручники для вищої школи, 266 наукових статей, захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Моделювання сучасними методами квантової хімії:

– властивостей молекулярних форм діоксиду силіцію – фулереноподібних молекул та нанотрубок;

– механізму утворення оксидного шару при взаємодії молекулярного кисню або води з поверхнею кристалічного силіцію;

- взаємодії поверхні кремнезему з розчинами електролітів;

– фізико-хімічних характеристик упорядкованої системи локальних дефектів графеноподібних кластерів та вуглецевих нанотрубок (ВНТ);

– аномальної дифузії адсорбованих молекул на поверхні ізольованих наночастинок та в системах на їх основі;

– механізму утворення та властивостей квантових точок германію на поверхні Si(001).

Розробка методу побудови стехіометричних моделей мінімального розміру наночастинок бінарних сполук, що зберігають ознаки кристалічності та відтворюють симетрію елементарних комірок відповідних твердих тіл.

Структурна модифікація нанорозмірних багатошарових систем оптимізацією параметрів епітаксійного росту з метою розширення впливу міжзонних переходів на фоточутливість та фотоперетворення експерименталоно отриманих зразків.

Дослідження методами атомно-силової мікроскопії морфології епітаксійно вирощених ансамблів квантових точок германію на грані Si(001), їх електричних та оптичних властивостей.

 

Основні результати за останні роки

Розрахунки методом функціоналу густини (B3LYP, 6-31G**) засвідчили про залежність частоти, форми та інтенсивності нормальних коливань атомів, які входять до складу адсорбційних комплексів молекули кисню на гранях Si(111) і Si(100), від хімічного оточення, що дозволило, з використанням дослідних даних, ідентифікувати низку поверхневих структур, які приводять до утворення оксидного ізолюючого шару на поверхні кристалічного силіцію.

Систематичні дослідження просторової будови та електронної структури наносистем на основі діоксиду кремнію, а саме фулереноподібних молекул складу (SiO2)N та (SiO2)N(H2O)N/2 продемонстрували стабільність структур обох типів (рис. 1). Енергія зв’язку для повністю координованих молекул (SiO2)N знаходиться в інтервалі експериментально досяжних енергій і для молекули (SiO2)60 лежить на 0,38 еВ вище розрахованого значення енергії зв’язування для β‑кристобаліту та на 0,6 еВ нижче, ніж для w-кремнезему. Базуючись на цьому, показана можливість експериментального одержання згаданих структур.

 

Рис. 1. Рівноважна структура сфероподібних молекул діоксиду кремнію (SiО2)N2O)N/2.

Розрахунки методом функціоналу густини (B3LYP, 6-31G**) засвідчили, що основний електронний стан вуглецевих нанокластерів С54 – С216 ідеальної гексагональної форми не синглетний, а відповідає вищим мультиплетам. Їхня рівноважна просторова будова така, що кон’югована система зовнішнього циклічного ланцюга становить відносно самостійну систему, яка слабко спряжена з центральною частиною кластера. Розподіл молекулярного електростатичного потенціалу для основного електронного стану розглянутих кластерів має значну анізотропію.Для спектра одноелектронних рівнів енергії характерно те, що деякі МО, розподілені по зв’язкам зовнішнього циклічного ланцюга, залишаються вакантними, хоча відповідні їм енергії виявляються нижчими енергії фрон-тальних зайнятих МО. Магнітний момент кластерів, які мають лише зиґзаґоподібні краї, визначається наявністю в них двокоординованих атомів вуглецю із сильно локалізованими на них електронними станами.

Розрахунки енергій з використанням рівноважної просторової структури конфігурацій, утворених при взаємному обміні атомів германію поверхневого димера =Ge–Ge= з атомами кремнію поверхневих димерів =Si–Si= грані Si(001) показали, що вони незначно відрізняються від вихідної конфігурації з чистим германієвим димером. Це служить непрямим доказом можливості дифузійного впровадження адсорбованих атомів германію у кремнієву підкладинку з одночасним виходом із неї атомів Si і утворенням змішаних поверхневих =Si–Ge= димерів.

Теоретичне відтворення зсувів ліній рентгенофотоелектронних спектрів адсорбційних комплексів в залежності від розміщення атомів Ge відносно поверхні дозволило пояснити великі енергії утворення структур Ge•Si(001), 2Ge•Si(001) та Ge2•Si(001).

Методом DFT, B3LYP, 6-31G** з’ясовано, що взаємодія диметилкарбонату (ДМК) з поверхнею кремнезему відбувається через утворення шестичленного циклічного перехідного стану із розривом силоксанового зв’язку та збільшення кількості прищеплених до поверхні метоксильних груп. Взаємодія молекули ДМК відбувається з меншим енергетичним ефектом при участі у реакції атомів кремнію, які оточені більшою кількістю силіцій-кисневих тетраедрів. Наступна атака молекули DMC відбувається на атом кремнію, що знаходиться поряд із атомом кремнію, до якого прищеплена метоксильна група.

На основі проведених розрахунків встановлено, що в сильно кислому середовищі на поверхні кремнезему ймовірне утворення катіонної форми силанольної групи за рахунок перенесення протона від іона гідроксонію до атома кисню силанольної групи. Константа депротонування катіонної форми силанольної групи залежить від природи аніона і зростає за абсолютною величиною при збільшенні його радіуса. Розглянуті моделі дають змогу розрахувати значення точки нульового заряду поверхні кремнезему, що відповідає експериментально отриманим значенням.

Розрахунки з використанням розроблених моделей гідратованих лужних сполук для молекулярного та іонного станів за участю молекул води та силанольних груп поверхні кремнезему засвідчили про, можливість депротонування силанольної групи. Обчислені величини зміни вільної енергії Гіббса використано для визначення констант іонного обміну, які збільшуються в ряду Li < Na < K, що корелює з експериментальними величинами адсорбції.

Визначено точкові групи симетрії мінімальних моделей стехіометричних наночастинок бінарних неорганічних сполук АВ, АВm та АmВm. Запропоновано класифікацію наночастинок щільноупакованих, каркасних, шаруватих, ланцюгових та острівних твердих тіл, які зберігають ознаки кристалічності і належать до неповно-, повно-, та гіпервалентних структур, за просторовою будовою, структурним та структурно-валентним типом. Виконано аналіз можливості застосування методів квантової хімії для передбачення структурної стабільності молекулярних моделей твердих тіл.

В структурах з нанокластерами (НК) Ge, які вирощені на шарі оксиду кремнію при низьких температурах, встановлено існування двох оптично індукованих усталених станів з більш високими і більш низькими значеннями поверхневої провідності, в порівнянні з рівноважним станом. Результат фотоіндукованих змін залежить від енергії фотонів із-за різних типів електронних переходів, які мають місце в Ge-НК/SiO2/Si структурах. Залишкова фотопровідность спостерігається після збудження електрон-діркових пар в Si(001) підкладинки при міжзонному поглинанні в Si (рис. 2).

Рис. 2. Спектри латеральної фотопровідності при 50 К: гетероструктур з НК Ge на поверхні SiOx (крива 1); структури з НК Ge, модифікованої осадженням Si (крива 2); структури з шаром Si товщиною 25 нм осадженим на верхній частині НК Ge (крива 3).

 

Доведено, що надлишкова провідність обумовлена просторовим розділенням носіїв струму макроскопічними полями в збідненому приповерхневому шарі Si. Міжзонні переходи в НК Ge створюють локалізовані дірки безпосередньо в Ge, що призводить до оптично індукованого просторового перерозподілу захоплених позитивних зарядів між рівнями міжфазної границі SiO2/Si і локалізованих станів НК Ge, які підвищують зміну електростатичного потенціалу в підкладинці Si і, отже, зменшення поверхневої провідності при стаціонарному фотозбудженні. Отримані результати показують, що дірка захоплена на НК Ge і міжфазними станами, має значний вплив на поверхневий транспорт в структурах Ge-НК/SiO2/Si. Встановлена можливість оптичного контролю перемикання між різними режимами системи провідності, яка може бути використана для конструкції пристроїв оптичної пам'яті (рис. 3).

 

Рис. 3. Зонна діаграма структури Ge-НК/SiO2/Si. Стрілками показані міжзонні електронні переходи в с-Si і НК Ge (а); коливання електростатичного заряду в площині поверхні р-Si підкладинки (б).

 

 

Співробітники відділу

Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник, тел.:+380(44) 4249472; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Варавка Олена Володимирівна, технік, тел.:+380(44) 4229660

Гребенюк Анатолій Георгійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229660;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дем'яненко Євгеній Миколайович, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229660;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кремень Оксана Сергіївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380(44) 4229635;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Теребінська Марія Іванівна, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+380(44) 4229632;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ткачук Ольга Іванівна, кандидат хімічних наук, молодщий науковий співробітник,

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Філоненко Оксана В’ячеславівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Смірнова Олеся Валентинівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229630;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цендра Оксана Михайлівна, кандидат хімічних наук,  науковий співробітник

тел.:+380(44) 4229635; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. O.I. Tkachuk, M.I. Terebinskaya, V.V. Lobanov, A.V. Arbuznikov. Influence of the Localization of Ge atoms within the Si(001)(4x2) surface layer on semicore one-electron states // Computation. -  2016. - V.4, N1. - 14.

2. V.P. Shkilev. Feynman-Kac equations for random walks in disordered media // Math. Model. Nat. Phenom. - 2016. - V. 11, N3. -  2016. - P. 1–13. DOI: 10.1051/mmnp/201611301

3. V. Lysenko, S. Kondratenko, Ye. Melnichuk, V. Lobanov, M. Terebinska, Yu. Kozyrev. Photoelectric properties of Si/Ge heterostructures with nanoscale objects // (Proceedings) International conference Advanced materials and technologies. - (21-23 October 2015, Tbilisi, Georgia). - P. 143-147.

4. A.A. Kravchenko, V.S. Kuts, M.D. Tsapko, T.V. Krupskaya, V.V. Turov. Mechanisms of the hydration of A-300 aerosol with adsorbed chlorides of alkali metals in an organic medium // Russ. J. Phys. Chem. A. – 2015. - V. 89, N 5. – P.786–792.

5. O.V. Filonenko, V.S. Kuts, M.I. Terebinska, V.V. Lobanov. Quantumchemical calculation of 29Si NMR spectrum of silicon dioxide fullerene-like molecules // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2015. - V. 6., N 2. - P. 263-268.

6. E. Demianenko, M. Ilchenko, A. Grebenyuk, V. Lobanov, O. Tsendra. A theoretical study on ascorbic acid dissociation in water clusters // J. Molec. Modeling. – 2014. – V. 20, N 3. - P.2128(1-8).

7. O. Tsendra, A.Michalkova Scott, L. Gorb, A.D. Boese, F. Hill, M. Ilchenko, D. Lesz-czynska, J. Leszczynski. Adsorption of nitrogen-containing compounds on the (100) α-quartz surface: Ab initio cluster approach // J. Phys. Chem. C – 2014. – V. 118, N6. – P. 3023–3034.

8. М.І. Теребінська. Частоти нормальних коливань адсорбційних комплексів молекулярного кисню на грані Si(111), розраховані в кластерному наближенні // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 15, № 2, 2014. – С. 258 – 263.

9. V.P. Shkilev. Comment on “Anomalous versus Slowed-Down Brownian Diffusion in the Ligand-Binding Equilibrium” // Biophys. J. – 2014. – V.106, N11. - 2541–2543.

10. A.A. Mykytiuk, S.V.Kondratenko, V.S. Lysenko, Yu.N. Kozyrev Photocurrent spectroscopy of Ge nanoclusters grown on oxidized silicon surface // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. – 2014. – Vol. 9126: Nanophotonics. – P. 212-216.

11. E.M. Demianenko, A.G. Grebenyuk, V.V. Lobanov, V.A. Tertykh, I.S. Protsak, Yu.M. Bolbukh, R.B. Kozakevych. Quantum chemical study on interaction of dimethyl carbonate with polydimethylsiloxane // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 5. – С.473-479.

 

Відділ біомедичних проблем поверхні

 

 

Завідувач відділу

Туров Володимир Всеволодович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 424 94 53
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

 

У відділі працює 19 спеціалістів, серед них 4 доктори, 10 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія «Центр колективного користування науковими приладами "Мас-спектрометрія і рідинна хроматографія"»  (в.о. зав. лаб. к. х. н. Лагута І.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано 5 книг, окремі глави в 11 колективних монографіях, 350 наукових статей, отримано 18 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Вивчення закономірностей самоорганізації речовини в обмеженому просторі пор адсорбентів та біологічних структур клітинної або субклітинної природи; впливу поверхні на параметри фазових переходів за участю води та ван-дер-ваальсових рідин; природи біологічної активності нанорозмірних оксидів; розробка біомінеральних композитних систем з високою біосумісністю та специфічних до деяких типів лікарських препаратів. Практична спрямованість робіт пов’язана зі створенням нового покоління ентеросорбентів та біологічно активних добавок з вираженою антиоксидантною та імуномоделюючою активністю для лікування токсикозів різної етіології; композитних систем для лікування захворювань пародонту; засобів, що стимулюють процеси життєдіяльності репродуктивних клітин; сумішей для захисту і стимулювання розвитку рослин.

 

Основні результати за останні роки

Знайдено можливість прояву квантових ефектів при адсорбції речовин в нанорозмірних щілиноподібних порах, які спостерігаються завдяки наявності мінімумів адсорбційного потенціалу не лише у стінок пор, але і в їх середній частині. Показано, що для води мінімум в середині міжплощинного зазору має нижчу енергію, але його заселеність при T>280 K мала і збільшується лише зі зниженням температури. Відповідно, з температурою змінюється місце локалізації молекул в порах. При наявності одночасно кількох адсорбатів ці ефекти лежать в основі формування супрамолекулярних самоорганізованих водно-органічних структур в порах твердих тіл та слабо гідратованих біологічних об’єктах.

Показано, що будова кластерів міжфазної води визначається середовищем. При контакті з повітрям утворюються лише кластери сильноасоційованої води зі структурою, аналогічною структурі рідкої води. В неполярних рідинах (CCl4, С10Н22) в цих кластерах може розчинятись певна кількість органічної фази при одночасному формуванні її ван-дер-ваальсових кластерів, що розчиняють певну кількість води. Ефект збільшується з ростом температури та полярності середовища. Так, в CDCl3 концентрації обох типів кластерів стають порівняними. При введенні полярної речовини (CD3CN, (CD3)2SO) утворюється третій тип кластерів, збагачений водою та полярною компонентою. Кластеризовані форми води добре розчиняють гідрофобні та гідрофільні органічні речовини, проте майже не розчиняють мінеральні кислоти (HCl, H3PO4, H3PO3), які можуть виділятися з розчинів у вигляді індивідуальних речовин.

Встановлено загальні закономірності зміни фізико-хімічних властивостей (спектральних, протолітичних, структурних, адсорбційних) і солюбілізації природних флавоноїдів (кверцетину та рутину) в присутності катіонних геміні-поверхнево-активних речовин (декаметоксину і мірамістину) в розчинах і на поверхні нанокремнезему. Розроблена рецептура стоматологічної пасти на основі флавоноїдів, антисептичних поверхнево-активних речовин та високодисперсного діоксиду кремнію. Клінічні випробування показали більш високу ефективність трьохкомпонентної пасти для лікування пародонту в порівнянні з лікувальними засобами, що містять тільки антисептик і адсорбент.

Створено нанокомпозити, до складу яких входять оксиди металів, іммобілізовані на наночастинках високодисперсного кремнезему, та вивчено їх вплив на біологічні системи рослинного походження. В результаті біометричного тестування активності водних систем нанокомпозитів складу MxOy/SiO2 ,(M = Ni, Mg, Mn, Cu, Zn) при пророщуванні насіння пшениці встановлено, що ці нанокомпозити, в першу чергу, впливають на закладку кореневої системи рослин, при цьому збільшується не тільки довжина і кількість корінців, але і їх загальна маса.

Розроблено засіб для фіксації повних знімних зубних протезів на основі системи «природний полісахарид – кремнезем – флавоноїд – катіонна поверхнево-активна речовина». Проведені фармакологічні та клінічні дослідження показали, що цей засіб забезпечує тривалий фіксуючий ефект та попереджує виникнення рецидивів травматичних протезних стоматитів.

Встановлено, що модифікування поверхні високодисперсного кремнезему білком бичачого сироваткового альбуміну або олігоцукрами (цукроза, рафіноза) сприяє подальшій іммобілізації на ній аміновмісних вуглеводів – N-ацетил-D-глюкозаміну, D-галактозаміну та N-ацетилнейрамінової кислоти. Визначено, що наявність білку в таких нанокомпозитах знижує їх біологічну активність завдяки стабілізації структури молекул модифікаторів на поверхні носія. Доведено, що нанокомпозит (кремнезем/цукроза), на відміну від вихідного кремнезему, в значній мірі здатний до адсорбційної взаємодії з фруктозою плазми сім´яної рідини деконсервованих гамет биків, що є основною енергетичною речовиною, яка забезпечує рух цих клітин. Це свідчить про те, що його активація в присутності нанокомпозиту можлива і за рахунок утворення комплексу кремнезем/цукроза/фруктоза.

Розроблена рецептура дієтичних добавок «Фітосил» нового покоління, до складу яких входять високодисперсний кремнезем і порошки диспергованих лікарських рослин. Результати клінічної апробації показали, що дієтичні добавки «Фітосил» придатні для лікувально-профілактичного харчування, зокрема при хронічних захворюваннях органів дихання, травлення, печінки, жовчного міхура, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи,при паразитарних і глистяних інвазіях, алергіях, інтоксикаціях тощо

Методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії встановлено, що на міжфазній границі нанокремнезему А-300, адсорбційно модифікованого компонентами скловидного тіла, в органічному середовищі різної полярності формуються кластери сильно- і слабоасоційованої води. Варіюванням складу органічного середовища можна моделювати стан води при контакті кремнезему з нанорозмірними ділянками слизової оболонки кишківника з різними гідрофобно-гідрофільними властивостями.

 

Співробітники відділу

Туров Володимир Всеволодович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 424 94 53; Факс: + 38 (044) 424 35 67, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Барвінченко Валентина Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 68,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Геращенко Ігор Іванович, доктор фармакологічних наук, провідний науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 424 94 52; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головань Аліна Петрівна, кандидат хімічних наук,  науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 424 94 79, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клименко Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук,  науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 85, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Крупська Тетяна Василівна, доктор хімічних наук, провідний науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 91, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ", Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліпковська Наталія Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 68, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пострелко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 424 94 79

Сіора Ірина Вікторівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422 96 85, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Туранська Світлана Петрівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 424 94 79, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бареш Олександр Михайлович, провідний інженер,

тел.: + 38 (044) 422 96 68, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зроль Ліна Василівна, провідний інженер, тел.: + 38 (044) 422 96 91

Єлагіна Наталія Володимирівна, провідний інженер, тел.: + 38 (044) 422 96 91

Новикова Олена Анатоліївна, провідний інженер, тел.: + 38 (044) 422 96 85,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Петровський Роман Петрович, провідний інженер, тел.: + 38 (044) 422 96 91

 

 

Срівробітники лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами

"Мас-спектрометрія і рідинна хроматографія"» 

Лагута Ірина Валеріївна, в.о. завідувача лабораторії, кандидат хімічних наук.

тел.: +38 (044) 422-96-66, e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузема Павло Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ставинська Оксана Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фесенко Тетяна Вікторівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, L.P. Morozova, A.A. Turova, A.V. Turov, V.E. Gaishun, V.M. Bogatyrev , V.V. Turov. Hydrated phosphorus oxyacids alone and adsorbed on nanosilica. // J. Colloid Interface Sci. – 2012. – V.368. – P.263–272.

2. S.V. Mikhalovsky, V.M. Gun’ko, V.A. Bershtein, V.V. Turov, L.M. Egorova, Claudine Morvan, L.I. Mikhalovska. A comparative study of air-dry and water swollen flax and cotton fibres. // RSC Adv. – 2012. – P.1–7.

3. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, A.V. Turov. Hydrogen peroxide-water mixture bound to nanostructured silica // Chemical Physics Letters. – 2012. – V.531. – P.132–137.

4. С.П. Туранская, А.Н. Каминский, Н.В. Кусяк, В.В. Туров, П.П. Горбик. Синтез, свойства и применение магнитоуправляемых адсорбентов // Сб. Поверхность. - 2012. - Вып. 4 (19) - С.266–292.

5. І.І. Геращенко, А.І. Маркіна, Е.М. Пахлов, В.Ф. Горчев. Порівняння структурно–адсорбційних характеристик препаратів каоліну і діоктаедричного смектиту // Фарм. журнал. – 2012.– № 3.–С.58–64.

6. Н.П. Галаган, В.М. Гунько, Н.Г. Порхун, Е.А. Новикова, В.В. Туров. Влияние дисперсности нанокремнеземов на их биоактивность по отношению к гаметам быка. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 5. – С.126–133.

7. V.V. Turov, V.M. Gun’ko, O.P. Kozinchenko, S.R. Tennison, S.V. Mikhalovsky. Effect of temperature and a weakly polar organic medium on water localization in slit-like pores of various sizes in microporous activated carbon // Physical chemistry of surface phenomena. – 2011. – V.85, N 11. – P.1954–1959.

8. T.V. Kulik, V.N. Barvinchenko, B.B. Palyanytsya, N.A. Lipkovska, O.O.Dudik. Thermal transformations of biologically active derivatives of cinnamic acid by TPD MS investigation // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. - 2011. - V.90. - P.219–223.

9. V.V. Turov, V.F. Chehun, V.N. Barvinchenko, T.V. Krupska, Yu.I. Prylutskyy, P. Scharff, U. Ritter. Low-temperature 1H-NMR spectroscopic study of doxorubicin influence on the hydrated properties of nanosilica modified by DNA // J. Mater Sci: Mater Med. – 2011. – V. 22. – P.525–532.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, O.P. Kozinchenko, V.G. Nikolaev, S.R. Tennison, S.T. Meikle, E.A. Snezhkova, F. Ehrburger-Dolle, I. Morfin, D.O. Klymchuk, S.V. Mikhalovsky Activation and structural and adsorption features of activated carbons with highly developed micro-, meso- and macroporosity // Springer: Adsorption. – 2011. – V.17. – P.453–460.

11. Е.В. Юхменко, В.Д. Юхименко, В.М. Богатырев, В.В. Туров. Нанокремнеземы как актвные агенты в защитно-стмулирующих составах для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур // Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии / Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. – Киев: Наукова Думка, 2011. – С.402–421.

12. І.І. Геращенко, А.І. Маркіна, В.В. Туров. Структура зв’язаної води в склоподібному тілі за даними 1Н ЯМР-спектроскопії. // Медична хімія. – 2011.– Т.13, № 2(47). – С.102–106.

13. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.M. Bogatyrev, Petin A.Y., Turov A.V., Trachevskyi V.V., Blitz J.P. The influence of pre-adsorbed water on adsorption of methane on fumed and nanoporous silicas. // Appl. Surf. Sci. – 2011. – P.1306–1316.

14. V.V. Turov, V.M. Gun’ko, A.A. Turova, L.P. Morozova, E.F. Voronin. Interfacial behavior of concentrated HCl solution and water clustered at a surface of nanosilica in weakly polar solvents media // Colloids Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2011. – P.48–55.

15. В.В. Туров, В.Н. Барвинченко, Т.В. Крупская, В.М. Гунько, В.Ф. Чехун Гидратные свойства композитного материала на основе высокодисперсного кремнезема и ДНК // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, № 4. – С.34 –49.

16. Н.П. Галаган, Н.Ю. Клименко, И.Л. Орел, Е.А. Новикова, В.В. Туров. Бифункциональные наноматериалы на основе высокодисперсного кремнезема, белка и аминоуглеводов // Биополимеры и клетка. – 2010. – Т.26, №3, – C.1–10.

17. А.П. Головань, А.А. Ругаль, В.М. Гунько, В.Н. Барвинченко, Я. Скубишевска-Зиемба, Р. Лебода, Т.В. Крупская, В.В. Туров. Моделирование костной ткани нанокомпозитными системами на основе гидроксиапатита – альбумина – желатина и их свойства // Сб. Поверхность. – 2010. – Вып. 17(2). – С.244–265.

18. Н.О. Ліпковська, В.М. Барвінченко, Н.Ф. Косачевська. Хіміко-фармацевтичні дослідження фітокомпозиту на основі лікарських рослин та нанокремнезему // Поверхность. – 2010. – Вып. 17(2). – С.322–330.

19. V.V. Turov, V.M. Gun’ko, K.N. Khomenko, A.Yu. Petin, A.V. Turov, P.P. Gorbik. Hydrogen Adsorption on Silicate in the Presence of Water and Benzene // Russ. J. Phys. Chem. A. – 2010. – V.84, N1. – Р.70–75.

20. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.N. Barvinchenko, A.A. Turova, A.A. Rugal, V.I. Zarko, R. Leboda. Nonuniformity of starch/nanosilica composites and interfacial behaviour of water and organic compounds // Appl. Surf. Sci. – 2010. – V.256, N12. – Р. 5275–5280.

21. Энтеросорбция в комплексном лечении острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. //Под ред. А.А. Вильцанюка, И.И. Геращенко. – Винница-Киев-Харьков: Ома-Пак, 2009. – 128 с.

 

 

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 

 

 

Завідувач відділу

Гунько Володимир Мусійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 422 96 27
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 1 доктор, 7 кандидатів наук і 1 аспірант. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, окремі глави (33) у колективних монографіях, 35 оглядових статей і понад 700 оригінальних наукових статей, отримано 36 патентів України, США, Німеччини на винаходи, захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

 

Напрями досліджень

Синтез нових оксидних, композитних та біонанокмпозитних матеріалів і модифікування поверхні; визначення морфологічних, структурних та сорбційних характеристик дисперсних і пористих адсорбентів; дослідження властивостей нанокомпозитів і водних дисперсій оксидів, адсорбції полімерів і інших сполук методами ІЧ, діелектричної спектроскопії, термостимульованої деполяризації (ТСД), ТПД-МС, адсорбції, лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС), калориметрії; SAXS, РФА, АСМ, СЕМ, TEM, реології, ЯМР, термогравіметрії, ЯМР-, ДСК- і ТСД-кріопорометрії, ЯМР-релаксометрії, ТГ-термопорометрії, квантової хімії, теорії адсорбції та механізмів реакцій; розробка комп’ютерних методів аналізу даних тощо.

 

Основні результати за останні роки

Визначено вплив структури складних оксидів на їх сорбційні і каталітичні властивості, перебіг фотодекструкції і піролізу органічних і металоорганічних сполук на їх поверхні. Розвинуто уявлення щодо структурної ієрархії нанооксидів, її зміни за різних умов синтезу або під впливом механічної чи термічної активації, середовища і сорбатів. Визначено вплив морфології та хімічної будови нанооксидів на параметри колоїдних систем. Визначено механізми реакції кремнійорганічних сполук з поверхнею кремнезему у газовій фазі та у рідинах з урахуванням сольватації різними розчинниками. Визначено вплив модифікування поверхні нанооксидів кремнійорганічними сполуками на характеристики суспензій в залежності від концентрації модифікатору. Розроблено моделі води, адсорбованої на поверхні кремнезему, складних оксидів, вуглецево-мінеральних сорбентів, нанокомпозитів тощо. Розроблено методи кріопорометрії для аналізу даних ТСД, ДСК і ЯМР спектроскопії та ЯМР-релаксометрії при Т < 273 K та термопорометрії на основі даних термогравіметрії. На основі комплексних досліджень нанооксидів алюмінію, кремнію, титану, цирконію тощо визначено закономірності типу «структура – властивість» щодо рН залежності будови подвійного електричного шару, розподілу частинок за розміром, адсорбції малих молекул і полімерів та іонів важких металів, каталітичної деструкції органічних сполук, дипольної і іонної релаксації структурованої води і адсорбованих полімерів тощо. Розвинуто методологію розрахунків розподілу пор за розмірами при використанні різних моделей пор для індивідуальних, комплексних і гібридних адсорбентів. Для вирішення зв’язаних інтегральних рівнянь розроблено метод самоузгодженої регуляризації з використанням методу максимальної ентропії. Було визначено будову адсорбційних комплексів біомолекул та адсорбційного шару біополімерів на різних адсорбентах, механізми адсорбції і хімічних реакцій на поверхні нанооксидів. Встановлено особливості перебігу хімічних реакцій за участю ряду вітамінів, вуглеводів (моно-, аміно-, олігоцукрів), полікетидів, глікозидів, фенотіазинових антидотів, кумаринів, модифікованих флавоноїдів, хітозану, декстрану на поверхні нанооксидів. Значну частину досліджень виконано разом з колегами з університетів з Любліна (Польща), Ілінойса, Цинцинаті, Нью-Йорка та Акрона (США), Брайтона та Кардіфа (Англія), Афін (Греція), Нансі (Франція), Стокгольма (Швеція), Гангжоу (Китай), Квінсланда (Австралія), Києва (Україна), а також з кількох Інститутів НАН України. Співробітники відділу брали участь у двох проектах 7FP, трьох проектах УНТЦ, кількох білатеральних проектах з Польщею та Китаєм, у проекті НАТО SfP “A novel nanoparticle based real-time sensor for B. anthracis and M. tuberculosis” G5798 (2021-2023) з командами з Cardiff University, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Італія), та трьома командами з України.

 

Співробітники відділу

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 422 96 27; Факс: + 38 (044) 424 35 67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійко Людмила Станіславівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник тел.: + 38 (044) 422 96;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головкова Людмила Петрівна, кандидат хімічних наук, старший

науковий співробітник (0.5 ставки), тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діхтярук Євген Вікторович, провідний інженер (0.5 ставки), аспірант, + 38 (044) 422 96 31;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казакова Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 27;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матковський Олександр Костянтинович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+38 (044)422 96 27; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ничипорук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паєнтко Вікторія Василівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пахлов Євген Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. +38 (044) 422-96-27,  е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, V.V. Turov. Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena. - Boca Raton: CRC Press, 2013. - 1040 p.

2. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Adv. Colloid Interface Sci. – 2016. – V. 235. - P. 108–189.

3. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Influence of hydrophobization of fumed oxides on interactions with polar and nonpolar adsorbates // Appl. Surf. Sci. – 2017. – V. 423. – P. 855–868.

4. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, E.M. Pakhlov. Behavior of water and methane bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas and their mixture // Chem. Phys. Lett. – 2017. – V. 690. – P. 25–30.

5. V.M. Gun'ko, I. Savina, S.V. Mikhalovsky. Properties of water bound in hydrogels // Gels. – 2017. – V. 3(37). – P. 1-30.

6. V.M. Gun’ko, T.V. Krupska, L.S. Andriyko, N.Yu. Klymenko, I.V. Siora, O.A. Novikova, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, S.B. Shekhunova, V.V. Turov. Bonding of doxorubicin to nanosilica and human serum albumin in various media // J. Colloid Interface Sci. – 2018. – V. 513. - P. 809–819.

7. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska. Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena // J. Colloid Interface Sci. - 2018. – V. 529. P. 273–282.

8. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, B. Charmas, Effect of water content on the characteristics of hydro-compacted nanosilica // Applied Surface Science. – 2018. – V. 459. – P. 171–178.

9. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, A.K. Matkovsky, T.V. Krupska, M.T. Kartel, B. Charmas. Blends of amorphous/crystalline nanoalumina and hydrophobic amorphous nanosilica // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2018. – V. 500. – P. 351–358.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, M.V. Borysenko, M.T. Kartel, B. Charmas, Water interactions with hydrophobic versus hydrophilic nanosilica // Langmuir. – 2018. V. 34. – P. 12145-12153.

11. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, I.S. Protsak, M.V. Borysenko, E.M. Pakhlov. Polymethylsiloxane alone and in composition with nanosilica under various conditions // J. Colloid Interface Sci. – 2019. – V. 541. – P. 213–225.

12. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, O.K. Matkovsky. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Surface. – 2019. – V. 11 (26). – P. 3-269.

13. V.M. Gun’ko. Atomic charge distribution functions as a tool to analyze electronic structure of molecular and cluster systems // International Journal of Quantum Chemistry. – 2021. – V. 121(14). - e26665.

14. V.M. Gun’ko. Polymer adsorbents vs. functionalized oxides and carbons: particulate morphology and textural and surface characterization // Polymers. – 2021. – V. 13. – 1249.

15. V.M. Gun’ko. Morphological and textural features of various materials composed of porous or nonporous nanoparticles differently packed in secondary structures // Applied Surface Science. – 2021. – V. 569. – 151117 (1-8).

 

Відділ наноматеріалів

 

 

Завідувач відділу

Горбик Петро Петрович

доктор фізико-математичних наук

професор

Телефон: + 380 44 424-12-35 
Факс: + 380 44 424-35-67 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 13 спеціалістів, серед них 2 доктори наук і  6 кандидатів наук. До складу відділу входить  лабораторія електрофізики нанооб’єктів (зав. лаб. к.ф.-м.н. Махно С.М.). Співробітниками відділу опубліковано 9 книг, понад 400 наукових статей, серію актуальних наукових оглядів, 4 навчально-методичні видання для студентів, отримано 45 авторських свідоцтв та патентів, розроблено технологічний регламент на виробництво речовини «Магнетит У», захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Фундаментальні властивості нанорозмірних твердотільних нерівноважно-конденсованих, структурно-неоднорідних, кластерно-зібраних, корелюючих багатокомпонентних систем, зокрема, на основі активних діелектриків, напівпровідників, високотемпературних надпровідників, речовин з фазовими переходами типу напівпровідник-метал та діелектрик-суперіонік, полімерів, їх взаємодія з електромагнітними випромінюваннями та іншими фізичними полями; нанотехнологічні процеси спрямованої організації приповерхневого шару, збірка та молекулярний дизайн поверхні багаторівневих наносистем і поліфункціональних нанокомпозитів з ієрархічною архітектурою, перспективних для використання в електроніці, медицині, біології тощо.

 

Основні результати

Розвиток методології створення новітніх електронних матеріалів; створення комплексу новітніх нанотехнологій отримання наноструктур; експериментальне виявлення та вивчення закономірностей нових фізичних явищ і ефектів в наноструктурних системах. Зокрема, внесок складають: наукове обгрунтування оптимізації фоточутливих гетероструктур на основі сполук типу А2В6 та їх твердих розчинів; встановлення закономірностей фазових та структурних перетворень в процесах синтезу високотемпературних надпровідників та дослідження розчинності і дифузії домішок, технології обробки високотемпературних надпровідників ультразвуковими, радіаційними (нейтрони, γ-випромінювання), надвисокочастотними електромагнітними полями; синтез низькорозмірних оксидних і халькогенідних п'єзоелектричних структур та дослідження їх емісійних і катодолюмінесцентних властивостей; розробку широкого класу композиційних матеріалів з спеціальними функціональними властивостями, в тому числі поглинаючих радіочастотне електромагнітне випромінювання; фізико-хімічні процеси збірки біосумісних та біоактивних нанокомпозитів з ієрархічною багаторівневою архітектурою та їх взаємодія з мікробіологічними об’єктами.

В результаті досліджень виявлено ряд нових специфічних фізичних та фізико-хімічних явищ і ефектів, отримано нові фундаментальні знання та запропоновано моделі, що розвивають уявлення про фазові перетворення в процесах синтезу високотемпературних надпровідників та масопереносу на їх поверхні і в об’ємі; властивості міжфазних границь напівровідникових гетероструктур; вплив міжфазних взаємодій на параметри фазових переходів в твердотільних нестабільних гратках; механізми взаємодії зовнішніх фізичних полів з багатокомпонентними матрично-дисперсними системами; особливості низькопольової холодної електронної емісії з п’єзоелектричних плівок; структурно-фазові стани в приповерхневому шарі пірогенних нанокомпозитів системи SiO2 – TiO2 – Al2O3; процеси функціоналізації поверхні з метою розпізнавання та зміни напрямку метаболізму онкоклітин, вірусів та інших специфічних мікробіологічних об’єктів тощо.

Серед практично важливих результатів відмітимо розробки енергозберігаючої екологічно безпечної технології промислового виготовлення пірогенних високодисперсних оксидів; композиційних матеріалів типу полімер-дисперсний наповнювач з фазовим переходом провідник-високотемпературний надпровідник, напівпровідник-метал, діелектрик-суперіонік; радіопоглинаючих матеріалів з динамічно керованими електрофізичними характеристиками і технологічно керованим коефіцієнтом термічного розширення; магніточутливих медико-біологічних нанокомпозитів з функціями нанороботів, перспективних для застосування в якості магнітокерованих лікарських препаратів спрямованої доставки хіміо-, імуно-, радіотерапевтичної, гіпертермічної дії та засобів деконтамінації вірусів з біологічних рідин, зокрема, з плазми донорської крові.

 

Зліва направо (перший ряд): н.с. к.ф.-м.н. М.В. Абрамов, п.н.с. д.т.н. Л.С. Семко, д.ф.-м.н. проф. П.П.Горбик, н.с. А.Л. Петрановська, с.н.с. к.х.н. І.В.Дубровін; (другий ряд): тех. Л.О. Шмигіріна, інж. Г.М. Багацька, н.с. к.ф.-м.н. О.М. Лісова, н.с. к.х.н. Л.П. Сторожук, м.н.с. О.О. Сап’яненко, пров. інж. З.Г. Кирилюк, с.н.с. к.х.н. Л.С. Дзюбенко, н.с. к.ф.-м.н. Г.М. Кашин, пров. інж. Г.М. Гуня, с.н.с. к.ф.-м.н. С.М. Махнo.  

 

Співробітники відділу

Горбик Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 424-12-35; Факс: + 38 (044) 424 35 67; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Багацька Ганна Миколаївна, провідний інженер

тел.: + 38 (044) 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дзюбенко Лідія Степанівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дубровін Ігор Васильович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 424-12-35, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кусяк Андрій Петрович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 424-96-79, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Петрановська Алла Леонідівна, науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 424-96-79, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сап'яненко Олександр Олександрович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422-96-74, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Співробітники лабораторії електрофізики нанооб’єктів

Махно Станіслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел.: + 38 (044) 422-96-10,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гуня Григорій Михайлович, провідний інженер, тел.: + 38 (044) 422-96-10

Лісова Оксана Мирославівна, кандидат фізико-математичних наук,

науковий співробітник. тел.: + 38 (044) 422-96-10,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мазуренко Руслана Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук,

науковий співробітник, тел.: + 38 (044) 422-96-10,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопенко Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук,  науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Елена Генадієвна, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422-96-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Публікації останніх років

1. П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, С.П. Туранська, О.А. Васильєва, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, А.П. Шпак, О.М. Кордубан. Нанокапсула з функціями наноробота // Патент на винахід України №78448 від 25.03.2013 р.

2. П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва. Магнітна рідина // Патент України на корисну модель № 78448 від 25.03.2013.

3. П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва. Технологічний регламент на виробництво речовини «Магнетит У» // Свідоцтво № 46056 на ТТР від 7.09.2012 р.

4. В.М. Міщенко, П.П. Горбик, М.Т. Картель, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва. Вуглецевий магнітний сорбент // Патент на винахід України № 97557 від 27.02.2012 р.

5. Л.С. Дзюбенко, О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик, В.М. Міщенко, Н. М. Резанова, М.А. Цебренко, І.А. Мельник, В.Г. Резанова. Спосіб одержання тонковолокнистого фільтрованого матеріалу // Патент на корисну модель України № 67423 МПК D 01 F 8/00 від 27.02 2012 р.

6. Л.С. Семко, П.П. Горбик, С.В. Хуторний. Спосіб одержання магнітного шаруватого матеріалу // Патент України на винахід № 20063 від 17.07.2012 р.

7. И.М. Мудрак, Л.П. Сторожук, О.А. Спивак, Н.В. Абрамов, П.П. Горбик. Магнитные свойства коллоидных систем с дисперсным наполнителем структуры Fe3O4/AgI // Наноструктурное материаловедение. – 2012. – №3. – С.124–129.

8. Gorbyk P.P., Chekhun V.F. Nanocomposites of medicobiologic destination: reality and perspectives for oncology // Functional materials. – 2012. – V. 19, № 2. – Р.145–156.

9. Л.С. Семко, С.В. Хуторной, Н.В. Абрамов, П.П. Горбик. Синтез, структура и свойства нанокомпозитов Fe3O4/SiO2 с развитой внешней поверхностью // Неорганические материалы. – 2012. – Т. 48,№ 4. – С. 443–450.

10. И.М. Мудрак, Л.П. Сторожук, О.А. Спивак, Н.В. Абрамов, П.П. Горбик. Магнитные свойства коллоидных систем с дисперсным наполнителем структуры Fe3O4/AgI // Наноструктурное материаловедение. – 2012. – №3. – С.124–129.

11. П.П. Горбик, И.В. Дубровин, Ю.А. Демченко, Г.Н. Кашин, А.А. Дадыкин. Синтез наноструктур на основе оксида цинка // Ж. прикл. химии. – 2011. – Т. 84, №3. – С.365–368.

12. П.П. Горбик, И.В. Дубровин, Ю.А. Демченко, Г.Н. Кашин, А.А. Дадыкин. Синтез наноструктур на основе оксида цинка // Ж. прикл. химии. – 2011. – Т. 84, №3. – С. 365 - 368.

13. Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, В.М Mіщенко., Г.М. Гуня, П.П. Горбик. Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі йодиду міді // Металлофизика и новейшие технологии. – 20011. – Т. 33, № 12. – С.1603-1611.

14. О.М. Гаркуша, Г.М. Багацька, С.М. Махно, П.П. Горбик. Вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на процеси життєдіяльності дріжджів Saccharomyces cerevisiae у агресивних середовищах // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2, вып. 4.–С.464–498.

15. Л.С. Семко, Е.И. Кручек, С.В. Хуторной, П.П. Горбик. Манитоуправляемые газосенсорные системы на основе полимеров, нанокристаллических никеля и кобальта. // Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии. – Киев: Наукова думка, 2011.– С.325–344.

16. Л.С. Семко, О.І. Кручек, Л.П. Сторожук, П.П. Горбик. Магнітокеровані адсорбенти на основі нанокристалічного нікелю // Металофізика і новітні технології. – 2011. – Т. 33, № 7. – С.985–996.

17. Л.С. Семко, Л.П. Сторожук, П.П. Горбик, Е.И. Кручек, Н.В. Абрамов. Получение, структура и свойства адсорбентов на основе магнетита и переходных металлов // Наноматеріали і нанокомпозити в медицині, біології, екології. – Київ: Наукова думка, 2011. – С.309–324.

18. П.П. Горбик, А.Л. Петрановская, М.П. Турелик, Н.В. Абрамов, С.П. Туранская, Е.В. Пилипчук, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лукьянова, А.П. Шпак, А.М. Кордубан. Проблема направленного транспорта лекарственных препаратов: состояние и перспективы // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. –Т. 2, № 4. – С.433–441.

19. В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик. Вода на межфазной границе. - Киев: Наукова думка, 2009. - 693 с.

20. П.П. Горбик, І.В. Дубровін, Ю.О. Демченко, М.М. Філоненко. Синтез порожнинних сферичних наночастинок діоксіду кремнію // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2009. – Т. 7, вип. 3. – С.877–885.

21. І.М. Мудрак, Р.В. Мазуренко, П.П. Горбик, Л.С. Дзюбенко, О.І. Оранська, В.В. Левандовський. Одержанная та властивості нанорозмірного AgI // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2009.– Т. 7, вип.4 –С.1113-1119.

22. П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами проводник–высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник–металл, диэлектрик–суперионик. - Киев: Наукова думка, 2003. - 402 с.

 

Відділ фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів

 


Завідувач відділу

Картель Микола Тимофійович,

академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380-44-423 80 58
Факс: + 380-44-424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 29 спеціалістів, серед них 5 докторів, 13 кандидатів наук. До складу відділу входять лабораторія електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (зав. лаб. д. х. н., проф. Тарасенко Ю.О.) та та лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл (зав. лаб. д.х.н., проф. Кулик Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 книгу, 1 підручник, окремі глави в 5 колективних монографіях, понад 160 наукових статей, отримано 8 патентів на винаходи, захищено 1 кандидатську дисертацію.

 

Напрямки досліджень

Розробка фізико-хімічних основ та технології синтезу вуглецевих нанопористих сорбентів, аерогелів, нанотрубок та нановолокон.

Розробка методів модифікування вуглецевих матеріалів з метою створення нанесених каталітичних систем та подальшої іммобілізації біологічно активних лігандів, вивчення їх каталітичної та біоспецифічної активності.

Створення нанокомпозитів «полімер/вуглецевий матеріал» і дослідження їх фізико-хімічних, фізико-механічних та медико-біологічних властивостей.

Теоретичне і експериментальне дослідження та розробка технологій спрямованого формування sр2-нанокластерів як активних центрів вуглецевих сорбентів, каталізаторів, електродних матеріалів, наповнювачів та біологічно активних засобів впливу на клітинному рівні.

 

Основні результати за останні роки

Оптимізовано технології отримання нанопоруватих (мікро та мезопористих) вуглецевих сорбентів та іонообмінних матеріалів на основі рослинної і синтетичної сировини.

Запропоновано методи хімічного модифікування вуглецевих матеріалів введенням структурних гетероатомів та поверхневих функціональних груп.

Відпрацьовано методи створення супрамолекулярних структур шляхом іммобілізації біологічно активних сполук на поверхні вуглецевих матеріалів.

Розроблено наукові засади одержання терморозширеного графіту та каталітичного CVD-синтезу вуглецевих нанотрубок з насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів.

Створено нові класи нанокомпозитів «полімер/вуглецевий наноматеріал», здійснюється всебічне вивчення їх фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей, біосумісність і біофункціональна здатність та пошук можливостей практичного використання.

Досліджено каталітичну (ензимоподібну) здатність вуглецевих наноматеріалів, їх специфічну сорбційну активність відносно фізіологічно активних речовин і метаболітів в моделях, що імітують біологічні середовища.

Вперше в Україні на НВП ТОВ «ТМСпецмаш» впроваджено повний технологічний цикл одержання терморозширеного графіту, виробів на його основі, зокрема фольги та ущільнюючих матеріалів, а також сорбенту для концентрування нафти і нафтопродуктів.

Створено пілотну установку синтеза вуглецевих нанотрубок і нановолокон в дослідно-промисловому масштабі (до 1,5 кг/день), яка включає інфраструктурне забезпечення газоподібними вуглеводнями, приготування та механохімічну активацію каталізатора.

Створено нові композити на основі медичних полімерів (фторопласт, поліпропілен тощо), армованих вуглецевими нанотрубками, що суттєво відрізняються від існуючих аналогів, які використовуються як протезні та шовні матеріали, поліпшеними експлуатаційними характеристиками та кращою біосумісністю.

На базі створених поліфункціональних вуглецевих наноматеріалів запропоновано мініатюризовані пристрої для здійснення експериментів з сорбційних або біосорбційних технологій з біологічними рідинами в екстремальних режимах (польові умови, гермооб’єкти, умови космічного польоту тощо).

 

 

Співробітники відділу

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України, завідувач відділу

тел.:+380-44 423-80-58; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бакалінська Ольга Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-02; +380-44 424-94-64;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бричка Алла Василівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380-44 422-96-91; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гринько Аліна Миколаївна, провідний інженер, тел.:+380-44 422-96-02; +380-44 424-94-64

Ігнатенко Олександр Миколайович, провідний інженер, тел.:+380-44 4247152; +380-44 422-96-16

Ільченко Микола Миколайович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник, 

тел.: + 380-44 422-96-76

Сенча-Глевацька Катерина Василівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44 424-94-64;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семенцов Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 422-96-16;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ушакова Людмила Миколаївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.: +380-44 422-96-91; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гребельна Юлія Валеріївна, провідний інженер, тел.:+380-44 424-71-52

Циба Микола Миколайович, провідний інженер, тел.:+380-44 424-71-52

 

Співробітники лабораторії електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів

Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.: +380-44-422-96-02; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Борисенко Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Журавський Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-82; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каленюк Ганна Олексіївна, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кононенко Валентина Яківна, інженер,

тел.: +380-44-424-11-35

Куксенко Сергій Петрович, доктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куць Володимир Сергійович, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

тел.: +380-44-423-80-59; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевчук Олена Миколаївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Чернюк Оксана Анатоліївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 424-71-52 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії кінетики та механізмів хімічних перетворень на

поверхні твердих тіл

Кулик Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Азізова Ліана Решитівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-82

Настасієнко Андпій Іванович, провідний інженер, тел.: + 380-44 422-96-76

Настасієнко Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76

Ніколайчук Аліна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380-44 4229682; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паляниця Борис Борисович, науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Марія Іванівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Трофименко Світлана Іванівна, молодший науковий співробітник.

 тел.: + 380-44 422-96-44; е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. S.V. Zhuravsky, M.T. Kartel, Yu.O. Tarasenko, S. Villar-Rodil, G. Dobos, A. Toth, J. Tuscon, K. Laszlo. N-containing carbons from styrene-divinylbenzene copolymer by urea treatment // Appl. Surf. Sci. – 2012. –V.258, N7. – P.2410–2415.

2. Е.А. Ковальская, Н.Т. Картель, Г.П. Приходько, Ю.И. Семенцов. Физико-химические основы методов очистки углеродных нанотрубок (обзор) // Химия, физика и технология поверхности. – 2012. – Т.3, №1. – С.20–44.

3. Є.О. Ковальська, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель, Г.П. Приходько. Синтез каталізаторів росту вуглецевих нанотрубок та тестування їхньої ефективності // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №3. – С.335–340.

4. Н.Т. Картель, Л.В. Иванов, О.А. Нардид, Я.О. Черкашина, А.В. Козлов, С.В. Репина. Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов // Доповіді НАН України. – 2012. – №3. – С.138–144.

5. К.В. Войтко, О.М. Бакалінська, Д.Б. Наседкін, Б.Б. Паляниця, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель . Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2012. – Т. 131. – С.3–11.

6. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, О.А. Нардид. Детектирование взаимодействия углеродных нанотрубок с липосомами методом спиновых зондов // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.301–305.

7. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, М.Й. Крамар, Н.Д. Колбун. Комбинированное влияние углеродных нанотрубок и КВЧ-излучения на сперматозоиды мужчин в норме и патологии // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.316–327.

8. Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель, С.М. Махно, Ю.Є. Грабовський, О.М. Алексєєв, Т.М. Пінчук-Ругаль. Композити поліпропілен-вуглецеві нанотрубки: структурні особливості, фізико-хімічні властивості // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.203–212.

9. О.М. Гаркуша, С.М. Махно, Г.П. Приходько, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель. Структурні особливості та властивості полімерних нанокомпозитів при низьких концентраціях наповнювача // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т.1, №1. – С.103–110.

10. M.T. Kartel, L.V. Ivanov, S.N. Kovalenko, V.P. Tereschenko. Carbon nanotubes: biorisks and biodefence // In: Biodefence. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology / Eds. S.Mikhalovsky and A.Khajibaev. – Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.11–22.

11. Yu. Sementsov, G. Prikhod’ko, M. Kartel, M. Tsebrenko, T. Aleksyeyeva, N. Ulyanchych. Carbon nanotubes filled composite materials // In.: Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems – II. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 2. –Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.183–195.

12. Н.Т. Картель. Химические основы получения и особенности наноструктуры пор синтетических активных углей // В кн.: Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. – Москва: Граница, 2011. – С.381–405.

13. Ю.В. Савельев, Н.Т. Картель. Синтез и свойства блочных и пенных композитов «полиуретан/нанопористый углерод» // В кн.: Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии / Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. – Киев: Наукова думка, 2011. – С.140–170.

14. S.R. Sandeman, V.M. Gun’ko, O.M.Bakalinska, C.A. Howell, Yi. Zheng, M.T. Kartel, G.J. Phillips, S.V. Mikhalovsky. Adsorption of anionic and cationic dyes by activated carbons, PVA hydrogels and PVA/AC composite // J. Colloid Interface Sci. – 2011. – V. 358, N2. – P.582–592.

15. K.V. Voitko, R.L.D. Whitby, V.M. Gun’ko, O.M. Bakalinska, M.T. Kartel, K. Laszlo, A.B. Cundy, S.V. Mikhalovsky. Morphological and chemical features of nano and macroscale carbons affecting hydrogen peroxide decomposition in aqueous media // J. Colloid Interf. Sci. – 2011. – V. 361. – P. 29–136.

16. S.Ya. Brichka, I.B. Yanchuk, A.A. Konchits, S.P. Kolesnik, A.V. Efanov, A.V. Brichka, N.T. Kartel. Decoration of carbon nanotubes with cerium (IV) oxide // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N1. – P.34–40.

17. M.T. Kartel, V.P. Chernykh, L.V. Ivanov, E.A. Gordienko, S.N. Kovalenko, Yu.I. Gubin, O.A. Nardid, E.I. Smolyaniniva. Mechanisms of the cytotoxicity of carbon nanotubes // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2011. – V.2, N2. – P.182–189.

18. N.M. Rezanova, M.T. Kartel, Yu.I. Sementsov, G.P. Prikhod’ko, I.A. Melnik, M.V. Tsebrenko. Rheological properties of molten mixtures polypropylene/co-polyamide/CNT // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N4. – P.451–455.

19. М.Л. Пятковский, Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель. Природний графіт. Хімічне та електрохімічне очищення // Хімічна промисловість України. – 2011. – №6 (107). – С.17–23.

20. М. Картель, В. Лобанов, М. Гороховатская Курс фізичної хімії (лекції, лабораторний практикум та задачі).- Київ: Інтерсервіс, 2011. – 386 с.

21. В.П. Терещенко, Н.Т. Картель. Медико-биологические эффекты наночастиц: реалии и прогнозы. - Киев: Наукова думка, 2010. – 240 с.

22. Е.А. Ковальская, С.Я. Бричка, Н.Т. Картель, И.Б. Янчук, В. Матолин, М. Ворохта. Влияние нековалентного модифицирования на структурные характеристики многослойных углеродных нанотрубок // Cб. Поверхность. –2010. – Вып. 2 (17). – С.205–213.

 

 

Відділ композиційних матеріалів

 

 

Завідувач відділу

Горєлов Борис Михайлович

доктор фізико-математичних наук

Телефон: + 38 (044) 424 11 96
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 14 спеціалістів, серед них 1 доктор і 9 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія оксидних нанокомпозитів (зав. лаб. к.х.н. Борисенко М.В.). При відділі функціонує контрольно-аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів (керівник к.х.н. Чернявська Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 3 колективних монографіях, понад 50 наукових статей, отримано 17 патентів, захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

Фізико-хімічні закономірності міжфазної взаємодії в нанокомпозитах та наноматеріалах: - атомні зв'язки на міжфазній границі та фізичні явища на міжфазних границях.

Вплив зовнішніх полів і агресивного середовища на нанокомпозити та наноматеріали.

Способи розширення функціональності нанокомпозитів та наноматеріалів.

Розробка та створення стійких до дії зовнішніх чинників полімерних армованих композитних матеріалів функціонального та конструкційного призначення.

 

Основні результати за останні роки

Зростання термостійкості композитів ненасиченої поліефірної смоли з нанокремнеземом реалізується за малого вмісту наповнювача та його механізм полягає в зв’язуванні поліефірних ланцюгів через карбонільну групу складного ефіру з поверхневими центрами частинок.

В композитах ненасиченої поліефірної смоли з мікро- та наночастинками діоксиду кремнію термостійкість матеріалу визначає концентрація наночастинок незалежно від вмісту мікронаповнювача, при цьому зростання термостійкості супроводжує падіння межі міцності композиту.

В композитах ненасиченої ортофталевої поліефірної смоли з нанокремнеземом поведінку діелектричної проникності визначає природа хімічного зв’язку на міжфазній поверхні наночастинка – полімер. Зростання електронної густини на поверхні частинок при утворенні хімічного зв’язку між атомами макромолекули та поверхневих центрів стимулює зміну конформації ланцюгів та зменшення зарядової густини на границі полімер-нанопора. 

Концентраційний ефект наночастинок кремнезему на властивості їх композитів з поліефірною смолою виявляється в: - немонотонному зростанні термостійкості ланцюгів при плавному зменшенні термічної стійкості поперечних стирольних зв’язків; - немонотонному зменшенні полярності всіх атомних зв’язків макромолекули, немонотонній поведінці діелектричної проникності та часу життя атому позитронію, а в композитах з епоксидною смолою – немонотонній поведінці набухання та міцнісних параметрів.

Розроблені та створені вафельні структури з посиленим каркасом, які характеризуються посиленою міцністю та слабким поглинанням електромагнітного випромінювання.

 

Співробітники відділу

Горєлов Борис Михайлович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу

тел.:+38 (044) 424 11 96; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Гаврилюк Наталія Афанасіївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: +38 (044) 422 96 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Місчанчук Олександр Володимирович, інженер,

тел: +38 (044) 239 33 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Наконечний Леонід Сергійович, інженер, тел.:+38 (044) 422 96 51

Сігарьова Надія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук,

молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старокадомський Дмитро Левович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: 4-27; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хора Олександра Василівна, молодший науковий співробітник, 

тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Співробітники лабораторії оксидних нанокомпозитів

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Галабурда Марія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Горніков Юрій Іванович, провідний інженер, тел.:+380 44 4249470;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Алла Григорівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380 44 4249455; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. B.M Gorelov, O.V Mischanchuk., N.V. Sigareva, S.V. Shulga, A.M. Gorb, O.I. Polovina, V.O. Yukhymchuk. Structural and dipole-relaxation processes in epoxy-multilayer graphene composites with low filler content // Polymers. ‒ 2021. ‒ V.13. ‒ Iss. 19. ‒ P. 3360 ‒ 3383.

2. A. Nadtochiy, B. Gorelov, O. Polovina, S. Shulga, O. Korotchenkov. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves // Journal of Materials Science. ‒ 2021. ‒ V. 56. ‒ P. 14047– 14069.

3. N.V. Sigareva, V.A. Barbash, O.V. Yashchenko, S.V. Shulga, D.L. Starokadomsky, B.M. Gorelov. Influence of cellulose particles on chemical resistance, mechanical and thermal properties of epoxy composites // Біофізичний Вісник. ‒ 2020. ‒ № 43.- С. 57 – 70.

4. N.V. Sigareva, B.M. Gorelov, О.V. Mistchanchuk, D.L. Starokadomsky. Thermal and mechanical properties of nonoxidized graphene – epoxy composites at low graphene loading // Chemistry, Physics and Technology of Surface. ‒ 2020. ‒ Т. 11. ‒ № 3. ‒ С. 291 – 303.

5. D. Rassokhin, D. Starokadomsky, A. Ischenko, O. Tkachenko, M. Reshetnyk, L. Kokhtych. Determining the strength and thermal-, chemical resistance of the Epoxy polymer-composite filled with Basalt micronano fiber for 15–80 % by weight // Eastern European J. of Advanced Technologies. – 2020. – V.1/12 (104). – Iss. 4. – Р. 55-63.

6. Е. Аханова, Д.В. Щур, Н.А. Гаврилюк, М.Т. Габдулін, Н.С. Анікіна, Ан.Д. Золотаренко, О.Я. Крівущенко, Ал.Д. Золотаренко., Б.М. Горєлов, Е. Ерланули, Д.Г. Батришев. Використання спектрів поглинання для ідентифікації ендометалофуллеренів // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020, Вип.11 (3), – С. 429-441.

7. B.M. Gorelov, A.M. Gorb, Z. Czapla, S. Wacke, A.Nadtochiy, V.V. Kuryliuk, M. Kostrzewa, A. Ingram, O.I. Polovina , N.V. Sigareva. Epoxy Molecular Structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. Editors. Fesenko O., Yatsenko L. – 2020. – V. 246. – P. 459-483.

 

Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем

8dep 3

 

Т.в.о. завідувача відділу

Корочкова Таїсія Євгенівна

кандидат фізико-математичних наук

 

Телефон: 38 (044) 4229619
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Верхній ряд:  пров.н.с., д.ф.-м.н. Покутній С.І., с.н.с., к.ф.-м.н. Гічан О.І., с.н.с., к.х.н. Громовий Т.Ю., с.н.с., к.ф.-м.н. Корочкова Т.Є. Нижній ряд: пров.інж. Машира В.О., пров.інж. Мошківська Н.М., м.н.с. Місчанчук О.В., с.н.с., к.т.н. Канєвський В.І., інж. Терець А.Д.

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 2 доктори і 4 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 13 книг, понад 400 наукових статей,  захищено 2 докторські та 4 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Теоретична і математична фізика дифузійних процесів поблизу границі розділу фаз, контрольований транспорт на нанорівні, механізми функціонування броунівських моторів.

Теоретична фізика локальних електронних станів в квазіатомних наносистеах.

Теоретична квантова оптика і оптична спектроскопія електронних, екситонних та біекситонних станів в гетерогенних атомоподібних наносистемах.

Теоретичне дослідження нерівноважних процесів на межі фаз електрод/електроліт. Встановлення умов контролю та прогнозування нелінійної поведінки таких систем.

Дослідження фізико-хімічних особливостей процесу адсорбції в наносистемах методом десорбційної мас-спектрометрії.

Моделювання розсіювання світла на діелектричних резонаторах і багатошарових вуглецевих нанотрубках.

 

Основні результати за останні роки

Розроблено теорію броунівських моторів, що описує температурно-частотне керування величиною та напрямком швидкості ретчет-ефекту. З'ясовано механізм виникнення додаткових ділянок немонотонності частотної залежності середньої швидкості та додаткових точок зупинки ретчету, що обумовлено конкуренцією між характерними часами системи.

Розроблено модель зворотньо-поступального молекулярного фотомотора типу «гість-господар», що складається з молекул барвника та кавітанда. Під дією надкороткого лазерного імпульсу молекула барвника здійснює зворотньо-поступальний рух, що супроводжується збільшенням часу життя флуоресценції.

Розроблено теорію просторово непрямих екситонних станів (ПНЕС) в наносистемах, що містить напівпровідникові (германієві) та діелектричні (оксида алюмінію) квантові точки (КТ). Показано, що спектри міжзонного поглинання (випромінювання) наносистем складаються з енергетичних зон, які формуються переходами електрона між квазістаціонарними і стаціонарними станами, а спектри внутрізонного поглинання - із зон, які обумовлені переходами електрона між стаціонарними станами.

Розроблено теорію взаємодії ПНЕС із світлом в наносистемах. Показано, що на резонансній частоті ПНЕС значення поляризуємостей, а також перетинів поглинання, зумовлених оптичним поглинанням на поверхневих ПНЕС, набувають гігантських значень на чотири порядки більших, ніж аналогічні значення в монокристалах напівпровідників та діелектриків.

Розроблено теорію фотолюмінесценції нанокристалів перовскитів (НКП). Показано, що загальна релаксація НКП виглядає як каскадний фотоперехідний процес в якому загальний ефективний час життя релаксації після фотозбудження є згорткою експоненціальних спадів для кожного переходу в каскаді. Запропоновано механізми формування спектрів міжзонного поглинання та фотолюмінесценції, а також механізми уповільнення випромінювання фотолюмінесценції в НКП.

Теоретично досліджено тунелювання електронів через потенціальний бар'єр, що розділяє подвійні КТ германію. Показано, що тунелювання електронів через потенційний бар'єр призводить до розщеплення електронних станів та виникнення зони локалізованих над поверхнею поділу (КТ - кремнієва матриця) електронних станів.

Показано вплив масопереносу на виникнення періодичних коливань струму та бістабільності у модельному електрокаталітичному процесі з попередньою гомогенною хімічною реакцією у дифузійному шарі Нернста для різних коефіцієнтів дифузії частинок, що беруть участь у хімічній реакції. Розкрито вплив коефіцієнтів дифузії електроактивних та неактивних частинок на появу таких динамічних нестійкостей.

Вперше отримано точний аналітичний вираз для імпедансу Герішера приелектродного шару обмеженої товщини для різних коефіцієнтів дифузії частинок, що беруть участь у гомогенній хімічній реакції першого порядку.

Розроблено просту математичну модель, що описує природу фазового кута дифузійного імпедансу Варбурга приповерхневого шару обмеженої товщини. Показано, що дифузія призводить до запізнення по фазі поверхневої концентрації частинок відносно струму. Зсув фази між струмом та поверхневою концентрацією є функцією відношення товщини дифузійного шару Нернста до осцилюючої довжини.

При здійсненні порівняльного електродинамічного аналізу двох підходів нанополірування поверхні кварцу (при прямому освітленні та при повному внутрішньому відбитті) визначено, що за рахунок явища повного внутрішнього відбиття, за інших рівних умов, вектор Пойнтінга над виступами поверхні, у випадку освітлення поверхні з боку кварцу, під критичним кутом повного внутрішнього відбиття, підвищується приблизно в 8 разів.

 

Співробітники відділу

Корочкова Таісія Євгенівна, т.в.о. зав. відділу, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гічан Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Канєвський Василь Іванович, кандидат технічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Валентин Миколайович, інженер,

тел: 097 5604930; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Машира Василь Олександрович, провідний інженер.

тел.:+38 (044) 4229619; e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Олександр Володимирович, молодший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 2393316; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мошківська Надія Михайлівна, провідний інженер

тел: +38 (044) 4249451; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Покутній Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник,

тел.: тел.:+38 (044) 4229619, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Андрій Дмитрович, інженер,

тел.:+38 (044) 4229619; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. I.V. Shapochkina, T.Ye. Korochkova, V.M. Rozenbaum, A.S. Bugaev, L.I. Trakhtenberg. Temperature-frequency controlling the characteristics of a pulsating Brownian ratchet with slightly fluctuating potential energy. // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2021. – V. 24, No. 1. – P. 71 – 83.

2. V.M. Rozenbaum, T.Ye. Korochkova, I.V. Shapochkina, L.I. Trakhtenberg. Exactly solvable model of a slightly fluctuating ratchet. Phys. Rev. E. – 2021. – V. 104, No. 1. - P. 014133-1-12.

3. S. Yakunin, J. Chaaban, B.M. Benin, I. Cherniukh, C. Bernasconi, A. Landuyt, Y. Shynkarenko, S. Bolat, C. Hofer, Y. E. Romanyuk, S. Cattaneo, S.I. Pokutnyi, R.D. Schaller, M.I. Bodnarchuk, D. Poulikakos, M.V. Kovalenko. Radiative lifetime-encoded unicolour security tags using perovskite nanocrystals // Nature Communications. – 2021. –V.12. – P. 981.

4. S.I. Pokutnyi, Y.N. Kulchin, V.P. Dzyuba. Indirect Excitons and Polarization of Dielectric Nanoparticles // Journal of Physical Chemistry C. – 2019. – V. 123, No. 42. – P. 26031 – 26035.

5. S. I. Pokutnyi. Polarizability of germanium quantum dots with spatially separated electrons and holes, The European Physical Journal Plus. – 2020. – V. 135, No.1 – P.74.

6. S.I. Pokutniy. Optical absorption by a nanosystem with dielectric quantum dots // The European Physical Journal Plus – 2020. – V. 135, No.5. - P. 398.

7. O.I. Gichan, V.V. Pototskaya. Mass transport and dynamical instabilities in a model electrocatalytic process with a preceding chemical reaction // Electrochimica Acta. – 2020. – V. 363. – 137228.

8. В.В. Потоцька, О.І. Гічан, А.О. Омельчук. Закономірності сумісного розряду іонів. Теорія електрохімічного синтезу // Доповіді НАНУ.- 2021.- № 3. – С. 48-54.

9. N.N. Kriklya, T.Y. Gromovoy, N.O. Mchedlov-Petrossyan. 4,5-Dinitrosulfonefluorescein and related dyes: Kinetics of reversible rupture of the pyran ring and their interaction with lysozyme // Coloration Technol. –2021. – 137. – P. 658– 667.

10. V.I. Kanevskii, S.O. Kolienov. Theoretical analysis of the influence of spatial-spectral characteristics of a quartz surface on the field contrast during photochemical polishing // Journal of Modern Optics. – 2020. – V. 67. No. 14. – P. 1254-1258 .

11. V.I. Kanevskii, S.O. Kolienov, V.I. Grygoruk, O.U. Stelmakh. Electrodynamic features of the optimal near-field above the rough quartz surface in the photochemical polishing methods // Journal of Modern Optics. – 2021. - V 68, No. 15. – P. 798-805.

12. B.M. Gorelov, O.V. Mischanchuk, N.V. Sigareva, S.V. Shulga, A.M. Gorb, O.I. Polovina, V.O. Yukhymchuk. Structural and dipole-relaxation processes in epoxy–multilayer graphene composites with low filler content // Polymers. – 2021. – V. 13. – P. 3360.

 

 

 

Лабораторія електрофізики наноматеріалів

LEPhysNANO 

 

Завідувач лабораторії

Махно Станіслав Миколайович

доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-10
Факс: + 380 44 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зліва на право, зверху: с.н.с., к.ф.-м.н. Лісова О.М.; м.н.с. Гуня Г.М.; с.н.с. к.ф.-м.н. Мазуренко Р.В.; знизу: зав. лаб., д.ф.-м.н. Махно С.М.; с.н.с., к.х.н. Прокопенко С.Л.

 

В лабораторії працює 6 спеціалістів, серед них 1 доктор та 3 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 130 наукових статей, отримано понад 45 патентів на винаходи, захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.


Напрямки досліджень

– електрофізика наноструктурних композитів на основі полімерів, сегнетоелектриків та речовин з фазовими переходами метал-напівпровідник, діелектрик-суперіонік тощо;

– взаємодія електромагнітного випромінювання з гетерогенними, ультрадисперсними та наноструктурними системами;

– вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на активність процесів біологічних систем.


Основні результати за останні роки

Створено нові нанокомпозити, що ефективно взаємодіють з електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону, які містять нанорозмірні ферити (BaFe12O19, CaFe2O4, NiFe2O4, СоFe2O4), модифіковані електропровідними речовинами (CuI, CuS, вуглецеві нанотрубки), а також ультрадисперсні частинки (TiO2, BaTiO3, вуглецеві нанотрубки, графенові нанопластинки) модифіковані нанорозмірними частинками металів (Ni, Co, Fe).

Встановлено, що утворення перколяційних електропровідних кластерів на поверхні діелектричних структур забезпечує ефективну взаємодію електромагнітного випромінювання з такими нанокомпозитами та забезпечує узгодженість діелектричних i магнітних параметрів з імпедансом навколишнього середовища. Результати досліджень можуть бути основою для створення новітніх електропровідних, екрануючих та поглинаючих електромагнітне випромінювання композиційних матеріалів, каталізаторів, датчиків тощо.

Показано, що додаткові механізми дисипації електромагнітної енергії в надвисокочастотному діапазоні в системах типу полімер–провідник пов’язані з ефектами поляризації, які виникають внаслідок міжфазної взаємодії компонентів. Збільшення значень комплексної діелектричної проникності, а також розширення діапазону їх керованої зміни досягаються шляхом хімічного модифікування поверхні полімеру речовинами з електронно-іонною провідністю.

Дослідженнями взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з високоорганізованими системами було встановлено частотно-селективний відгук біосистем. Для суспензії клітин дріжджів спостерігали стимуляцію активності процесів їх життєдіяльності на частотах 40; 47,5; 55; 62,5; 70 ГГц, що розділені широкими частотними смугами, в яких відбувається інактивація клітин. Виявлено, що введення в дріжджову суспензію високодисперсного діоксиду кремнію може компенсувати пригнічення процесів їх життєдіяльності та збільшити біодоступність поживних речовин. В діапазоні частот 40-70 ГГц виявлено також частотно-селективний відгук клітинної системи крові in vitro (зокрема еритроцитів) та ферментів. Ймовірно, зростання антиоксидантного статусу крові, а також виникнення радикальних та пероксидних станів відбувається внаслідок механізмів, що реалізуються через первинні реакції каталітичного типу, які перебігають в ліпідах на поверхні клітин. Одержані результати можуть бути підґрунтям для розробки засобів управління процесами життєдіяльності біологічних систем і систем захисту від екзогенного опромінення.

Дослідженнями процесів тепловиділення клітинами дріжджів Saccharomyces cerevisiae в умовах ендогенного метаболізму у водному середовищі в присутності мікронних і високодисперсних частинок йодиду міді, виявлено порушення регулярності теплового процесу, а саме, виникнення стадії активації захисних механізмів системи внаслідок запуску адаптивних функцій клітин. Проведені дослідження вказують на можливість контрольованого впливу на ферментативний процес дріжджовими клітинами з можливістю як ефективної активізації, так і пригнічення ферментації в залежності від концентрації наночастинок йодиду міді в дріжджовій суспензії.


 Співробітники лабораторії 

Махно Станіслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гуня Григорій Михайлович, молодший науковий співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10

Лісова Оксана Мирославівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мазуренко Руслана Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопенко Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Олена Геннадіївна, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422-96-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Публікації останніх років

1. S.L. Prokopenko, R.V. Mazurenko, G.M. Gunja, N.V. Abramov, S.M. Makhno, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of polymeric nanocomposites based on cobalt and nickel ferrites modified with copper iodide // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020. –V. 494.– 165824.

2. R. V. Mazurenko, S. L. Prokopenko, O. I. Oranska, G. M. Gunya, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk. ElectrophysicalpProperties of polymeric nanocomposites based on ferrite/carbon nanotube/copper iodide // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. - 2019 - V. 41, No. 3. - P. 289–296.

3. R.V. Mazurenko, S.L. Prokopenko, M.V. Abramov, G.M. Gunya, S.M. Makhno, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of polymeric nanocomposites based on barium ferrites modified by copper iodide // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. - 2021. - V.19, No 1. -  P. 111-120.

4. O.M. Lisova, O.M. Sedov, L.Ya. Shvartsman, S.M. Makhno, G.M. Gunya, P.P. Gorbyk. Electrophysics properties of polychlorotrifluoroethylene – iron-containing carbon fiber // Nanocomposites. Funct. Mater. - 2021. - V.28 (1). - P.49-54.

5. O.G. Sirenko, jO.M. Lisova, S.M. Makhno, G.M. Gunya, N.V. Vituk, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of composites based on epoxy resin and carbon fillers // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. - 2021. - V. 12(2). - P.104-111.

6. O.G. Sirenko S.М. Маkhno, O.M. Lisova, G.М. Gunya, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of composites based on the epoxy resin and expanded graphite // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. – 2018. – Vol. 8, No4.– Р. 442-446.

7. O.M. Lisova, S.М. Маkhno, G.М. Gunya, P.P. Gorbyk. Еlectrophysical properties of carbon nanotubes/NiCo composites // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. – 2018. –Vol. 8, No 4. – Р. 362-367.

 

Лабораторія електрохімії наноматеріалів

 

 

Завідувач лабораторії

Тарасенко Юрій Олександрович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: +380-44 422-96-02 
Факс: +380-44 424-35-67 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В лабораторії працює 9 спеціалістів, серед них 2 доктори і 3 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 30 наукових статей.

 

Напрямки досліджень

Розробка фізико-хімічних основ синтезу композитних неорганічних наноматеріалів з модифікованою поверхнею і створення ефективних середовищ для їх функціонування.

 

Основні результати стосуються створення нових складів неводних електролітів і розробки сполук включення з такими хімічними потенціалами літію, які придатні для систем накопичення та зберігання електричної енергії.

Запропоновано концептуально нові кремній–вуглецеві матеріали з каркасно-впорядкованою структурою, що дозоляють суттєво збільшувати кількість можливих позицій для розміщення літію і ефективність (>99,99%) його зворотного введення–виведення.

Розроблені методики синтезу в сольових розплавах нанокристалічних композитів літійованих фосфатів заліза з вуглецем та модифікування їх іонами перехідних металів. Знайдені оптимальні умови їх отримання дозволяють суттєво покращити зворотність та стабільність електродних процесів.

Розроблені спеціальні домішки до апротонних електролітів, які сприяють формуванню стабільної межі поділу «електрод | електроліт».

 

Співробітники лабораторії електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів

Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.: +380-44-422-96-02; е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Борисенко Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Журавський Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-82; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каленюк Ганна Олексіївна, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-02; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кононенко Валентина Яківна, інженер,

тел.: +380-44-424-11-35

Куксенко Сергій Петрович, доктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куць Володимир Сергійович, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

тел.: +380-44-423-80-59; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевчук Олена Миколаївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернюк Оксана Анатоліївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 424-71-52 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років 

1. С.П. Куксенко. Алюминиевая фольга как анодный материал литий-ионных аккумуляторов: влияние состава электролита на параметры циклирования // Электрохимия. – 2013. – Т. 49, № 1. – С.73–82.

2. К.В. Войтко, Є.М. Дем’яненко, О.М. Бакалінська, Ю.О. Тарасенко, В.С. Куць, М.Т. Картель. Квантово-хімічне дослідження термодинамічних та кінетичних характеристик взаємодії гідроксильного радикала з графітоподібними площинами // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т. 4, № 1. – С.3–13.

3. Э.В. Панов, С.М. Малеваный, Ю.А. Тарасенко, Н.Т. Картель. Синтез и свойства катодного материала – литированного фосфата железа – для литий-ионных аккумуляторов // Вісник Харківського національного університету. Хімія. – 2012. – Вип. 21 (44), №1026. – С.9–16.

4. С.П. Куксенко, В.С. Куць, Ю.А. Тарасенко, Н.Т. Картель. Электрохимические исследования и квантовохимические расчеты системы SinLim // Химия, физика и технология поверхности. – 2011. – Т. 2, № 3. – С.221–228.

5. С.П. Куксенко, И.О. Коваленко, Ю.А. Тарасенко, Н.Т. Картель. Нанокомпозит кремний–углерод для гибридных электродов литий-ионных аккумуляторов // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. – № 4(1). – С.299–303.

6. С.П. Куксенко, И.О. Коваленко. Нанопорошок кремния как активный материал гибридных электродов литий-ионных аккумуляторов // Ж. прикл. химии. – 2011. – Т. 84, № 7. – С.1107–1115.

7. S.V. Zhuravsky, M.T. Kartel, Yu.O. Tarasenko, S. Villar-Rodil, G. Dobos, A. Toth, J. Tuscon, K. Laszlo. N-containing carbons from styrene – divinylbenzene copolymer by urea treatment // Appl. Surfuce Sci. – 2011. – V.258, N 7. – Р.2410–2415.

8. С.П. Куксенко Кремниевые электроды литий-ионных аккумуляторов: пути улучшения параметров циклирования // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах / под ред. М.С. Плешакова. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. – С. 147–151.

9. Ю.А. Тарасенко, А.А. Каленюк, В.Е. Клименко, В.С. Куць. Адсорбционая система «полигидридсилоксан/ благородный металл» как триггер // Сб. Поверхность. – 2010. – Вып.2 (17). – С.129–145.

10. С.П. Куксенко, И.О. Коваленко. Получение композита кремний-графит для гибридного электрода литий-ионных аккумуляторов // Ж. прикл. химии. – 2010. – Т. 83, № 10. – С.1672-1676.

11. Куксенко С.П. Параметры циклирования графита марки MAG как анодного материала литий-ионных аккумуляторов // Ж. прикл. химии. – 2010. – Т. 83, № 4. – С.596–600.

12. С.П. Куксенко. Параметры циклирования кремниевых анодных материалов литий-ионных аккумуляторов // Ж. прикл. химии. – 2010. – Т. 83, № 4. – С.589-595.

13. С.П. Куксенко, И.О. Коваленко, Ю.А. Тарасенко, Н.Т. Картель. Формирование стабильной аморфной фазы в покрытом углеродом кремнии при глубоком электрохимическом литировании // Химия, физика и технология поверхности. – 2010. – Т. 1, № 1. – С.57–71.

14. В.Ф. Лапко, И.П. Герасимюк, В.С. Куць, Ю.А. Тарасенко. Активационные характеристики процесса разложения Н2О2 на палладий-углеродних катализаторах // Ж. физ. химии. – 2010. Т. 84, №6. – С.1043–1049.

15. Ю.А. Тарасенко, А.А. Каленюк, В.Е. Клименко. Электрохимические процессы в системах «активный уголь/ раствор соединения благородного металла» // Сб. Поверхность. – 2009. – Вып.1(16). – С.87–107.

16. Ю.А. Тарасенко, А.А. Каленюк, В.Е. Клименко, В.С. Куць Адсорбционно-электрохимическое формирование пространственных структур в системе «активный уголь/ благородный металл» // Вісник Харківського національного університету. Хімія. – 2009. – Вип.17 (40), №870. – С.226–239.

17. С.П. Куксенко, Ю.А. Тарасенко, И.О. Коваленко, Н.Т. Картель. Углеродное покрытие микро- и нанокремния: прогресс кремниевых анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов // Сб. Химия, физика и технология поверхности. – 2009. – Вып. 15. – С.144–153.

 

 

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням

 

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням НАН України

лабораторія «Центр колективного користування науковими приладами "Мас-спектрометрія і рідинна хроматографія"» 

 

Згідно з Розпорядженням Президії НАН України від 18.02.05 №104 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України створено Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням НАН України лабораторія «Центр колективного користування науковими приладами "Мас-спектрометрія і рідинна хроматографія"» 

 

 Положення

 Регламент доступу

 Форма заявки (Сторонні організації)

 Форма заявки (Інститут хімії поверхні)

 

  

Для користувачів центру

 

Обладнання Центру:

 

 

Найменування приладу/обладнання

 

Основні характеристики

Виробник, країна і рік виготовлення

IMG 20210302 123914

Мас-спектрометр Autoflex II LRF20

Часопролітний мас-спектрометр з матрично-активованою лазерною десорбцією / іонізацією (MALDI-TOF / TOF)

Bruker Daltonik GmbH, Німеччина, 2004

Agilent 1260

ВЕРХ Agilent 1260 Infinity II

Високоефективний рідинний хроматограф для препаративної хроматографії

Agilent Technologies, Німеччина, 2020

 

 

Мас-спектрометр Autoflex II LRF20

 

 

Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20 призначений для аналізу іонів у широкому діапазоні m/z; надає детальну і точну інформацію щодо молекулярної маси аналізованої речовини; дозволяє аналізувати широкий спектр молекул, починаючи від менших молекул, таких як ліпіди та пептиди, аж до полімерів та інтактних білків, що перевищують 100 кДа; являється незамінним при аналізі нелетких високомолекулярних сполук (білків, вуглеводів, олігонуклеотидів) та малих молекул (вторинних рослинних метаболітів, фітогормонів, тощо).

 

Основні технічні характеристики Приладу

Діапазон мас

~ 250 кДа (лінійний режим)

~ 6 кДа (режим рефлектрону)

Роздільна здатність

> 4000 @ ПШПВ* (лінійний режим)

> 10000 @ ПШПВ* (режим рефлектрону)

Іонізація (±еВ)

Матрично-активована лазерна десорбція/іонізація (МАЛДІ) – азотний лазер 337 нм

Впускні системи

384 Мікротитрова пластина / мішень

Лазер: азотний, 337 нм

Особливості

Затримка вилучення (ЗВ)

Розпад після джерела (РПД)

Система даних

Windows 2000 SP4

Bruker Compass 1.0, FlexControl 2.2,

FlexAnalysis 2.2 та ліцензія

Вбудований блок вимірювання та управління вакуумом

Переважне використання

Характеризація та ідентифікація білків шляхом картографування мас пептидів

РПД і секвенування пептидів

Реєстрація молекулярних мас низькомолекулярних органічних речовин

* ПШПВ – повна ширина на половині висоти

 

ВЕРХ Agilent 1260 Infinity II

 

Високоефективний рідинний хроматограф хроматограф Agilent 1260 Infinity II застосовується для аналізу здебільшого полярних нелетких сполук. За допомогою приладу можна визначати різні класи біологічно активних речовин: зокрема, вторинні рослинні метаболіти (фенольні сполуки, флавоноїди, антрахінони, сапоніни і.т.д.); фітогормони (ауксини, гібереліни, абсцизова кислота та її похідні, цитокініни та ін.); інші біологічно активні речовини рослинного походження (алкалоїди, сесквітерпенові лактони тощо).

Основні технічні характеристики Приладу

Чотирьохканальний плунжерний насос (до 400 бар) зі швидкістю потоку 0,001-10 мл/хв (крок 0,001 мл/хв) з відділенням для розчинників. Крок регулювання подачі розчинника: 0,001 мл/хв. Діапазон рН елюентів 1…11,5. Об’єм плунжера: 180 мкл.

Вакуумний дегазатор на 4 канали с продуктивністю до 10 мл/хв.

Автосамплер /Блок автоматичного введення проб/ (100 зразків об’ємом до 2 мл) з можливістю добавляти внутрішній стандарт, розбавляти зразок та проводити дериватизацію. Можливий об'єм зразка 0,1…100 мкл. Точність вводу 1% (відносне стандартна похибка для зразка 0,1 мкл).

Термостат колонок (температурний диапазон від 10°С нижче кімнатної до +80°С з кроком 1°). В термостаті вміщуються 3 колонки довжиною до 30 см. Точність підтримки температури ±0,15ºС Термостат оснащено пристроєм для запису та зчитування інформації, що зберігається на ідентифікаційних модулях колонок.

Діодно-матричний детектор (1024 фотодіоди) з діапазоном довжин хвиль 190…950 нм (дискретність 1 нм), з автоматично змінюваною програмованою спектральною шириною щілини (від 1 до 16 нм.) в тому числі в процесі хроматографічного аналізу, з кюветою високого тиску. Детектор має інтегрований фільтр з оксида гольмія для перевірки правильності встановлення довжин хвиль та оснащений системою попереджень про необхідність своєчасної профілактичної заміни джерела світла. Рівень шуму при роботі спектрофотометричного детектора 0,6×10-5 одиниці оптичної густини.

Програмне забезпечення Agilent OpenLAB CDS

 

 

 

 

Керівник Центру:

Лагута Ірина Валеріївна, в.о. завідувача лабораторії, к.х.н., с.н.с., тел.: (044) 422-96-66, 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукове керівниство здійснює Туров Володимир Всеволодович, заступник директора з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.

тел.: (044) 424 94 62, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Відповідальні виконавці:

Кузема Павло Олександрович, к.х.н., с.н.с., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ставинська Оксана Миколаївна, к.х.н., с.н.с., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фесенко Тетяна Вікторівна, к.х.н., н.с.. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел./факс: +380 (44) 422 96 66 / факс+38(044) 424 35 67.

 

Contact us

Your message has been sent sucessfully

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно–аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів

В Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України при відділі хемосорбції створена неструктурна контрольно-аналітична лабораторія (наказ № 33 від 01.03.2013) з метою забезпечення науково-дослідних робіт якісними випробуваннями. Керівник лабораторії - к.х.н., наук. співр. Чернявська Т.В.

Основний напрям роботи - випробування корозійної стійкості матеріалів.

Співробітники лабораторії корозійної стійкості матеріалів біля камери циклічної корозії «Cyclic corrosion chamber» виробництва «Auto Technology».

Зліва направо: к.х.н., наук. співр. А.Г. Дяченко, к.х.н., наук. співр. Т.В. Чернявська (керівник лабораторії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , tel. 097 446 03 82), пров. інж. Л.В. Петрусь.

 

Лабораторія атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій відповідно до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.certificate

 

Перелік обладнання лабораторії

1. Камера сольового туману Auto Technology. Використовується для випробування корозійної стійкості покриття.

2. Камера циклічної корозії Auto Technology CCT-NC-30 Використовується для випробування корозійної стійкості покриття.

3. Камери вологості Q-panel. Використовується для випробування вологостійкості покриття.

4. Прилад для згинання панелей з металічними стрижнями різного діаметру (Elcometr). Випробування стійкості покриття до згинання. Визначення адгезії покриття.

5. Прилад для визначення ступеню дисперсності пігменту. Визначення розміру часток пігменту після диспергування.

6. Магнітні мішалки VS C-10. Використовується для перемішування фарб.

7. Повітряні мішалки. Використовується для перемішування фарб.

8. Піч електрична Despatch. Використовується для сушки нанесеного покриття.

 

Лабораторія нанохімії функціональних покриттів

 


 

Завідувач лабораторії

Плюто Юрій Володимирович,

кандидат хімічних наук

Телефон: (+380-44) 424-90-27

Факс: (+380-44) 424-35-67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В лабораторії працює 4 спеціалісти, серед них 1 кандидат наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 70 наукових статей, отримано 2 патенти на винаходи, захищено 2 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

- розробка методів синтезу тонких плівок, функціональних покриттів та нанорозмірних неорганічних наповнювачів (оксидних та вуглецевих) з хімічно модифікованою поверхнею;

- розробка нанохімічних рідкофазних та піролітичних методів синтезу тонких оксидних плівок, в тому числі. темплатно-структурованих, на поверхні твердих тіл;

- дослідження особливостей перебігу реакцій хімічного модифікування та утворення наночастинок в порах тонких оксидних плівок;

- створення захисних, антикорозійних та декоративних покриттів на поверхні неорганічних матеріалів, тонкоплівкових структурованих каталізаторів.

 

Практична направленість робіт пов’язана із розробкою функціональних покриттів різного призначення, зокрема при виконанні таких проектів.

6 Рамкова Програма Європейського Союзу (Нанотехнології та нанонауки, наукоємні багатофункціональні матеріали, нові виробничі процеси та обладнання). Проект NMP2-CT-2005-515762 “Re-engineering of natural stone production chain through knowledge based processes, eco-innovation and new organisational paradigms” (I-STONE). Розроблено захисне супергідрофобне покриття на поверхні мармуру та вапняку, яке полегшує їх очистку від пилу, фарби, побутових забруднень, а також захищає від негативного впливу атмосферних факторів. Проект завершено.

7 Рамкова Програма Європейського Союзу (Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології). Проект NMP3-SL-2012-310436 “Production of coatings for new efficient and clean coal power plant materials” (POEMA). Розробляються захисні покриття на поверхні металічних конструкційних елементів енергетичного устаткування, що працює при високих температурах та агресивному середовищі продуктів згоряння сірковмісного вугілля. Проект виконується.

 

Основні результати за останні роки

Теоретично обґрунтована та експериментально перевірена можливість застосування адсорбційного методу для оцінки розмірів наноблоків терморозширеного графіту та кількості графенових шарів в них. Для синтезованих зразків терморозширеного графіту розмір наноблоків склав 20-40 нм, а кількість графенових шарів була в межах 50-100. Форма базальної поверхні наноблоків терморозширеного графіту в рамках запропонованих моделей не є критичною для визначення розміру наноблоків виходячи з величини питомої поверхні цього матеріалу.

Розроблено піролітичний метод синтезу вуглецевого покриття на поверхні осадженого та пірогенного Al2O3 шляхом адсорбції 4,4'- метиленбісфенілізоціанату (в молекулі якого є група R-N=С=О, здатна вступати у взаємодію з гідроксильними групами поверхні за рахунок розкриття зв’язків N=C) та піролізу. Зокрема, здійснено синтез наночастинок із структурою „ядро-оболонка” на основі пірогенного Al2O3 із середнім розміром частинок 5-8 нм та вуглецевим покриттям.

Досліджено взаємодію Cr(acac)3 і Mn(acac)3 з активними центрами на поверхні дисперсних SiO2 і Al2O3 та в об’ємі золь-гель плівок SiO2 і з’ясовано, яку участь в цьому процесі беруть поверхневі ОН- групи та координаційно-ненасичені іони Al3+, а також реакційноздатні групи ацетилацетонатних лігандів.

Вивчені особливості хімічної функціоналізації плівок SiO2 товщиною 100-200 нм, синтезованих темплатним і безтемплатним золь-гель методом на поверхні скла. Встановлена перспективність використання темплатно-структурованих плівок для створення функціональних покриттів. Вивчені окиснювально-відновлювальні перетворення наночастинок Ag в темплатно-структурованих плівках SiO2. На основі аналізу спектральних характеристик плазмонного резонансу наночастинок Ag встановлені умови їх диспергування та упорядкування.

 

Співробітники лабораторії

Плюто Юрій Володимирович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії

тел.: (+380-44) 424 9027; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назарчук Микола Олександрович, провідний інженер

тел.: (+380-44) 422 9653; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Насєдкін Дмитро Борисович, провідний інженер

тел.: (+380-44) 422 9653; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шаранда Людмила Федорівна, науковий співробітник, тел.: (+380-44) 422 9653;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. Л.О. Давиденко, Б.Г. Місчанчук, А.Г. Гребенюк, В.О. Покровський, Ю.В. Плюто. Дослідження термолізу Cr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2012. -Т. 3, № 3. - С. 273-282.

2. L. Davydenko, B. Mischanchuk, V. Pokrovskiy, I. Babich, Yu. Plyuto. TPD-MS and IR Studies of Cr(acac)3 Binding Upon CVD at Silica and Alumina Surfaces. // Chem. Vap. Deposition – 2011. – V. 17. – P.123–127.

3. Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто. Хімічні перетворення сполук сірки при синтезі терморозширеного графіту з бісульфату графіту за даними РФС // Сб. Поверхность. – 2011. – Вып. 3(18). – С.180–190.

4. Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто. Вивчення графенових наноблоків в терморозширеному графіті // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С.119–124.

5. Д.Б.Насєдкін, І.В. Бабіч, Ю.В. Плюто Можливості застосування адсорбційного методу для визначення товщини наноблоків у терморозширеному графіті // Сб. Поверхность – 2010. Вып. 2(17) – С.190–196.

6. L.F. Sharanda, I.V. Plyuto, A.P. Shpak, I.V. Babich, M. Makkee, J.A. Moulijn, J. Stoch, and Yu.V. Plyuto. Chemical design of carbon coating on the alumina support. // Nanomaterials and Supramolecular Structures / A.P. Shpak, P.P. Gorbyk (eds.). - Springer Science+Business Media B.V., 2009. - Р.119-130.

7. L. Davydenko, Yu. Plyuto, E.M. Moser. Characterisation of sol-gel silica films doped with chromium (III) acetylacetonate // Thin Solid Films. - 2009. - V. 517. - P.3625–3628.

8. T. Levchenko, Yu. Plyuto, N. Kovtyukhova. Sol-gel template-free and template-structured silica films functionalisation with methylene blue dye and Ag nanoparticles // Sol-Gel Methods for Materials Processing / B.V. P. Innocenzi, Y.L. Zub and V.G. Kessler (eds.). - Springer Science + Business Media, 2008. - P.355-361.

9. L. Davydenko, Yu. Plyuto, E. M. Moser, Sol-gel silica films doped with chromium (III) acetylacetonate on aluminium substrate // Sol-Gel Methods for Materials Processing / B.V. P. Innocenzi, Y.L. Zub and V.G. Kessler (eds.). - Springer Science + Business Media, 2008. - P.283-290.

10. I.V. Babich, L.A. Davydenko, L.F. Sharanda, Yu.V. Plyuto, M. Makkee, J.A. Moulijn. Oxidative thermolysis of Mn(acac)3 on the surface of g-alumina support // Thermochimica Acta. - 2007.- V. 456, N2. - P.145-151.

11. T. Levchenko, Yu. Plyuto, N. Kovtyukhova. Functionalisation of the template-free and template-structured silica films synthesised on glass substrates by sol-gel technique // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2007. - V.43, N3. - P.269-274.

12. L.F. Sharanda, Y.V. Plyuto, I.V. Babich, I.V. Plyuto, A.P. Shpak, J. Stoch, J.A. Moulijn. Synthesis and characterisation of hybrid carbon-alumina support // Applied Surface Science. - 2006. - V. 252, N 24. - P.8549-8556.

13. I.V. Plyuto, A.P. Shpak, J. Stoch, L.F. Sharanda, Y.V. Plyuto, I.V. Babich, M. Makkee, J. Moulijn. XPS characterisation of carbon-coated alumina support // Surface and Interface Analysis. - 2006. - V. 38, N5. - P.917-921.

 

 

Лабораторія синтезу та аналізу функціональних наноматеріалів

 

Завідувач лабораторії

Дубровін Ігор Васильович

кандидат хімічних наук,

старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 424-12-35

Факс: + 380 44 424-35-67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зліва направо: технік 1 кат. Шмигіріна Л.О., к.х.н., зав.лаб. Дубровін І.В.,

к.ф.-м.н., н.с., Кашин Г.М., к.ф.-м.н., с.н.с. Абрамов М.В., м.н.с. Сіренко Е.Г.

 

В лабораторії працює 6 спеціалістів, серед них 3 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 185 наукових праць, отримано 9 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, захищено 2 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

- процеси формування твердотільних наноматеріалів на границі розділу фаз тверде тіло – рідина – пара;

- структурно-фазові перетворення в шарах модифікованих матеріалів, отриманих при самоорганізації чи спрямованій кристалізації із застосуванням комплексу зовнішніх фізико-хімічних впливів;

- синтез нанорозмірних аморфних, полі- і монокристалічних структур та дослідження їх електрофізичних властивостей.

 

Основні результати за останні роки

Розроблено кріогенну методику синтезу однодоменного нанорозмірного магнетиту на границі розділу твердої і рідкої фаз. Методом гідротермальної рекристалізації у мікрохвильовому полі одержано наночастинки ферритів кобальту і твердих розчинів на його основі. Вивчено вплив концентрації кобальту на магнітні характеристики одержаних матеріалів. Максимальні значення питомої намагніченості насичення твердих розчинів у системі Fe3O4 – CoFe2O4 і коерцитивної сили складали ~50 Гс∙см3/г і 870 Е. Результати досліджень можуть бути основою для створення новітніх матеріалів та приладів магнітоелектроніки, магнітних носіїв лікарських препаратів, нанокомпозитів для очищення донорської крові та засобів магнітніторезонансної діагностики, гіпертермії тощо.

За розробленими методиками одержано сферичні неорганічні нанорозмірні порожнинні частинки діоксиду кремнію, діоксиду титану на границі розділу твердої і парової фаз. Проведені дослідження вказують на можливість застосування порожнинних нанорозмірних сфер у вигляді зручних у технологічному відношенні форм носіїв лікарських препаратів.

Гідротермальним синтезом в температурному діапазоні 180-200°С і тиску ~ 106 Па на підкладинках з монокристалічного кремнію синтезовані плівки з нанотрубок оксиду цинку. Синтезовані нанотрубки мають зовнішній діаметр 30-70 нм, внутрішній діаметр 20-30 нм, товщину стінки 10-15 нм, довжину до 2 мкм. Знайдено оптимальні умови формування плівок з даною морфологією.

Розроблено методику одержання кластерів срібла на поверхні нанорозмірних частинок магнетиту.

За розробленими методиками вирощено за механізмом пара – рідина – кристал нановіскери кремнію та оксиду цинку – перспективних нанокристалічних матеріалів для створення нового покоління електронних та оптоелектронних приладів (джерел світла, матриць пікселів для розгортаючих пристроїв, приладів нічного бачення, літієвих джерел електричної енергії високої ємності). Показано, що підвищення температури випаровування цинку в процесі росту стимулює ріст масивів, що складаються з віскерів із меншим середнім діаметром, а також сприяє умовам росту з дефіцитом кисню. Отримано нанорозмірні віскери оксиду цинку діаметром 5-10 нм. Досліджена польова електронна емісія з масивів квантоворозмірних кристалів оксиду цинку, що синтезовані на поверхні монокристалів кремнію.

Методом направленої кристалізації зі стехіометричного і нестехіометричного фторвмісного розчину–розплаву вирощені монокристали високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O6+ (Тс ~ 90, Тс ~ 1,0 К), що мають природне ограновування і пластинчастий габітус. Досліджено розподіл кисню за площею пластинчастих кристалів, виявлена мозаїчна структура різного типу з кутом розорієнтації блоків 0,05–1,5°. Досліджена динаміка розвитку двійникової структури по поверхні пластин і її кореляція з насиченістю кристалів по кисню.

 

Співробітники лабораторії 

Дубровін Ігор Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії

тел.: + 380 44 424-12-35, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Абрамов Микола Віталійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

тел.: + 380 44 422-96-10, еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кашин Григорій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

тел.: + 380 44 422-96-10, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пилипчук Євгеній Володимирович, молодший науковий співробітник

тел.: + 380 44 424-96-79, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Елена Генадієвна, молодший науковий співробітник,

тел.: + 380 44 422-96-10

Співак Оксана Анатоліївна, провідний інженер, тел.: + 380 44 424-96-79,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шмигіріна Людмила Олександрівна, технік 1 категорії

тел.: + 380 44 422-96-74, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

 1. A.I. Casian, B.M. Gorelov, I.V. Dubrovin. State of the art and prospeof thermoelectricity on organic materials // Journal of Thermoelectricity. – 2012. – №3. – P.7–16.
 2. П.П. Горбик, І.В. Дубровін, М.В. Абрамов Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xCoх)Fe2O4 // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4 (19) – С.232–238.
 3. П.П. Горбик, И.В. Дубровин, Ю.А. Демченко, Г.Н. Кашин, А.А. Дадыкин. Синтез наноструктур на основе оксида цинка // Ж. прикл. химии. – 2011. – Т. 84, №3. – С.365–368.
 4. Л.С. Семко, П.П. Горбик, І.В Дубровін., Д.Г. Усов. Спосіб одержання магнітного шаруватого матеріалу // Патент України на винахід № 94069 від 11.04.2011.
 5. P.P. Gorbyk, I.V. Dubrovin, A.A. Dadykin, Yu.A. Demchenko. Synthesis of silicon and zinc oxide nanowhiskers and studies of their properties // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications. – Springer Nederlands, 2010. – Р.217–225.
 6. П.П .Горбик, И.В. Дубровин, А.Л. Петрановская, М.П. Турелик, В.Н. Мищенко, Л.П. Сторожук, Н.В. Абрамов, С.П. Туранская, С.Н. Махно, Е.В. Пилипчук, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лукьянова, А.П. Шпак, А.М. Кодубан. Магнитоуправляемый трансорт лекарственняых препаратов: современные состояние разработки и перспективы / Сб. Поверхность. – 2010. – Вип. 2 (17). – С.286–297.
 7. П.П. Горбик, И.В. Дубровин, Г.Н. Кашин, Ю.А. Демченко. Синтез наноструктур из кристаллического оксида кремния // Сб. Поверхность. – 2010 – Вип. (2) 17. – С.214–220.
 8. P.P. Gorbyk, I.V. Dubrovin, M.N. Filonenko, Yu.A. Demchenko, and N.V. Abramov. Preparation of hollow spherical magnetite nanoparticles // Inorganic Materials. – 2009. – V. 45, N12. – Р.1351–1354.
 9. P.P. Gorbyk, I.V. Dubrovin, A.L. Petranovska, N.V. Abramov, D.G. Usov, L.P. Storozhuk, S.P. Turanska, M.P. Turelyk, V.F. Chekhun, N.Yu. Lukyanova, A.P. Shpak, O.M. Korduban. Chemical construction of polyfunctional nanocomposites and nanorobots for medico-biological applications // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications. - Springer Nederlands, 2009. – Р.207–216.
 10. P.P. Gorbyk, I.V. Dubrovin, Yu.A. Demchenko Synthesis and characterisation of hollow spherical nano- and microparticles with silica and magnetite // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications. - Springer Nederlands, 2009. – Р.217–225.


 

 

Лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл

 

 Foto Kulyk Lab 6 2

 

Завідувач лабораторії

Кулик Тетяна Володимирівна

доктор хімічних наук,

професор

 

Телефон: +380 44 422-96-76

Факс: +380 44 424-35-67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Лабораторію було створено в квітні 2014 року на основі групи десорбційної мас-спектрометрії біомолекул та біополімерів. В лабораторії працює 9 спеціалістів, серед них 1 доктор та 5 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 150 наукових статей, захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертації.

 

Напрямки досліджень

- Дослідження процесів гетерогенного каталітичного піролізу компонентів відновлюваної біомаси для розробки “зелених” технологій синтезу олеохімікатів та біопалива.

- Визначення можливостей застосування термопрограмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД МС) для вирішення задач хімії поверхні та каталізу.

- Пошук кореляцій структура-реакційна здатність на поверхні дисперсних оксидів.

- Адсорбція та встановлення будови адсорбційного шару біологічно активних сполук і біополімерів на поверхні нанорозмірних матеріалів.

- Розробка біосумісних композитів на основі кремнезему, полісахаридів та біоактивних молекул (анестетики, гемостатики, антисептики, флавоноїди, тощо) як потенційних систем пролонгованого або трансдермального вивільнення лікарських речовин.

 

Основні результати за останні роки

Встановлено закономірності та особливості кінетики термічних перетворень широкого ряду органічних молекул (жирні кислоти, аліфатичні карбонові кислоти, аліфатичні аміни, фенолокислоти, анестетики) та біомолекул – компонентів відновлюваної біомаси (цинамові кислоти, кумарини, флавоноїди, мурамоїлдипептиди, вуглеводи, лігнін, лігноцелюлоза, хітозан/хітин, декстран, гепарин, полісахариди) в твердому стані та на поверхні металоксидних каталізаторів. На теперішній час наявне в лабораторії програмно-аналітичне забезпечення та приладова база для проведення ТПД МС досліджень не мають аналогів в Україні.

Розроблено методологічний підхід для отримання кореляцій структура - реакційна здатність органічних молекул на поверхні високодисперсних матеріалів та каталізаторів за даними ТПД МС. Розраховано кінетичні параметри, визначено реакційний параметр та встановлено механізми реакцій утворення кетонів, кетенів та алкенів на поверхні металоксидних каталізаторів з хемосорбованих комплексів карбонових кислот та аліфатичних амінів.

Ідентифіковано стадії піролізу, розраховано кінетичні параметри та запропоновано схему термоперетворень аглікону, пептидного фрагменту та вуглеводного залишку О-глікозиду мурамоїлдипептиду.

За даними ТПД МС на прикладі полісахаридів медичного призначення (хітозан, декстран) вперше розроблено метод визначення частки безпосередньо зв’язаних з поверхнею сегментів полімера - параметра р, який є основною фізико-хімічною характеристикою в адсорбції полімерів. Показана інформативність кривих залежностей тиску летких продуктів від температури піролізу (Р/t) для контролю якості та чистоти біополімерів. Вперше запропоновано метод визначення ступеня дезацетилювання хітину та хітозану за даними ТПД МС, що має практичне значення для їх стандартизації.

Дослідження в лабораторії проводяться в співпраці з науковцями Інститутів НАН України, університетів (Україна, Швеція, США, Велика Британія, Німеччина, Угорщина, Корея), в рамках міжнародних грантів «Піроліз із застосуванням нанокаталізаторів MexOy/SiO2 – шлях до отримання біопалива ІІ покоління за допомогою переробки жирних кислот, тригліцеридів та відновлюваної рослинної біомаси» (CRDF Global, США), «Мас-селективне осадження йонів та методи характеризації поверхні для оцінки нанокаталітичної конверсії компонентів біомаси для виробництва біопалива» (EMSL, США), "Розробка зелених нанотехнологій для каталітичного піролізу біомаси" (Стокгольмський університет, Швеція), “Каталітичний піроліз для конверсії лігноцелюлозних відходів у стале біопаливо за допомогою нанорозмірних каталізаторів та мікрохвильової обробки” (CRDF Global, Purdue University, Вест-Лафайетт, США, 2020-2021), “Наступне покоління твердих кислотних паливних комірок і електролізерів для сталого енергетичного майбутнього” (Інститут інженерії поверхні імені Лейбніца, Лейпціг, Німеччина, УНТЦ, партнерський проект Р707, 2018-2020).

 

Співробітники лабораторії

Кулик Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Азізова Ліана Решитівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 76;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-82; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Настасієнко Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, старший

науковий співробітник, тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Настасієнко Андрій Іванович, провідний інженер,  тел.: + 380-44 422-96-76

Ніколайчук Аліна Анатоліївна, кандидат хімічних наук,  науковий співробітник

тел.:+380-44 4229682; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паляниця Борис Борисович, науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Марія Іванівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Трофименко Світлана Іванівна, молодший науковий співробітник.

тел.: + 380-44 422-96-44; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. T. Kulik, N. Nastasiienko, B. Palianytsia, M. Ilchenko, M. Larsson. Catalytic pyrolysis of lignin model compound (ferulic acid) over alumina: surface complexes, kinetics, and mechanisms // Catalysts. 2021. –V. 11(12). – N.1508 – P. 1-24.

2. N. Nastasiienko, T. Kulik, B. Palianytsia, J. Laskin, T. Cherniavska, M. Kartel, M. Larsson. Catalytic pyrolysis of lignin model compounds (pyrocatechol, guaiacol, vanillic and ferulic acids) over nanoceria catalyst for biomass conversion // Applied Sciences 2021. – V. 11. – N.7205 – P. 1-23.

3. L.R. Azizova, T.V. Kulik, B.B. Palianytsia, G.M. Telbiz, M.T. Kartel. Secondary structure of muramyl dipeptide glycoside in pristine state and immobilized on nanosilica surface // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2021. – V. 631. - N.127724 – P. 1- 8.

4. N. Nastasiienko, T. Kulik, B. Palianytsia, M. Larsson, T. Cherniavska, M. Kartel. Decarboxylation of p-coumaric acid during pyrolysis on the nanoceria surface // Colloids and Interfaces. - 2021. - V. 5. – P. 1-11.

5. T. Kulik, B. Palianytsia, M. Larsson. Catalytic pyrolysis of aliphatic carboxylic acids into symmetric ketones over ceria-based catalysts: kinetics, isotope effect and mechanism // Catalysts. 2020. – V. 10. – N.179. – P. 1-21. This article belongs to the section “Biomass Catalysis” and to the Special Issue “Catalysis for the Production of Sustainable Fuels and Chemicals”. Open access.

6. N. Nastasiienko, B. Palianytsia, M. Kartel, M. Larsson, T. Kulik. Thermal transformation of caffeic acid on the nanoceria surface studied by temperature programmed desorption mass-spectrometry, thermogravimetric analysis and FT–IR spectroscopy // Colloids and Interfaces. - 2019. – V. 3(1). – N.34. – P.1-14. Open access.

7. K. Kulyk, L. Azizova, J.M. Cunningham, L. Mikhalovska, M. Borysenko, and S. Mikhalovsky. Nanosized copper (ii) oxide/silica for catalytic generation of nitric oxide from S-nitrosothiols // J. Mater. Chem. B. – 2020. – V. 8(19). - P. 4267-4277.

8. S. Yefremova, A. Zharmenov, Y. Sukharnikov, L. Bunchuk, A. Kablanbekov, K. Anarbekov, T. Kulik, A. Nikolaichuk, B. Palianytsia. Rice husk hydrolytic lignin transformation in carbonization process // Molecules. 2019. – V. 24(17). N.3075 – P. 1-18. Open access

9. V. Halysh, O. Sevastyanova, D.M. de Carvalho, A.V. Riazanova, M.E. Lindström, M. Gomelya. Effect of oxidative treatment on composition and properties of sorbents prepared from sugarcane residues // Ind. Crop. Prod. 2019. – V. 139. N.111566.

10. V. Halysh, O. Sevastyanova, S. Pikus, G. Dobele, B. Pasalskiy, V.M. Gun’ko, M. Kartel. Sugarcane bagasse and straw as low-cost lignocellulosic sorbents for the removal of dyes and metal ions from water // Cellulose. – 2020. – V. 27(14). - P.8181-8197.

11. K. Kulyk, B. Palianytsia, J.D. Alexander, L. Azizova, M. Borysenko, M. Kartel, M. Larsson, T. Kulik. Kinetics of valeric acid ketonization and ketenization in catalytic pyrolysis on nanosized SiO2, γ-Al2O3, CeO2/SiO2, Al2O3/SiO2 and TiO2/SiO2 // ChemPhysChem. - 2017. – V.18. - P.1943-1955.

12. T.V. Kulik, N.O. Lipkovska, V.M. Barvinchenko, B.B. Palyanytsya, O.A. Kazakova, O.O. Dudik, A. Menyhárd, K. László. Thermal transformation of bioactive caffeic acid on fumed silica seen by UV-Vis spectroscopy, thermogravimetric analysis, temperature programmed desorption mass spectrometry and quantum chemical methods // J. Colloid Interface Sci. - 2016. – V. 470. – P.132–141.

13. K. Kulyk, H. Zettergren, M. Gatchell, J.D. Alexander, M. Borysenko, B. Palianytsia, M. Larsson, T. Kulik. Dimethylsilanone generation from pyrolysis of polysiloxanes filled with nanosized silica and ceria/silica // ChemPlusChem. - 2016. – V. 81. –P. 1003 1013.

14. K. Kulyk, M. Borysenko, T. Kulik, L. Mikhalovska, J.D. Alexander, B. Palyanytsya. Chemisorption and thermally induced transformations of polydimethylsiloxane on the surface of nanoscale silica and ceria/silica // Polym. Degrad. Stab. - 2015. – V. 120. – P. 203-211.

15. L.R. Azizova, T.V. Kulik, B.B. Palyanytsya, A.E. Zemlyakov, V.N. Tsikalova, V.Ya. Chirva. Investigation of chemical transformations of thiophenylglycoside of muramyl dipeptide on the fumed silica surface using TPD-MS, FTIR spectroscopy and ES IT MS // Nanoscale Res. Lett. – 2014. – V. 9(1). – P.234–243.

16. T.V. Podust, T.V. Kulik, B.B. Palyanytsya, V.M. Gun'ko, A. Toth, L. Mikhalovska, A. Menyhard, K. Laszlo. Chitosan-nanosilicas hybrid materials: preparation and properties // Appl. Surf. Sci. – 2014. – V. 320. – P. 563–569.

17. T.V. Kulik. Use of TPD-MS and linear free energy relationships for assessing the reactivity of aliphatic carboxylic acids on a silica surface // J. Phys. Chem. C. – 2012. – V. 116. – P.570–580.

18. Т.В. Кулик. Гібридні декстран-кремнеземні матеріали: отримання, адсорбція, термічні перетворення та структура адсорбційного шару // Полімерний журнал. – 2018. - V. 40, N3. – P. 166-178.

19. B. Palianytsia, T. Kulik, O. Dudik, T. Cherniavska, and O. Tonkha. Study of the thermal decomposition of some components of biomass by desorption mass spectrometry // In International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013) Springer, Cham. - 2014. -  P. 19-25.

20. Т.В. Кулик, Т.В. Подуст, Б.Б. Паляниця. Супрамолекулярні комплекси йод–хітозан у розчині та на поверхні кремнезему // Полімерний журнал. – 2017. - V. 39, № 4. – P.241-247.

21. Т.В. Кулик, Т.В. Подуст, Б.Б. Паляниця, Л.Р. Азізова, М.І.Терець, В.М. Барвінченко, Л.І. Михаловська. Вплив модифікування поверхні кремнезему полісахаридами на його сорбційну здатність по відношенню до рутозиду венорутону // Поверхня. - 2015. - V.7, № 22. – P. 147-160.

 

 

 

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Детальніше...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Детальніше...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (29 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (30 травня)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Інструкція Zoom Інструкція Zoom

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Інструкція Discord Інструкція Discord

38967Photo

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць